Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

26. veebruari 2008. aasta dekreetseadusega nr 34/2008 vastu võetud kohtukulude määruse (Regulamento das Custas Processuais) artikli 5 kohaselt on kohtulõiv (taxa de justiça) väljendatud arvestusühikutes (unidades de conta, UC), kusjuures ühe arvestusühiku väärtus on praegu 102 eurot. Kohtulõivu suurus määratakse kindlaks vastavalt kohtuasja hinnale või keerukusele.

Kohtukulude määrus sisaldab erinorme, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtukulude määruse artikli 7 lõike 4 ja tabeli II-A kohaselt on kohtulõiv maksekäsu avalduse puhul järgmine:

 • kuni 5000 eurot: kohtulõiv on 102 eurot (1 arvestusühik);
 • 5000 kuni 15 000 eurot: kohtulõiv on 204 eurot (2 arvestusühikut);
 • rohkem kui 15 000,01 eurot: kohtulõiv on 306 eurot (3 arvestusühikut).

Suuremat tasu võib nõuda järgmistel juhtudel.

 1. Kui asi osutub eriti keeruliseks, võib kohus lõpuks määrata suurema lõivu kohtukulude määruse tabelis II sätestatud vahemikus (artikli 7 lõige 7). Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Código de Processo Civil) artikli 530 lõike 7 kohaselt käsitatakse kohtulõivu tasumisel eriti keerukaid kohtuasju hagimenetluse või ajutiste meetmete kohaldamise menetlusena, mis:
  1. hõlmab väga mahukaid menetlusdokumente või nõudeid;
  2. on seotud väga spetsiifilise õigusküsimusega või väga tehnilise küsimusega või nõuab väga erinevate valdkondade õigusküsimuste kombineeritud analüüsi või
  3. hõlmab suure hulga tunnistajate ärakuulamist, keeruliste tõendite analüüsi või mitmesuguseid pikki etappe tõendite esitamiseks.
 2. Kui kohtulõivu tasuma kohustatud isik on ettevõtja, kes on eelmisel aastal esitanud kohtule, registrile või asjaomasele kontaktpunktile 200 või enam esialgse õiguskaitse kohaldamise taotlust või muud liiki meetmete või täitemeetmete kohaldamise taotlust, siis on kohtulõiv asjaomase ettevõtja esitatud maksekäsu avalduse puhul järgmine:
 • kuni 5000 eurot: kohtulõiv on 153 eurot (1,5 arvestusühikut);
 • 5000 kuni 15 000 eurot: kohtulõiv on 306 eurot (3 arvestusühikut);
 • rohkem kui 15 000,01 eurot: kohtulõiv on 459 eurot (4,5 arvestusühikut).

Kui kostja esitab vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 17 lõikele 1 vastuväite ja menetlus jätkub, vähendatakse selle menetluse raames makstud kohtulõivu summat nõude esitaja puhul Euroopa maksekäsumenetluses tasumisele kuuluvate menetluskulude võrra (kohtukulude määruse artikli 7 lõige 6).

Kui palju pean maksma?

Vt vastus eelmisele küsimusele.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 642 kohustab kohtukantselei teid tasuma võlgnetava summa 10 päeva jooksul ning maksma lisaks trahvi, mis võrdub vähemalt 1 arvestusühiku ja kuni 5 arvestusühiku suuruse summaga. Kui te ei esita 10 päeva jooksul tõendit võlgnetavate kohtulõivude ja trahvi tasumise kohta, jätab kohus teie esitatud nõude, avalduse või apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtukulud tuleb tasuda pangaülekandega.

Kui esitate kohtule maksekäsu avalduse, on soovitatav oodata Porto piirkondliku kohtu tsiviilasjade keskkohtumaja kantseleilt juhiseid makse tegemise kohta. Selleks on tungivalt soovitatav esitada nõude esitaja või tema esindaja e-posti aadress. Kohtukantselei saadab viitenumbri (sisaldab 12 numbrit ja algab 70-st), mis tuleks sisestada pangaülekande märkuste väljale, koos kohtuasja numbriga, et makset saaks kohtuasjaga seostada. Peate esitama kohtule ülekande tegemise kohta tõendi.

Kui otsustate teha makse enne kohtumenetluse algust, st ilma kohtu makseteatist ära ootamata, on makse üksikasjad järgmised (ja te peaksite esitama kohtule tõendid ülekande tegemise kohta).

Makse saaja: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (kohtuteenuste finants- ja varahalduse instituut)

NIF (maksukohustuslasena registreerimise number): 510 361 242

Pangakonto number: 1120014160

NIB (Portugali BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Panga nimi: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público – IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (ettevõtte tunnuskood): IGCPPTPL

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Vastavalt 17. aprilli 2009. aasta ministri rakendusmääruse (Portaria) nr 419-A/2009 artikli 22 lõikele 1 tuleb koos asjaomase menetlusdokumendi või avaldusega esitada makset tõendav dokument või muul viisil makset tõendada, kui 26. augusti 2013. aasta ministri rakendusmääruses nr 280/2013 ei ole sätestatud teisiti.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.