Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Seadus nr 71/1992, mis käsitleb kohtulõive ja karistusregistri väljavõtetelt tasutavaid lõive (muudetud kujul).

Kohtulõivu võib tasuda deebet- või krediitkaardiga, pangaülekandega või välispanga filiaalis.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vastavalt seaduse nr 71/1992 (mis käsitleb kohtulõive ja karistusregistri väljavõtetelt tasutavaid lõive (muudetud kujul)) §-le 1 tuleb kohtulõiv tasuda kohtutoimingute või -menetluste eest, kui need viiakse läbi taotluse alusel, ning riikliku kohtute haldusasutuse ja prokuratuuri toimingute eest, mis on loetletud kohtulõivude ja karistusregistri väljavõtetelt tasutavate lõivude tariifistikus (mis on kõnealuse seaduse lisa).

Riigilõivu tuleb maksta ka menetluste ja toimingute eest, mis viiakse lõivumaksja kasuks läbi, ilma et ta oleks neid taotlenud, kui need menetlused ja toimingud on sõnaselgelt loetletud nimetatud tariifistikus.

Kui palju pean maksma?

Lõivumäärad on tariifistikus loetletud baaslõivu protsendina või kindlaksmääratud summana. Kui menetluse puhul on kehtestatud lõivumäär, siis kehtib see ühe menetluse suhtes. Samas kohtuasjas algatatud apellatsioonimenetluse eest tuleb maksta lõivu samas määras.

Euroopa maksekäsumenetluse avalduse puhul on see 6% menetluse eseme maksumusest või kohtuasja hinnast, kuid mitte vähem kui 16,50 eurot, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud erimäär. Sama kehtib vastuväite esitamisel.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hagi, menetluse algatamise avalduse, apellatsioon- või kassatsioonkaebuse eest tasumisele kuuluvat lõivu ei ole makstud, nõuab kohus, et maksja tasuks lõivu kohtu määratud tähtaja jooksul, mis on üldjuhul kümme päeva teate saamisest; kui lõivu nõudest hoolimata tähtaja jooksul ei maksta, peatab kohus menetluse. Teates tuleb maksjat teavitada lõivu maksmata jätmise tagajärgedest.

Kohus ei peata menetlust lõivu maksmata jätmise tõttu, kui

  1. kohus on menetluse juba algatanud;
  2. hagi või avaldust on sisuliselt laiendatud või on samas asjas pärast menetluse algatamist esitatud vastuhagi või -avaldus;
  3. nõutakse lõivu maksmist kõnealuse seaduse sätetega vastuolus olevas summas;
  4. maksjal tekkis maksekohustus, kuna ta esitas erakorraliste meetmete võtmise taotluse;
  5. kohtulõivude tasumise tähtaja jooksul esitati kohtulõivude tasumisest vabastamise taotlus ning kohus rahuldas taotluse; kui kohus rahuldab sellise taotluse ainult osaliselt, nõuab ta, et maksja tasuks kohtulõivu summas, mida vabastus ei hõlma.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtu, riikliku kohtute haldusasutuse ja prokuratuuri nõutavat lõivu võib tasuda sularahas, deebet- või krediitkaardiga, postirahakaardiga või pangaülekandega või välispanga filiaalis. Lõiv makstakse sularahas, deebet- või krediitkaardiga, pangaülekandega või välispanga filiaalis, kasutades tehnilisi vahendeid, mis kuuluvad 100% riigi omanduses olevale juriidilisele isikule, kes on süsteemihaldur, kui pädev asutus on kehtestanud selleks tingimused. Lõiv makstakse sularahas, kui kohus, riiklik kohtute haldusasutus ja prokuratuur on kehtestanud selleks tingimused ning kui asjaomane lõiv ei ole kohtuasja puhul suurem kui 300 eurot, välja arvatud punktis 17 nimetatud lõiv (äriregistrit käsitlevad asjad), mille võib maksta sularahas isegi siis, kui see on suurem kui 300 eurot. Kui kohus, riiklik kohtute haldusasutus ja prokuratuur on liidetud keskse lõivude registreerimise kesksüsteemiga, tasutakse postirahakaardiga, deebet- või krediitkaardiga, pangaülekandega või välispanga filiaalis makstav lõiv süsteemihalduri pangakontole.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Makse sooritamist võib olenevalt makseviisist tõendada tavapärastes tehingutes kasutatavate standardmaksedokumentidega, st kassatšekiga, postirahakaardi kviitungiga, konto väljavõttega jms.

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.