Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Poola

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluses makstavaid lõivusid reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtulõivude kohta (tsiviilasjades) (konsolideeritud tekst: Poola 2014. aasta ametlik väljaanne, lk 1025). Üldjuhul tuleb lõivu maksta kõikide nõudeavalduste puhul, sealhulgas avaldused, mis on esitatud menetluse raames, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. Poola õiguses on ette nähtud võimalus esitada eelnimetatud seaduses sätestatud lõivude tasumisest vabastamise taotlus (IV jagu „Kohtulõivu tasumisest vabastamine“).

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsumenetluses kohaldatakse proportsionaalset lõivu.

Kui palju pean maksma?

Proportsionaalset lõivu kohaldatakse omandiõigusi käsitlevates asjades ning selle suurus on 5% kohtuasja hinnast (st nõudeavalduses nimetatud summast); samas ei saa see olla väiksem kui 30 Poola zlotti ega suurem kui 100 000 Poola zlotti. Euroopa maksekäsumenetluse avalduse rahuldamata jätmise taotlemisel tuleb tasuda pool lõivust.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Poola ametlik väljaanne nr 43, lk 269, muudetud kujul) artikli 1262 lõikega 1 ei võta kohus menetlusse menetlusdokumenti, mille eest on kohaldatav lõiv maksmata. Teisiti öeldes, pädevale kohtule menetlusdokumendi (nõudeavalduse) esitamisel tuleb maksta lõiv või esitada kohtulõivust vabastamise taotlus.

Menetlusdokumendi eest lõivu maksmata jätmise menetluslikud tagajärjed on sätestatud muu hulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 130 ja 1302.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 on sätestatud, et kui menetlusdokumenti (sh nõudeavaldust) ei saa lõivu maksmata jätmise tõttu läbi vaadata, annab kohtu eesistuja menetluspoolele korralduse lõiv nädala jooksul tasuda ning kui seda ei tehta, siis dokument tagastatakse. Kui menetlusdokumendi on esitanud välisriigis elav isik, kes ei ole endale Poolas esindajat nimetanud, määrab kohtu eesistuja lõivu maksmiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui lõivu tähtaja jooksul ei tasuta, tagastatakse menetlusdokument menetluspoolele. Kui lõiv makstakse tähtaja jooksul, kehtib menetlusdokumendi õiguslik mõju selle esitamise kuupäevast.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 1302 on sätestatud, et advokaadi või patendivoliniku esitatud menetlusdokument, mille eest ei ole tasutud, tagastatakse ilma maksmise meeldetuletuseta, kui tegemist on kindlaksmääratud lõivuga või on lõiv menetluspoole nimetatud nõude summaga proportsionaalne. Kui aga menetlusdokumendi eest tasutakse ühe nädala jooksul pärast dokumendi tagastamist, loob menetlusdokument õiguslikke tagajärgi alates selle esitamise kuupäevast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Tsiviilasjades kohtulõivude tasumise korraldust reguleerib justiitsministri 31. jaanuari 2006. aasta määrus, millega kehtestatakse kohtulõivude tasumise kord tsiviilasjades (Poola ametlik väljaanne nr 27, punkt 199), mis on eelnimetatud kohtulõivusid (tsiviilasjades) käsitleva seaduse rakendusakt.

Tsiviilasjades võib kohtulõivu tasuda pangaülekandega pädeva kohtu pangakontole (konto andmed saab otse kohtult, kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu kassasse või tempelmarkides, mida saab osta kohtu kassast.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast kohtulõivude tasumist ja puuduste kõrvaldamist teeb kohus Euroopa maksekäsu.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.