Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Rootsis kohaldatakse Euroopa maksekäsu avalduse esitamisega seotud lõivude suhtes järgmisi õigusnorme:

Euroopa maksekäsku käsitleva seaduse (2008:879) § 5. Euroopa maksekäsumenetluse avalduse esitaja peab tasuma avalduse esitamise lõivu. Lõivu suuruse võib kehtestada valitsus.

Lõiv avalduse esitamise eest tuleb tasuda ettemaksena.

Kui avaldaja jätab avalduse esitamise eest lõivu maksmata, jäetakse avaldus rahuldamata.

Euroopa maksekäsku käsitleva määruse (2008:892) § 3. Avalduse esitamise lõivu maksmisel peab avaldaja märkima vastaspoole isiku- või registrikoodi.

Lõivu võib tasuda elektrooniliselt Rootsi täitevameti täpsustatud pangakontole.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui taotlete Rootsis Euroopa maksekäsu tegemist, peate tasuma avalduse esitamise lõivu. See lõiv tuleb tasuda ettemaksena. See tähendab, et selleks, et Rootsi täitevamet alustaks Euroopa maksekäsu avalduse läbivaatamist, peab avalduse esitamise lõiv olema tasutud. Maksekäsuavaldus esitatakse vormil A. Avaldust esitades saate Rootsi täitevametilt blanketi teabega lõivu tasumiseks. Kui olete juba lisanud avaldusele tõendid selle kohta, et avalduse esitamise lõiv on Rootsi täitevametile tasutud, siis seda blanketti teile ei edastata.

Kui palju pean maksma?

Praegu on avalduse esitamise lõiv 300 Rootsi krooni.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avalduse esitamise lõivu õigel ajal ei tasuta, lükatakse avaldus seda läbi vaatamata tagasi.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Euroopa maksekäsu avalduse esitamise lõiv tuleb tasuda järgmisele pangakontoleMakse tegemisel tuleb selgitusse märkida asja number, võlgniku isiku- või registrikood.

  • Arvelduskonto: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui olete avalduse esitamise lõivu tasunud õigel ajal, ei pea te midagi tegema. Rootsi täitevamet kontrollib, kas makse on ametile laekunud. Pärast makse laekumise kandmist raamatupidamisarvestusse vaatab Rootsi täitevamet esitatud Euroopa maksekäsu avalduse läbi.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.