Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus.

Mis puudutab kohtulõivude süsteemi, siis seda reguleerib erakorraline määrus nr 80/2013, mis jõustus 26. juunil 2013. See õigusakt võeti vastu pärast tsiviilkohtumenetlust reguleeriva õigusraamistiku muutmist tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise ning tsiviilseadustikuga loodud uute instituutide rakendamise kaudu.

Kohtulõivu peavad tasuma kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning see on tasu kohtute ja justiitsministri (Ministerul Justiției) ning kõrgema kassatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) teenuste eest.

Rumeenias saab kohtulõivu tasuda interneti teel, kuid seni ei ole elektroonilist maksesüsteemi kasutusele võetud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõiv tuleb tasuda nii esimese astme menetluses kui ka apellatsioonimenetluses seadusega ette nähtud tingimustel.

Füüsilistel isikutel on õigus taotleda kohtulõivu vähendamist, vabastust selle tasumisest ja võimalust tasuda kohtulõiv osamaksetena vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 51/2008 tasuta õigusabi kohta tsiviilasjades (mida on muudetud ja täiendatud seadusega nr 193/2008). Vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 42 lõikele 2 võib juriidilistele isikutele anda kohtulõivu tasumiseks maksesoodustust.

Kui palju pean maksma?

Praegu on Euroopa maksekäsu avalduse eest tasutav kohtulõiv sätestatud valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 3 lõikes 1 järgmiselt:

  1. kuni 500 Rumeenia leud – 8%, kuid mitte vähem kui 20 Rumeenia leud;
  2. 501 kuni 5000 Rumeenia leud – 40 Rumeenia leud + 7% 500 Rumeenia leud ületavast summast;
  3. 5001 kuni 25 000 Rumeenia leud – 355 Rumeenia leud + 5% 5000 Rumeenia leud ületavast summast;
  4. 25 001 kuni 50 000 Rumeenia leud – 1355 Rumeenia leud + 3% 25 000 Rumeenia leud ületavast summast;
  5. 50 001 kuni 250 000 Rumeenia leud – 2105 Rumeenia leud + 2% 50 000 Rumeenia leud ületavast summast;
  6. üle 250 000 Rumeenia leu – 6105 Rumeenia leud + 1% 250 000 Rumeenia leud ületavast summast;

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 kohaselt tuleb kohtulõiv tasuda ettemaksena. Kui avaldaja jätab maksekohustuse õigusaktides sätestatud või kohtu määratud tähtpäevaks täitmata, tühistatakse avaldus riigilõivu tasumata jätmise tõttu või rahuldatakse vastavalt asjaoludele seaduse kohaselt tasutud kohtulõivu piires. Kui taotlus kohtulõivu tasumiseks toetuse saamiseks jäetakse rahuldamata ja avaldaja ei ole kohtulõivu kohtu määratud tähtaja jooksul tasunud ning ei ole toimikule lisanud tasumist tõendavat dokumenti, tühistab kohus avalduse riigilõivu tasumata jätmise tõttu.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivu tasuma kohustatud isik tasub lõivu sularahas, pangaülekandega või veebipõhise süsteemi kaudu selle haldusüksuse spetsiaalsele eelarve tulukontole (kontole „Kohtulõivud ja muud riigilõivud“), kus on füüsilise isiku alaline elukoht või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kohtulõivu ülekandekulud tasub võlgnik.

Kui kohtulõivu tasuma kohustatud isikul puudub Rumeenias alaline elukoht või viibimiskoht või registrijärgne asukoht, tuleb kohtulõiv tasuda selle haldusüksuse kohalikule eelarvekontole, kus asub kohus, kellele hagi või avaldus esitatakse.

Sularahas tasutakse kohtulõiv selle haldusüksuse maksuasutusele, kus on füüsilise isiku alaline elukoht või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht.

Kohtulõivu võib tasuda ka pangaülekandega või veebipõhise süsteemi kaudu.

Seni ei ole Rumeenias kohtulõivude tasumiseks elektroonilist süsteemi kasutusele võetud, kuigi seadusega on see meetod ette nähtud.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sularahas tehtud maksete või maksekorralduse korral väljastatud kohtulõivude tasumise kviitung registreeritakse koos avalduse registreerimisega.

Kohtulõivu sularahas või maksekorraldusega tasumisel saadud kviitungile ei ole standardvormi kehtestatud ning see väljastatakse makseüksuse aktsepteeritud vormis.

Kui kohtulõiv tasutakse pärast seda, kui kohus on saatnud avaldajale sellekohase teate, peab avaldaja kümne päeva jooksul pärast teate kättetoimetamist lisama toimikule lõivu tasumist tõendava dokumendi.

Kohtulõivu tasumist tõendava dokumendi võib esitada isiklikult kohtu asukohas või posti teel, märkides ära toimiku (kohtuasja) numbri, mille eest lõiv on makstud; number on märgitud teates, mille kohus asjaomasele poolele saatis.

Viimati uuendatud: 21/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.