Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Sissejuhatus

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) paragrahvile 33 hõlmavad kohtukulud (tiesas izdevumi) järgmist:

1) riigilõivud;

2) deposiidid;

3) menetluse läbiviimisega seotud kulud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, tuleb Euroopa maksekäsu avalduse esitamisel tasuda riigilõiv.

Menetluse käigus võidakse pooltelt nõuda asja uurimisega seotud kulude (nt hageja taotlusel kostja asukoha väljaselgitamisel kantud kulud või kohtukutsete ja muude kohtudokumentide kättetoimetamise, väljastamise ja tõlkimise kulud) tasumist riigi tuludesse.

Kui palju pean maksma?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 34 lõike 1 punktile 9 on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) kohase Euroopa maksekäsu taotluse puhul riigilõiv 2% võla summast, ent ei või ületada 500 eurot.

Asja menetlemisega seotud kulud võivad erineda sõltuvalt mitmest asjaolust (nt dokumentide kättetoimetamise viis – kas posti või e-posti teel).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldusele ei ole lisatud dokumente, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas, ei vaata kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvile 133 hagiavaldust läbi ning määrab hagejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui hageja kõrvaldab puudused määratud tähtaja jooksul, loetakse avaldus esitatuks selle kohtule esmakordselt esitamise kuupäeval.

Kui hageja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, ei loeta hagiavaldust esitatuks ning see tagastatakse hagejale.

Hagiavalduse hagejale tagastamine ei takista hagejat seda seaduses sätestatud tavamenetluse korras kohtule uuesti esitamast.

Kui dokumentide kättetoimetamise korral tuleb tasuda kohtukulud, ei toimeta kohus dokumente kätte enne, kui asjaomane tasu on makstud. Kui aga asja menetlemise kulusid ei kanta enne asja uurimist vabatahtlikult riigituludesse, nõutakse need sisse kohtuotsuste täitmise suhtes kohaldatavate üldnormide alusel.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõivud ja kohtukontod (Valsts nodevas un tiesu konti).

Riigilõiv tasutakse riigikassa (Valsts kase) arvelduskontole. Riigilõiv (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 34, v.a lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks tasutakse riigikassa arvelduskontole. Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljaandmise eest selle täitmiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 34 lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kulud, mis on seotud asja menetlemisega ja sundtäitmisega kohtuteate alusel, tasutakse kohtuameti (Tiesu administrācija) arvelduskontole. Kulud, mis on seotud asja menetlemisega (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 39) ja sundtäitmisega kohtuteate alusel (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 4063), tasutakse järgmiselt.

Rajoonikohtud (linnakohtud) ja regionaalsed kohtud:

Makse saaja: Kohtuadministratsioon

Registreerimisnumber: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: „21499“ ning isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui kohtuasja uurimisega seotud kulud tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule avalduse esitamisel tuleb sellele lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas. Kõik asja menetlemisega seotud kulud tuleb tasuda enne asja menetlemist.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.