Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) paragrahvi 33 lõikele 2 on kohtukulud (tiesas izdevumi) järgmised:

  • riigilõiv (valsts nodeva);
  • kantseleitasu (kancelejas nodeva) ja
  • asja menetlemisega seoses tekkinud vältimatud kulud.

Riigilõiv tuleb tasuda iga kohtule esitatud avalduse pealt – põhihagi, vastuhagi, iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi, erimenetluses esitatud avaldus või muu tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 34 sätestatud avaldus või taotlus. Tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 43 on loetletud isikud, kes on vabastatud kohtukulude (sh riigilõivu) tasumisest.

Kohus mõistab kohtuvaidluse kaotanud poolelt välja kõik kohtuvaidluse võitnud poole kohtukulud. Kui nõue rahuldatakse osaliselt, mõistab kohus hagejale kohtukulud välja proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga ja kostjale proportsionaalselt nõude rahuldamata jäetud osaga. Kõrvalnõude (blakus sudzība) eest ning pärast tagaseljaotsust kohtumenetluse uuesti algatamise eest tasutud riigilõivu ei hüvitata.

Kui hageja võtab nõude tagasi, peab ta hüvitama kostja kohtukulud. Sellisel juhul ei pea kostja hageja kohtukulusid hüvitama. Kui aga hageja võtab nõude tagasi seetõttu, et kostja on nõuded pärast nende esitamist vabatahtlikult rahuldanud, mõistab kohus hageja taotlusel kostjalt välja hageja tasutud kohtukulud.

Kui kohus otsustab hagiavaldust mitte arutada, mõistab ta kostja taotlusel hagejalt välja kostja tasutud kohtukulud.

Kui hageja on kohtukulude tasumisest vabastatud, mõistetakse kostjalt hageja kohtukulud välja riigituludesse proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, tuleb Euroopa maksekäsu avalduse esitamisel tasuda riigilõiv.

Menetluse käigus võidakse pooltelt nõuda muude kohtukulude, näiteks kantseleitasu (nt menetlusdokumentide väljavõtete ja duplikaatide väljastamise eest) ning asja menetlemisega seotud kulude (nt hageja taotlusel kostja asukoha väljaselgitamisel kantud kulud või kohtukutsete ja muude kohtudokumentide kättetoimetamise, väljastamise ja tõlkimise kulud) tasumist.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 2% võlasummast, kuid mitte rohkem kui 498,01 eurot. Kantseleitasu määratakse kindlaks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahviga 38. Asja menetlemisega seotud kulud võivad erineda sõltuvalt mitmest asjaolust (nt dokumentide kättetoimetamise viis – kas posti või e-posti teel).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldusele ei ole lisatud dokumente, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas, ei vaata kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvile 133 avaldust läbi ning määrab hagejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui hageja kõrvaldab puudused määratud tähtaja jooksul, loetakse hagiavaldus esitatuks selle kohtule esmakordselt esitamise kuupäeval.

Kui hageja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, ei loeta hagiavaldust esitatuks ning see tagastatakse hagejale.

Hagiavalduse hagejale tagastamine ei takista hagejat seda seaduses sätestatud tavamenetluse korras kohtule uuesti esitamast.

Kui dokumentide kättetoimetamise korral tuleb tasuda kohtukulud, ei toimeta kohus dokumente kätte enne, kui asjaomane tasu on makstud. Kui aga asja menetlemise kulusid ei kanta enne asja uurimist vabatahtlikult riigituludesse, nõutakse need sisse kohtuotsuste täitmise suhtes kohaldatavate üldnormide alusel.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse riigikassa (Valsts kase) arvelduskontole. Riigilõiv (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 34, v.a lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV55TREL1060190911200

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks tasutakse riigikassa arvelduskontole. Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 34 lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV71TREL1060190911300

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kantseleitasu tasutakse riigikassa arvelduskontole. Kantseleitasu (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 38) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV39TREL1060190911100

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui asjaajamise lõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kulud, mis on seotud asja menetlemisega ja sundtäitmisega kohtuteate alusel, tasutakse kohtuameti (Tiesu administrācija) arvelduskontole. Kulud, mis on seotud asja menetlemisega (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 39) ja sundtäitmisega kohtuteate alusel (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 4063), tasutakse järgmiselt.

Rajoonikohtud (linnakohtud) ja regionaalsed kohtud:

Makse saaja: Tiesu administrācija

Registreerimisnumber: 90001672316

Arvelduskonto nr: LV51TREL2190458019000

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: „21499“ ning isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui kohtuasja uurimisega seotud kulud tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule avalduse esitamisel tuleb sellele lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas. Kantseleitasu tuleb maksta enne konkreetse teenuse osutamist. Kõik asja menetlemisega seotud kulud tuleb tasuda enne asja menetlemist.

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.