Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Itävalta

Tällä sivulla on tietoa Itävallan oikeudenkäyntimaksuista.

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Johdanto

Mitä maksuja aiheutuu?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 25 artiklassa säädetään, että eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä ja sitä koskevan vastineen vuoksi jäsenvaltiossa aloitetusta tavanomaisesta riita-asiain käsittelystä aiheutuvat yhteenlasketut oikeudenkäyntimaksut eivät saa olla suuremmat kuin ne oikeudenkäyntimaksut, jotka aiheutuvat tavanomaisesta riita-asiain käsittelystä, jota ei ole edeltänyt eurooppalainen maksamismääräysmenettely kyseisessä jäsenvaltiossa. Sen vuoksi menettelyistä, jotka koskevat eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemista, peritään kiinteä maksu oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffin 1 (TP 1) mukaisesti. Maksutariffi 1 koskee kaikkia kansallisia maksamismääräysmenettelyitä ja siviilikanteita.

Mitä maksuja aiheutuu?

Menettelyihin, jotka koskevat eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemista, sovelletaan ensimmäisessä oikeusasteessa oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 kyseisen lain maksutariffia 1 koskevan huomautuksen 1 mukaisesti. Tämä kiinteä maksu on maksettava riippumatta siitä, saatetaanko menettely päätökseen. Jos hakemus vedetään välittömästi takaisin tai hylätään ennen tiedoksiantoa vastapuolelle, maksua voidaan alentaa neljännekseen normaalimaksusta (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 koskeva huomautus 3), ja jos riita-asiasta sovitaan ensimmäisessä istunnossa oikeudellisesti pätevästi, maksua voidaan alentaa puoleen normaalimaksusta (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 koskeva huomautus 2). Itävallan oikeudenkäyntimaksujärjestelmässä maksu peritään ensimmäisen oikeusasteen siviilioikeudenkäynnissä periaatteessa vain menettelyn vireillepanon yhteydessä – näin ollen tässä tapauksessa eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemisen yhteydessä. Ensimmäisessä oikeusasteessa käytävästä menettelystä ei aiheudu muita oikeudenkäyntimaksuja.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 2 §:n 1 kohdan a alakohdan mukaan maksuvelvoite syntyy, kun tuomioistuimelle toimitetaan eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus. Maksun on oltava suoritettu kyseisenä ajankohtana. Myös oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi myönnettävää oikeusapua (Verfahrenshilfe) koskeva hakemus on esitettävä viimeistään tänä ajankohtana, jos sen edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 20 artiklan mukaisesta uudelleen tutkimisesta (riippumatta siitä, koskeeko se mainitun artiklan 1 kohdan mukaista menetetyn määräajan palauttamisen kaltaista muutoksenhakua tai 2 kohdan mukaista sisällöllistä tarkistamista) ei peritä maksua.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Oikeudenkäyntimaksujen suuruus määräytyy ensimmäisen oikeusasteen osalta seuraavien mukaan: riita-asian arvo (riita-asian arvo = vaatimuksen suuruus) ja osapuolten lukumäärä. Seuraavassa esitetään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffin 1 mukaiset maksut (tilanne 1. elokuuta 2017 alkaen):

Maksutariffi 1

Riita-asian arvo

Maksu

enintään

150 euroa

23 euroa

yli

150 euroa mutta enintään

300 euroa

45 euroa

yli

300 euroa mutta enintään

700 euroa

64 euroa

yli

700 euroa mutta enintään

2 000 euroa

107 euroa

yli

2 000 euroa mutta enintään

3 500 euroa

171 euroa

yli

3 500 euroa mutta enintään

7 000 euroa

314 euroa

yli

7 000 euroa mutta enintään

35 000 euroa

743 euroa

yli

35 000 euroa mutta enintään

70 000 euroa

1 459 euroa

yli

70 000 euroa mutta enintään

140 000 euroa

2 919 euroa

yli

140 000 euroa mutta enintään

210 000 euroa

4 380 euroa

yli

210 000 euroa mutta enintään

280 000 euroa

5 840 euroa

yli

280 000 euroa mutta enintään

350 000 euroa

7 299 euroa

yli

350 000 euroa

1,2 % riita-asian arvosta, johon lisätään 3 488 euroa

Jos osapuolia on useampi kuin kaksi, oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 19a §:n mukaan maksua voidaan korottaa (10–50 %).

