Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Tsiviilasjade (sh Euroopa maksekäsumenetluse) korral makstav riigilõiv on riigile makstav tasu, mis makstakse, kui poole taotlusel alustatakse menetlust. Seda tasu reguleeritakse järgmiste õigusaktidega: 20. novembri 2012. aasta seadus 10/2012, millega reguleeritakse teatavaid lõive õigusemõistmise ja Riikliku Toksikoloogia ja Kohtumeditsiini Instituudi puhul (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), mida on muudetud 22. veebruari 2013. aasta kuningliku määrusseadusega 3/2013 ja 13. detsembri 2012. aasta korraldusega HAP/2662/2012 (muudetud 27. märtsi 2013. aasta korraldusega HAP/490/2013.)

Samuti reguleeritakse seda 27. veebruari 2015. aasta kuningliku määrusseadusega 1/2015, mis käsitleb uue võimaluse andmise korda, rahalise koormuse vähendamist ja muid sotsiaalkindlustusmeetmeid (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), ja mida on muudetud eespool nimetatud seadusega 10/2012.

Riigilõiv tuleks maksta maksuameti (Agencia Tributaria) kaudu, kasutades allalaaditavat vormi, mille täitmise juhised leiate, kui klõpsate sellel lingil (klõpsake siin), või täites taotluse, kuhu tuleb kanda vajalikud andmed (klõpsake siin) ja mis võimaldab teha makse internetis (seda võimalust saavad praegu kasutada ainult suurettevõtted).

Makse tuleks teha vormi A esitamise ajaks. Makse võib teha esindaja või advokaat (abogado) selle isiku nimel ja tema eest, kes peab riigilõivu tasuma, eelkõige juhul, kui tema elukoht ei ole Hispaanias. Mitteresident ei vaja enne enda kohta andmete esitamist maksukohustuslasena registreerimise numbrit. Esindajal või advokaadil ei ole riigilõivu tasumise kohustust.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsumenetluses on riigilõivu tasumise kohustus isikul, kes algatab kohtumenetluse seoses maksustatava sündmusega, st isikul, kes esitab nõude või vastunõude vormil A, kui nõude aluseks on dokument, mis kujutab endast kohtuvälist, täitmisele kuuluvat dokumenti vastavalt 7. jaanuari 2000. aasta tsiviilmenetluse seaduse 1/2000 artiklile 517 (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) ja nõude väärtus on suurem kui 2000 eurot. Kui tegemist on täitmisele kuuluva menetlusliku täitedokumendiga, ei tule riigilõivu tasuda. Samuti ei pea riigilõivu tasuma ükski füüsiline ega juriidiline isik, kellel on õigus saada tasuta õigusabi. Nad on riigilõivu tasumisest vabastatud nii kaua kui suudavad tõendada, et nad vastavad kohaldatavates õigusaktides sätestatud tasuta õigusabi tingimustele.

Kui palju pean maksma?

Euroopa maksekäsumenetluses tuleb tasuda kindlaksmääratud summa 100 eurot. Sellele lisandub summa, mis sõltub nõude summast ja mis saadakse, kui aluseks oleva väärtuse suhtes kohaldatakse asjaomast määra vastavalt järgmisele tabelile:

Aluseks olev väärtus

Isik

Määr

Varieeruva määra maksimaalne väärtus

0–1 000 000 eurot

Juriidiline isik

0,50%


rohkem kui 1 000 000 eurot

Juriidiline isik

0,25%

10 000 eurot

Aluseks olev väärtus on tsiviilasja hind. Euroopa maksekäsumenetluses moodustab tsiviilasja hinna nõude põhisumma koos intressi ja leppetrahvidega.

Kui Euroopa maksekäsumenetluse üks pool on juriidiline isik ja nõude põhisumma 9000 eurot, siis arvutatakse riigilõiv järgmiselt: EUR 100 + EUR 9000 x 0,50% = EUR 145.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui menetluse alguses ei esitata tõendit riigilõivu tasumise kohta, palub kohtu advokaat (Letrado de la Administración de Justicia) maksumaksjal selle tõendi esitada ega esita nõuet enne, kui kohus on tõendi saanud. Tõendi esitamata jätmine ei takista menetlusõiguses sätestatud tähtaegade kohaldamist: seega juhul, kui pärast advokaadi palvet riigilõivu ei tasuta, jäetakse nõue menetlusse võtmata, ning menetlust kas jätkatakse või see lõpetatakse.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Asjaomane pool peab riigilõivu tasuma enne menetlustoimingu tegemist enda kohta andmete esitamise ajal. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada ametlikku vormi 696, enese kohta riigilõivu tasumise eesmärgil andmete esitamiseks; vormi täitmise juhised leiate, kui klõpsate sellel lingil (klõpsake siin), või täites taotluse, kuhu tuleb kanda vajalikud andmed (klõpsake siin). Makse võib teha isiklikult või maksukogumisasutuse kaudu. Vorm on kättesaadav hispaania ja inglise keeles.

Internetimakseid saavad praegu teha ainult suurettevõtjad pangaülekande teel, krediitkaardiga, otsekorraldusega jne, sest makseid käsitlevaid õigusakte muudeti hiljuti ja veel puudub vajalik tehniline lahendus.

Tasuta õigusabi sisaldab ka riigilõivu ja seda reguleeritakse 10. jaanuari 1996. aasta seadusega 1/1996, mis käsitleb tasuta õigusabi (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), eelkõige artiklitega 1–8 ja 46–51.

Teavet leiate aadressil https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kus on võimalik esitada ka tasuta õigusabi taotlus. Valige advokatuur (Colegio de Abogados), mis asub seal, kus Teie asja menetlev kohuski.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Vormile A tuleb lisada riigilõivu tasumise kohta tõend ametlikul vormil (kas paberil või elektrooniliselt), mis on nõuetekohaselt kinnitatud.

Hispaanias ei ole veel võimalik saata Euroopa maksekäsu vorme elektrooniliselt. Tõend riigilõivu tasumise kohta (mis on saadud kas paberil või elektrooniliselt) tuleb saata paberkandjal koos muude nõutud dokumentidega.

Kui muutub võimalikuks dokumentide esitamine elektrooniliselt, väheneb riigilõiv 10%. Seadusega on ette nähtud riigilõivu tagasimakse 60% ulatuses, kui vaidluse lõpetamiseks saavutatakse kokkulepe või nõustutakse nõudega.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.