Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluja säännellään niistä annetulla lailla (Zakon o sudskim pristojbama; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 118/18), ja hinnasto on julkaistu Kroatian hallituksen antamassa asetuksessa (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Oikeudenkäyntikuluista annetun lain 5 §:n mukaan hinnaston mukaiset maksut suoritetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.
Kun hakemus toimitetaan sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu suoritetaan toimitushetkellä. Maksu on tällöin puolet hinnaston mukaisen maksun määrästä.
Kun tuomioistuin antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti tietojärjestelmänsä välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu on puolet hinnaston mukaisen maksun määrästä, jos se suoritetaan kolmen päivän kuluessa sähköisestä tiedoksiannosta.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntikuluja peritään kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä. Oikeudenkäyntikuluista annetun lain 11 §:n mukaisesti maksuista ovat vapautettuja seuraavat:

 1. valtio ja sen hallintoelimet,
 2. julkista valtaa käyttävät henkilöt ja viranomaiset menettelyissä, jotka liittyvät kyseisen vallan käyttöön,
 3. työntekijät riita-asioissa ja muissa menettelyissä, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 4. julkishallinnon virkamiehet ja työntekijät hallinnollisissa riita-asioissa, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 5. Kroatian itsenäisyyssodassa vammautuneet, joilla on asiasta kirjallinen todiste, ja muut vammaiset, joilla on vammaisten ammatillista osaamista, uudelleenkouluttautumista ja työllistymistä tukevan viraston antama asiakirjatodiste,
 6. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden sotilaiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 7. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden henkilöiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 8. maan sisäiset ja muut pakolaiset sekä paluumuuttajat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 9. toimeentulotukea saavat henkilöt,
 10. humanitaariset järjestöt, humanitaarisissa tehtävissä kuolleiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden perheistä huolehtivat järjestöt ja vammaisjärjestöt,
 11. lapset, jotka ovat asianosaisia elatusapua koskevassa tai elatusapuoikeuteen perustuvia vaateita koskevassa menettelyssä,
 12. kantajat menettelyssä, joka koskee äitiyden tai isyyden määrittämistä tai avioliiton ulkopuolella tapahtuneesta raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita kuluja,
 13. oikeuskelpoisuutensa palauttamista hakevat osapuolet,
 14. avioitumislupaa hakevat alaikäiset,
 15. osapuolet menettelyssä, jossa on kyse lapsen palauttamisesta tai henkilökohtaisen suhteen ylläpitämisestä lapseen,
 16. kantajat menettelyssä, joka koskee pakolliseen eläkevakuutukseen tai yleiseen sairausvakuutukseen perustuvia oikeuksia, työlainsäädäntöön perustuvia työttömän oikeuksia tai sosiaaliturvaoikeuksia,
 17. kantajat menettelyssä, joka koskee perustuslaissa taattujen ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelua yksittäisiltä lopullisilta päätöksiltä,
 18. kantajat riita-asiassa, jossa haetaan korvausta ympäristön pilaantumisesta,
 19. ammattiyhdistykset ja -liitot siviilioikeudellisessa menettelyssä, jossa liiton jäsenen erottamiselle haetaan tuomioistuimen hyväksyntää, ja työehtosopimusriidoissa sekä ammattiliittojen edustajat siviilioikeudellisessa menettelyssä, kun ne toimivat työpaikkaneuvoston nimissä,
 20. kuluttajat konkurssivelallisina,
 21. muut henkilöt ja elimet, jos erityislaissa niin säädetään.

Vieras valtio on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, jos asiasta on tehty kansainvälinen sopimus tai vastavuoroisuuden perusteella.

Jos vastavuoroisuuden ehdoista on epäselvyyttä, tuomioistuin pyytää oikeusministeriöltä selvitystä.

Luettelon kohta 10 koskee sosiaaliturvasta vastaavan ministerin päätöksellä nimettyjä humanitaarisia järjestöjä.

Vapautus oikeudenkäyntimaksuista ei koske kuntien ja kaupunkien elimiä, paitsi jos niille on erityislain nojalla siirretty viranomaistehtäviä.

