Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Holland

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetlus (määrus (EÜ) nr 1896/2006, mis jõustus 12. detsembril 2008) võimaldab võlausaldajatel kasutada vaidlustamata piiriüleste tsiviil- ja kaubandusnõuete sissenõudmiseks tüüpvormidel põhinevat ühtset menetlust. Selle menetluse puhul ei pea pooled kohtusse ilmuma. Määrus on kohaldatav kõikides ELi liikmesriikides peale Taani.

Euroopa maksekäsu asjades on kohtute nõukoda (Raad voor de rechtspraak) määranud ainsaks pädevaks kohtuks Haagi esimese astme kohtu (Rechtbank 's-Gravenhage). Vastuväite esitamise korral võib menetlust jätkata territoriaalse pädevuse tavanormide alusel.

Euroopa maksekäsu avalduse esitamiseks tuleb kasutada vormi A. See vorm on kõikides Euroopa Liidu keeltes kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Vorm

Avaldusi võib Haagi esimese astme kohtule esitada üksnes hollandi keeles.

Euroopa maksekäsu avaldused võib saata järgmisel aadressil:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohtu üldasjade osakonnaga (griffie Algemene Zaken) numbril +31 (0)70-381 22 64.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivud olenevad põhinõude suurusest. Vt ka vastust küsimusele „Kui palju pean maksma?“

Kui palju pean maksma?

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade 2019. aasta lõivudest.

Nõude või hagi suurus

Kohtulõiv (juriidilised isikud)

Kohtulõiv (füüsilised isikud)

Kohtulõiv (maksejõuetud)

Kantonikohtus menetletavates asjades tasutav kohtulõiv

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille

suurus ei ole kindlaks määratud

suurus ei ületa 500 eurot

121 eurot

81 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus on üle 500 euro, kuid mitte üle 12 500 euro

486 eurot

231 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus on üle 12 500 euro

972 eurot

486 eurot

81 eurot

Muudes kui kantonikohtus menetletavates asjades tasutav kohtulõiv

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille

suurus ei ole kindlaks määratud

639 eurot

297 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus ei ole üle 100 000 euro

1992 eurot

914 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus on üle 100 000 euro

4030 eurot

1599 eurot

81 eurot

Lisateavet vt veebisaitidelt Rechtspraak.nl ja Raad voor Rechtsbijstand (õigusabiamet).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõivu ei tasuta õigel ajal, võib avalduse jätta menetlusse võtmata ja asi jäetakse läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Avaldaja saab kohtulõivu tasumiseks arve. Maksta saab pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast kohtulõivu tasumist peaksite ootama Haagi esimese astme kohtult täpsemat teavet.

Määruses, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, on sätestatud, et kohus teeb Euroopa maksekäsu nii kiiresti kui võimalik ja üldjuhul 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

Seotud lingid

2019. aasta lõivud

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.