Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg
Tsiviilkohtusse pöördumisega ( saisine du juge civil) ei kaasne muid kindaksmääratud kulusid kui kohtutäituri tasud ja advokaaditasud. Põhimõtteliselt  muid kulusid tsiviilkohtu tasandil ei teki. Pärast kohtuotsuse tegemist võivad tekkida kulud seoses otsuse täitmisega ja kohtuvaidluse võitnud poole taotlusel.
Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.