Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Menetluskulusid reguleerivad õigusnormid on sätestatud kohtukulusid käsitlevas konsolideeritud seaduses (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), mis on kehtestatud presidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Tsiviilkohtumenetluses kannab kumbki pool nii enda dokumentidega seotud kulud kui ka menetluseks vajalike dokumentidega seotud kulud, kui need tuleb seaduse kohaselt või kohtu nõudmisel poolel kanda (presidendi dekreediga nr 115/2002 kehtestatud konsolideeritud seaduse (kohtukulude kohta) artikkel 8).

Tsiviilmenetlusega seotud kulud on järgmised:

  • riigilõiv;
  • kättetoimetamistasu;
  • koopiatasu.

Kui palju pean maksma?

Tasumisele kuuluvad summad on sätestatud presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklites 13 ja 30, mis käsitlevad vastavalt riigilõivu ja kohtu nõudmisel kättetoimetamise eest tasutavat ettemaksu.

Koopiatasusid reguleerivad presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 267 ja järgnevad artiklid ning need on loetletud dekreedile lisatud tabelites 6, 7 ja 8.

Vastavalt seaduse nr 374/1991 (millega luuakse rahukohus (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace)) artiklile 46 tuleb kuni 1033 euro suuruseid summasid puudutavate otsuste ja meetmete eest maksta ainult riigilõiv.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtukulude tasumata jätmise korral saadab kohus või võlgade sissenõudmisega tegelev äriühing (leping on sõlmitud äriühinguga Equitalia Giustizia SpA) makseteatise ja juhised, kuidas riigilõiv tasuda (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 248).

Koopiatasu ja presidendi dekreedi nr 115/2002 artiklis 30 sätestatud summa tasumata jätmise korral võib kohus keelduda dokumendi vastuvõtmisest (presidendi dekreedi nr 115/2002 artikkel 285).

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kui makse tehakse Itaalias: postižiirokonto, vorm F23 või tubakapoest või volitatud jaemüügiettevõttest ostetud margid.

Välismaalt pangaülekandega tehtav makse tuleb teha järgmisele pangakontole:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist tuleb makse tõendamiseks esitada kohtule asjaomane kviitung.

Viimati uuendatud: 18/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.