Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntilain 1018 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1. Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät). Asiakirjan kirjausmaksu on 30–100 euroa sen mukaan, mistä tuomioistuimesta on kyse. Asiakirjan laatimismaksu on 35 euroa.

Asiakirjan rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (ilman oikeudenkäyntikuluja). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta.

2. Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3. Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta: 0,85–5,75 euroa/arkki.

4. Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27.7.1972 annetun asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa.  Määrään lisätään matkakorvaus (0,0868 euroa/kilometri).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5. Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset

6. Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perus-
määrä

Vähimmäis-
määrä

Enimmäis-
määrä

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

750,01–5 000,00 €

785,00 €

450,00 €

1 800,00 €

5 000,01–10 000,00 €

1 080,00 €

600,00 €

2 400,00 €

10 000,01–20 000,00 €

1 320,00 €

750,00 €

3 000,00 €

20 000,01–40 000,00 €

2 400,00 €

1 200,00 €

4 800,00 €

40 000,01–60 000,00 €

3 000,00 €

1 200,00 €

6 000,00 €

60 000,01–100 000,00 €

3 600,00 €

1 200,00 €

7 200,00 €

100 000,01–250 000,00 €

600,00 €

1 200,00 €

12 000,00 €

250 000,01–500 000,00 €

8 400,00 €

1 200,00 €

16 800,00 €

500 000,01–1 000 000,00 €

12 000,00 €

1 200,00 €

24 000,00 €

Yli 1 000 000,01 €

18 000,00 €

1 200,00 €

36 000,00 €

Muut kuin rahamääräiset vaateet

1 440,00 €

90,00 €

12 000,00 €

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perus-
määrä

Vähimmäis-
määrä

Enimmäis-
määrä

Enintään 250,00 €

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Yli 2 500,01 €

262.37 €

226,37 €

298,37 €

Muut kuin rahamääräiset vaateet

131.18 €

107,18 €

155,18 €

7. Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Mikä on kulujen suuruus?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kaikki maksutositteet on säilytettävä huolellisesti, jotta ne voidaan esittää pyydettäessä välittömästi.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.