Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa 549/1991. Lain liitteenä on hinnasto. Maksut otetaan tuloina valtion talousarvioon.

Maksut suoritetaan Tšekin keskuspankin toimivaltaiselle tuomioistuimelle avaamalle tilille. Enintään 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä oikeudenkäyntikulut peritään yleisten sääntöjen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin siviilioikeudellisiin menettelyihin.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Oikeudenkäyntimaksujen määrät vahvistetaan kiinteänä summana tai prosenttiosuutena sellaisten maksujen tapauksessa, joiden määräytymisperusta ilmaistaan rahallisesti. Prosenttisosuutena määräytyvä maksu lasketaan kertomalla maksuperusta maksuprosentilla. Yksittäiset maksuprosentit vahvistetaan oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 549/1991 liitteenä olevassa hinnastossa.

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä maksut määräytyvät pääsääntöisesti rahallisen suorituksen perusteella.Siviilioikeudellisen menettelyn vireillepanoa koskevasta hakemuksesta perittävä maksu määräytyy menettelyn kohteena olevan rahallisen suorituksen mukaan seuraavasti:

  • enintään 20 000 Tšekin korunaa (CZK): 1000 CZK:n kiinteämääräinen maksu
  • yli 20 000 CZK mutta enintään 40 000 000 CZK: 5 prosenttia tästä määrästä
  • yli 40 000 000 CZK: 2 000 000 CZK plus 1 prosentti 40 000 000 CZK ylittävästä määrästä; yli 250 000 000 CZK:n summia ei oteta huomioon.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Maksuvelvollisuus syntyy kanteen nostamisesta ja muutoksenhaun tapauksessa valituksen tekemisestä taikka tuomioistuimen tai muun toimielimen päätöksestä, jossa maksuvelvollisuus asetetaan. Maksu erääntyy maksuvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Jos maksua ei ole maksettu kanteen nostamisen tai muutoksenhaun yhteydessä, tuomioistuin pyytää asianomaista maksamaan sen asettamassaan määräajassa. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn (lukuun ottamatta tiettyjä laissa säädettyjä erityistilanteita). Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Jos päätös menettelyn keskeyttämisestä maksun laiminlyönnin vuoksi tulee lainvoimaiseksi, maksuvelvollisuus raukeaa.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Pankkiyhteystiedot löytyvät yksittäisten tuomioistuinten verkkosivuilta, jotka puolestaan löytyvät verkkoportaalista https://www.justice.cz/). Enintään 5 000 CZK:n suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Menettelyn maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä ja ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoksenhakumenettelyjen maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jotka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena, jollei jäljempänä toisin mainita.

Jos maksuvelvoite syntyy muutoksenhausta tehdyn pääasiapäätöksen yhteydessä tai sellaisen päätöksen yhteydessä, jonka myötä muutoksenhakumenettely päättyy, muutoksenhakumenettelyjen maksuja koskevat asiat ratkaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, mikäli muutoksenhakutuomioistuin ei ole ratkaissut niitä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Maksuvelvollinen täyttää maksuvelvoitteensa siirtämällä rahasuorituksen toimivaltaisen tuomioistuimen tilille tai antamalla veromerkit sen haltuun. Tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.