Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Poola

Sisu koostaja:
Poola

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluses makstavaid lõivusid reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtulõivude kohta (tsiviilasjades) (konsolideeritud tekst: Poola 2014. aasta ametlik väljaanne, jrk nr 1025). Üldjuhul tuleb lõivu maksta iga hagiavalduse pealt, sealhulgas avalduste pealt, mis on esitatud menetluse raames, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. Seadus kohtulõivude kohta (tsiviilasjades) (IV jagu „Kohtulõivu tasumisest vabastamine“) võimaldab esitada lõivude tasumisest vabastamise taotluse.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsumenetluses kohaldatakse kindlaksmääratud lõivu, mis oleneb nõude suurusest, ja proportsionaalset lõivu, mis tuleb tasuda, kui nõude summa on üle 20 000 zloti.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsumenetluses kohaldatavad lõivud määratakse kindlaks nõude suuruse järgi:

  1. kuni 500 zlotti – lõiv 30 zlotti;
  2. 500–1500 zlotti – lõiv 100 zlotti;
  3. 1500–4000 zlotti – lõiv 200 zlotti;
  4. 4000–7500 zlotti – lõiv 400 zlotti;
  5. 7500 – 10 000 zlotti – lõiv 500 zlotti;
  6. 10 000 – 15 000 zlotti – lõiv 750 zlotti;
  7. 15 000 – 20 000 zlotti – lõiv 1000 zlotti.

Kui omandiõigusi käsitlevates asjades ületab nõude summa või edasikaebuste nõude väärtus 20 000 zlotti, tuleb tasuda proportsionaalne lõiv, mille suurus on 5% sellest summast või väärtusest, kuid mitte rohkem kui 200 000 zlotti.

Euroopa maksekäsumenetluse avalduse rahuldamata jätmise taotlemisel tuleb tasuda pool lõivust.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Poola ametlik väljaanne nr 43, jrk nr 269, muudetud kujul) artikliga 1262 ei võta kohus menetlusse menetlusdokumenti, mille eest on kohaldatav lõiv maksmata. Teisiti öeldes, pädevale kohtule menetlusdokumendi (hagiavalduse) esitamisel tuleb maksta lõiv või esitada kohtulõivust vabastamise taotlus.

Menetlusdokumendi eest lõivu maksmata jätmise menetluslikud tagajärjed on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 130 ja 1302 ning mujal.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 on sätestatud, et kui menetlusdokumenti (sh hagiavaldust) ei saa lõivu maksmata jätmise tõttu läbi vaadata, annab kohtu eesistuja menetluspoolele korralduse lõiv nädala jooksul tasuda ning kui seda ei tehta, siis dokument tagastatakse. Kui menetlusdokumendi on esitanud välisriigis elav isik, kes ei ole endale Poolas esindajat nimetanud, määrab kohtu eesistuja lõivu maksmiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui lõivu tähtaja jooksul ei tasuta, tagastatakse menetlusdokument menetluspoolele. Kui lõiv makstakse tähtaja jooksul, kehtib menetlusdokumendi õiguslik mõju selle esitamise kuupäevast.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 1302 on sätestatud, et advokaadi või patendivoliniku esitatud menetlusdokument, mille eest ei ole tasutud, tagastatakse ilma maksmise meeldetuletuseta, kui tegemist on kindlaksmääratud lõivuga või on lõiv menetluspoole nimetatud nõude summaga proportsionaalne. Kui aga menetlusdokumendi eest tasutakse ühe nädala jooksul pärast dokumendi tagastamist, loob menetlusdokument õiguslikke tagajärgi alates selle esitamise kuupäevast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Tsiviilasjades kohtulõivude tasumise korraldust reguleerib justiitsministri 21. märtsi 2016. aasta määrus, millega kehtestatakse kohtulõivude tasumise kord tsiviilasjades (Poola ametlik väljaanne nr 27, jrk nr 199), mis on eelnimetatud kohtulõivusid (tsiviilasjades) käsitleva seaduse rakendusakt.

Tsiviilasjades võib kohtulõivu tasuda pangaülekandega pädeva kohtu pangakontole (konto andmed saab otse kohtult, kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu kassasse või tempelmarkides, mida saab osta kohtu kassast.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast kohtulõivude tasumist ja puuduste kõrvaldamist teeb kohus Euroopa maksekäsu.

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.