Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsumenetlusega seotud kohtulõivud on sätestatud Sloveenia kohtulõivude seaduses (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – konstitutsioonikohtu otsus, 19/15 – konstitutsioonikohtu otsus, 30/16 ja 10/17 – ZPP-E (tsiviilkohtumenetluse seaduse muutmise seadus; edaspidi „ZST-1“), mis on kohtulõivusid käsitlev üldseadus.

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa maksekäsumenetlusega seotud lõivude maksmise suhtes. Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt mis tahes panga veebimakseteenust kasutades.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsumenetluses tuleb kogu menetluse eest tasuda ühekordne kohtulõiv. Kohtulõivu peab tasuma avaldaja ning see tuleb tasuda Euroopa maksekäsumenetluse avalduse esitamise ajal.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsumenetlusega seotud kohtulõiv, mida avaldaja peab tasuma avalduse kohtule esitamise ajal, sõltub nõude suurusest.

Selle lõivu määr on 1,2 (ZST-1-s sätestatud tariifistiku rubriik 1301) ning lõiv arvutatakse vastavalt ZSR-1 artiklis 16 esitatud tabelile. Kuna väärtusklasse on palju, ei ole võimalik neid siinkohal üksikasjalikult loetleda.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldaja jätab kohtulõivu õigel ajal tasumata, menetleb kohus asja ikkagi ja vajaduse korral mõistetakse kohtulõiv välja .

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa maksekäsumenetlusega seotud lõivude maksmise suhtes.

Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt mis tahes panga veebimakseteenust kasutades või otse makseteenuse osutaja kaudu või kohtu kassasse (sularahas või makseterminali kasutades).

Igal pangal on elektrooniliste maksete edastamiseks oma veebimakseteenus.

Kohustatud isik võib tasuda kohtulõivud ette, st kohtule avalduse esitamisel, või esitada kohtule avalduse ja oodata, kuni kohus saadab talle makseteate, millel on näidatud maksmisele kuuluv summa ja muud makse tegemiseks vajalikud andmed.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui kohtulõivu tasumisel märgiti õige viitenumber (mille kohus teatab kohustatud isikule makseteatel), ei pea kohustatud isik kohtule lõivu tasumist tõendavat dokumenti esitama. Sellisel juhul teatatakse kohtule makse laekumisest spetsiaalse elektroonilise (UJPnet) pangasüsteemi kaudu, mille puhul on õige viitenumber üksikute maksete eristamiseks määrav.

Kui aga kohtulõivude tasumisel õiget viitenumbrit ei märgita, peab kohustatud isik esitama kohtule lõivu tasumist tõendava dokumendi. Sellise tasumist tõendava dokumendi kehtivusele ei ole spetsiaalseid ametlikke nõudeid kehtestatud. Selle tasumist tõendava dokumendi alusel kontrollib kohus vajaduse korral UJPnet'i veebirakenduse kaudu, kas makse on laekunud (eelkõige siis, kui kohtulõivu ei tasutud kohtu kassa kaudu).

Viimati uuendatud: 01/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.