Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Sissejuhatus

Selle menetluse suhtes kohaldatavad lõivud on sätestatud Malta seadustekogu 12. peatükis sisalduva kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku B tariifistiku punkti 1 teises lõigus, punktis 2 ja punkti 13 alapunktis 1.

Kohtulõivu ei saa maksta elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Lõivu tuleb maksta järgmiste vormide esitamisel:

vorm A – Euroopa maksekäsu avaldus;

vorm D – otsus lükata Euroopa maksekäsu avaldus tagasi;

vorm E – Euroopa maksekäsk;

vorm F – Euroopa maksekäsu vaidlustamine;

vorm G – Euroopa maksekäsu täidetavaks tunnistamine.

Kui palju pean maksma?

Vorm A – Euroopa maksekäsu avaldus: kohtulõiv 30,00 eurot ja 7,20 eurot iga korra eest, kui võlgnikku/võlgnikke ja avaldajat/avaldajaid teavitatakse vormist D või E.

Vorm F – Euroopa maksekäsu vaidlustamine: kohtulõiv 30,00 eurot ja 7,20 eurot avaldaja teavitamise iga korra eest.

Vorm G – täidetavaks tunnistamine: kohtulõiv 20,00 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Vormi ei hakata menetlema enne, kui makse on tehtud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivud saab tasuda järgmisele pangakontole:

Kontoomaniku nimi

KOHTUTEENUSTE AMET

IBAN (rahvusvaheline pangakontonumber)

MT94VALL22013000000050011428265

Riiklik pangakood

SORT CODE 22013

Kontonumber

50011428265

BIC/SWIFT-kood

VALLMTMT

Panga nimi

BANK OF VALLETTA

Panga aadress

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Konto vääring

EURO

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Peaksite esitama panga kinnituse makse tegemise kohta.

Viimati uuendatud: 05/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.