Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsu tegemisega seotud kohtuasjades kohaldatakse Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) artiklites 1–3 sätestatud riigilõivu arvutamise ja tasumise norme.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioonile nr 1240, millega kiidetakse heaks riigilõivu arvutamise, maksmise, tasaarvestamise ja tagastamise reeglid, võib seda lõivu tasuda ka elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõiv tuleb tasuda järgmises punktis nimetatud summas.

Kui palju pean maksma?

Kohtumääruse taotlemisel on riigilõiv neljandik hagiavalduse korral tasutavast summast, kuid mitte vähem kui 10 eurot, välja arvatud juhul, kui isik on seadusega või kohtumäärusega riigilõivu tasumisest täielikult või osaliselt vabastatud või kui riigilõivu tasumine on edasi lükatud.

Kui võlgnik esitab pärast kohtumääruse tegemist vastuväite ning võlausaldaja esitab üldmenetluse kohaselt hagiavalduse, tasaarvestatakse eelnimetatud riigilõiv hagiavalduse esitamisel tasutava riigilõivuga.

Kui tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 439 lõikes 6 osutatud juhul leitakse, et võlausaldaja ei ole avaldust esitanud, riigilõivu nõude esitajale ei tagastata.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Avaldusele tuleb lisada selle aluseks olevad dokumendid ja muud tõendid ning tõendid riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõivu tasumata jätmisel teeb kohus määruse, sätestades kohustuse täitmiseks piisava tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva. Määrus edastatakse hiljemalt järgmisel päeval pärast selle tegemist.

Kui menetlusdokumendi esitanud menetluspool täidab kohtu korralduse nimetatud tähtaja jooksul, loetakse menetlusdokument esitatuks päeval, mil see esitati algselt kohtule. Vastasel juhul leitakse, et menetlusdokumenti ei ole esitatud, ning kohtunik teeb hiljemalt viie päeva jooksul pärast kohustuse täitmiseks antud tähtaja lõppemist määruse tagastada menetlusdokument koos sellele lisatud dokumentidega need esitanud isikule.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva riikliku maksuinspektsiooni (Valstybinė mokesčių inspekcija) eelarvetulude kontole asjaomase isiku valitud meetodil (internetipank, sularahamakse, pangaülekanne jne).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Riigilõivu tasumist tõendab maksekorraldus või muu makset tõendav dokument, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. maksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidilise isiku puhul nimi ja registreerimisnumber);
  2. vastaspoole (kostja, võlgnik jne) ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidilise isiku puhul nimi ja registreerimisnumber);
  3. makse kuupäev.
  4. makse kood;
  5. makstud summa;
  6. makse selgitus (selgitusse kirjutada „riigilõiv“ ja selle kohtu nimi, kus menetlus algatatakse).

Kui riigilõivu tasub menetluspoole esindaja (jurist, jurist-asjaajaja või muu menetluspoole huve esindav isik), peaks maksekorraldus või muu makset tõendav dokument sisaldama lisaks eelnimetatud andmetele ka esindatava ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (juriidilise isiku puhul nime ja registreerimisnumbrit).

Kui riigilõiv tasutakse elektrooniliselt, ei ole tasumist tõendavaid dokumente vaja esitada.

Viimati uuendatud: 23/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.