Eurooppalaisissa maksamismääräysmenettelyissä peritään seuraavat maksut:

 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva päätös – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva vastustus – vastaaja maksaa.

Riita-asioissa peritään seuraavat maksut:

 • tuomio – kantaja maksaa,
 • valitus – valituksen tekijä maksaa,
 • vastaus valitukseen – vastauksen esittäjä maksaa (vastaaminen on vapaaehtoista),
 • ylimääräinen oikeussuojakeino – toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä voi vaatia uudelleen käsiteltäväksi, jos riitautettu määrä on yli 200 000 kunaa,
 • oikeudenkäyntikulut maksaa uudelleen käsittelyä vaativa henkilö ja siihen vastaava henkilö (vastaaminen on vapaaehtoista).

Mikä on kulujen suuruus?

I. Kanteen, vastakanteen, tuomion tai maksamismääräyksen vastustamisen tapauksessa on maksettava riidanalaiseen määrään suhteutettu oikeudenkäyntimaksu (joka lasketaan ainoastaan pääasian osalta ilman korkoja ja kuluja) seuraavasti:

enemmän kuin (kunaa)

enintään (kunaa)

maksu (kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

II. Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tai päätöksen sekä valitukseen tai uudelleenkäsittelyhakemukseen annetun vastauksen tapauksessa on maksettava puolet kohdassa I ilmoitetuista maksuista.

III. Tuomiosta tehdyn valituksen ja uudelleenkäsittelyn tapauksessa kohdassa I ilmoitetut maksut on maksettava kaksinkertaisina.

IV. Jos oikeudenkäynnissä päästään sovintoratkaisuun, oikeudenkäyntimaksuja ei peritä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos osapuoli ei maksa oikeudenkäyntimaksua määräajassa tai ilmoita maksun viivästymisestä tuomioistuimelle viipymättä, tuomioistuin antaa 15 päivän kuluessa oikeudenkäyntimaksua tai valitusta koskevan päätöksen tekemisestä täytäntöönpanomääräyksen ja toimittaa sen rahoitusvirastolle (Financijska agencija, FINA) maksun perimiseksi osapuolelta rahoitusvaroja koskevien tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan lain mukaisesti.

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta välittömästi, tuomioistuin antaa oikeudenkäyntikuluista annetun lain 28 §:n mukaan asianosaiselle ensin muistutuksen, jonka mukaan maksu on suoritettava kolmen päivän kuluessa. Jos henkilö ei tämänkään jälkeen maksa tai jos hän ei ollut asianosainen menettelyssä, johon liittyviä maksuja vaaditaan suoritettavaksi, tuomioistuin antaa maksuista päätöksen ja korottaa summaa 100 kunalla.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.

Käteismaksun voi suorittaa tuomioistuimen tilinpitotoimistossa, joka tilittää rahat viiden päivän kuluessa valtionkassaan.

Alle 100 kunan maksut voi suorittaa leimamerkeillä.

Lisätietoa maksutavoista saa tuomioistuinlaitoksen sähköiseltä ilmoitustaululta (e-Oglasna ploča) sekä tuomioistuimen verkkosivuilta ja kirjaamosta.

Oikeudenkäyntikulut maksetaan valtiovarainministeriön tilille, ja sen voi tehdä pankissa tai postissa.

Oikeudenkäyntikuluja ulkomailta maksettaessa tarvitaan seuraavat tiedot:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tilinumero: 1001005-1863000160

Koodi: HR64

Viitenumero: 5045-20735-henkilötunnus (tai muu maksajan tunnistenumero)

Maksun saaja: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

Viestikentässä on mainittava asian numero tai maksun selitys (esim. oikeudenkäyntimaksu eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun maksu on suoritettu, maksutosite on lähetettävä asianomaiseen tuomioistuimeen. Tositteessa on mainittava asian numero (jos tiedossa). Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevaa hakemusta jätettäessä maksutodiste on liitettävä hakemukseen.

Osapuolten on toimitettava asiakirjat tuomioistuimeen joko postitse (kirjattuna tai tavanomaisena lähetyksenä) tai sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä asiasta annettujen erityissäännösten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 18/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.