Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Malta

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Selle menetluse suhtes kohaldatavad lõivud on sätestatud Malta seadustekogu 12. peatükis sisalduva kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku B tariifistiku punkti 1 teises lõigus, punktis 2 ja punkti 13 alapunktis 1.

Kohtulõivu ei saa maksta elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Lõivu tuleb maksta tuleb järgmiste vormide esitamisel:

vorm A – Euroopa maksekäsu avaldus;

vorm D – otsus lükata Euroopa maksekäsu avaldus tagasi;

vorm E – Euroopa maksekäsk;

vorm F – Euroopa maksekäsu vaidlustamine;

vorm G – Euroopa maksekäsu täidetavaks tunnistamine.

Kui palju pean maksma?

Vorm A – Euroopa maksekäsu avaldus: registrilõiv 30,00 eurot ja 7,20 eurot iga korra eest, kui võlgnikku/võlgnikke ja avaldajat/avaldajaid teavitatakse vormist D või E.

Vorm F – Euroopa maksekäsu vaidlustamine: registrilõiv 30,00 eurot ja 7,20 eurot iga teavitamise eest avaldajale.

Vorm G – täidetavaks tunnistamine: registrilõiv 20,00 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Vormi ei hakata menetlema enne, kui makse on tehtud.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivud saab tasuda järgmisele pangakontole:

Kontoomaniku nimi

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (rahvusvaheline pangakontonumber)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Riiklik pangakood

SORT CODE 01100

Kontonumber

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kood

MALTMTMT

Panga nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Panga aadress

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Konto vääring

EURO

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Peaksite esitama panga kinnituse makse tegemise kohta.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.