Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Šotimaal reguleerib Euroopa maksekäsuga seotud kohtulõive

  • 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määrus (Sheriff Court Fees Order 2018), mida on muudetud 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude muutmismäärusega (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Tabeli 2 II osa punkti 6 kohaldatakse Euroopa maksekäskude suhtes alates 1. aprillist 2019.

Tabeli 3 II osa punkti 6 kohaldatakse Euroopa maksekäskude suhtes alates 1. aprillist 2020.

Kohtulõive ei ole võimalik tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsu avalduse esitamiseks määruse (EÜ) nr 1896/2006 vormil A tuleb maksta ühekordne lõiv, mis katab kõik kohtutoimingud.

Advokaati ei ole tavaliselt vaja kasutada ja kohtulõiv ei hõlma advokaaditasusid ega kostjale dokumentide kättetoimetamise kulusid.

Vastuväite esitamise eest vormil F ei tule lõivu maksta.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsu avalduse esitamise eest kohtule tuleb tasuda lõivu 129 naelsterlingit.

2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt (Scottish Statutory Instrument) nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvi 8 kohaselt võib isikul olla õigus lõivu tasumisest vabastamisele, kui tal on õigus saada teatavaid riiklikke toetusi või tasuta õigusabi tsiviilasjades.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohus ei võta avaldust vastu ega pea kohtulõivude tasumata jätmise korral midagi tegema, nagu on sätestatud 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvis 3.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda järgmiselt:

  • Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) nimele väljastatud tšekiga;
  • deebet- ja krediitkaardiga – palun kontrollige, milliseid kaarte asjaomases kohtus aktsepteeritakse ja kas makset saab teha telefoni teel;
  • Šotimaa kohtuameti nimele väljastatud rahakaardiga;
  • Sularahas (ei soovitata, kui lõiv tasutakse posti teel).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohus võtab määruse (EÜ) nr 1896/2006 vormil A esitatud avalduse vastu makse tegemisel. Dokumendid ja makse tuleks tuua või saata kohtusse samal ajal. Seejärel annab või saadab kohus vormi B, C, D või E. Maksetõendit ei tule esitada.

Viimati uuendatud: 03/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.