Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Sissejuhatus

Rootsis kohaldatakse Euroopa maksekäsu avalduse esitamisega seotud lõivude suhtes järgmisi õigusnorme:

Euroopa maksekäsku käsitleva seaduse (2008:879) (Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande) § 5. Euroopa maksekäsumenetluse avalduse esitaja peab tasuma avalduse esitamise lõivu. Lõivu suuruse võib kehtestada valitsus.

Lõiv avalduse esitamise eest tuleb tasuda ette.

Kui avaldaja jätab avalduse esitamise eest lõivu maksmata, lükatakse avaldus tagasi.

Euroopa maksekäsku käsitleva määruse (2008:892) (Förordning 2008:892 om europeiskt betalningsföreläggande) § 3. Avalduse esitamise lõivu maksmisel peab avaldaja märkima vastaspoole isiku- või registrikoodi.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui taotlete Rootsis Euroopa maksekäsu tegemist, peate tasuma avalduse esitamise lõivu. See lõiv tuleb tasuda ette. See tähendab, et selleks, et Rootsi täitevamet (Kronofogdemyndigheten) alustaks Euroopa maksekäsu avalduse läbivaatamist, peab avalduse esitamise lõiv olema tasutud. Pärast avalduse esitamist saate Rootsi täitevametilt blanketi teabega lõivu tasumiseks.

Kui palju pean maksma?

Praegu on avalduse esitamise lõiv 300 Rootsi krooni.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avalduse esitamise lõivu õigel ajal ei tasuta, lükatakse avaldus seda läbi vaatamata tagasi.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Ärge tasuge lõivu enne, kui saate Rootsi täitevametilt kirja, milles antakse maksejuhised.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui olete avalduse esitamise lõivu tasunud õigel ajal, ei pea te midagi tegema. Rootsi täitevamet kontrollib, kas makse on ametile laekunud. Pärast makse laekumise kandmist raamatupidamisarvestusse vaatab Rootsi täitevamet esitatud Euroopa maksekäsu avalduse läbi.

Viimati uuendatud: 05/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.