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos maksu myöhästyy, peritään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 31 §:n mukaisesti tällä hetkellä 22 euron kiinteä lisämaksu (tilanne 1. elokuuta 2017 alkaen). Oikeudenkäyntimaksun myöhästyminen ei kuitenkaan vaikuta oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimen toimenpiteet eivät riipu oikeudenkäyntimaksujen maksamisesta, vaan ne ovat täysin riippumattomia maksuista.

Oikeusviranomaisten suorittamasta oikeudenkäyntimaksujen perimisestä säädetään tuomioistuinmaksujen perintää koskevassa laissa (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Jos oikeusviranomaisen on maksun laiminlyönnin vuoksi annettava tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6a §:n mukainen maksumääräys (täytäntöönpanoasiakirja oikeudenkäyntimaksujen perimiseksi), on maksettava lisäksi perintämaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 8 euroa (tilanne 1. tammikuuta 2014 alkaen).

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Maksutavoista säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (GGG) 4 §:ssä. Sen mukaan maksut voi maksaa pankkikortilla, jossa on Bankomat-toiminto, tai luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona toimivaltaisen tuomioistuimen tilille taikka käteismaksuna kyseisessä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen pankkiyhteystiedot julkaistaan liittovaltion oikeusministeriön verkkosivuilla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/ otsikon ”Gerichte” (tuomioistuimet) alla).

Lisäksi kaikki maksut voi suorittaa myös suoraveloituksella, jos tuomioistuimelle (tai Itävallan oikeuslaitokselle yleisesti) on annettu valtuutus periä maksuvelvollisen ilmoittamalta tililtä oikeudenkäyntimaksuja tuomioistuimen tilille. Tässä tapauksessa pyynnössä (eurooppalaista maksamismääräystä koskevassa hakemuksessa) on ilmoitettava tiedot tilistä, jolta maksuja on tarkoitus veloittaa, sekä maksujen perintävaltuutus (esim. merkitsemällä lyhenne ”Gebühreneinzug!” (maksuveloitus) tai ”AEV!” (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung). Jos valtuutusta halutaan rajoittaa, siinä voi määrittää myös veloituksen enimmäismäärän (suoraveloituksia koskevan asetuksen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 § ja 6 §).

Jos eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus toimitetaan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) kautta, maksut on maksettava suoraveloituksena. Tässä tapauksessa ei ole mahdollista ilmoittaa veloituksen enimmäismäärää.

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Jos liittovaltion viranomaisilla on oikeus periä oikeudenkäyntimaksuja pyynnön – tässä tapauksessa eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen – esittämisen johdosta, eikä suoraveloitusvaltuutusta anneta, pyyntöön on liitettävä tosite maksujen suorittamisesta (tilisiirrosta) (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 4 §). Jos säädetyt maksut maksetaan toimivaltaisen tuomioistuimen tilille pankkikortilla, luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona tai suoraveloituksena osapuolen tililtä, liittovaltion kirjanpitoyksikkö ilmoittaa maksujen suorittamisesta tuomioistuimelle vasta myöhemmin. Oikeudenkäyntimaksuja koskeva menettely päättyy sen jälkeen, kun on esitetty todiste maksujen maksamisesta kokonaan.

Jos oikeudenkäyntimaksuja on maksettu liikaa, liikaa maksettu määrä on oikeus saada takaisin (tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6c §), jos pyyntö esitetään viiden vuoden kuluessa.

Linkki aiheeseen

Oikeudenkäyntimaksuja koskeva laki

Päivitetty viimeksi: 22/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.