Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Johdanto

Kun kantaja (yksityishenkilö tai hänen valtuuttamansa asianajaja) toimittaa eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen (asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisella vakiolomakkeella A), hän suorittaa samalla myös oikeudenkäyntimaksut kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos kantaja toimittaa hakemuksen henkilökohtaisesti – käyttämättä asianajajaa – hänen ei tarvitse suorittaa etukäteen perittävää asianajajapalkkiota (ks. asetuksen johdanto-osan 26 kappale). Sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty ja eurooppalainen maksamismääräys on annettu, määräys ilmoitetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (vakiolomaketta G käyttämällä) edellyttäen, että vastineita ei ole esitetty. Kantaja saa täytäntöönpanomääräyksen ja suorittaa siihen liittyvät mahdolliset maksut, jotka määräytyvät hakemustyypin mukaan (ks. laki leimaverosta)

Mitä kuluja peritään?

Vakiolomakkeen A toimittamisen yhteydessä suoritetaan leimavero (tosite kiinnitetään hakemukseen, ks. laki leimaverosta) sekä tuomioistuimissa kannettava leimavero (maksamalla leimavero tai hankkimalla B-tyypin maksutosite verovirastosta, koska kyseessä on sähköinen versio; nämä liitetään asiakirjaan, ks. laki 3978/1912, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4093/2012 1 §:n 13 momentin 1 kohdalla: kahdeksan promillea vaaditusta summasta sekä muut veroluonteiset maksut edellyttäen, että vaadittu summa on yli 200 euroa. Lisäksi kansallisille elimille maksetaan summia, jotka lasketaan prosenttiosuutena vaaditun määrän arvosta.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksujen määrän arvioiminen tehdään maksamismääräyksessä vaaditun määrän perusteella edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Tuomioistuin ei käsittele eurooppalaiseen maksamismääräykseen liittyvää pyyntöä tai ei anna täytäntöönpanomääräystä täytäntöönpanokelpoiseksi ilmoitetusta eurooppalaisesta maksamismääräyksestä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksut voi suorittaa ainoastaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, johon vakiolomake A toimitetaan tai josta pyydetään täytäntöönpanomääräystä vakiolomakkeella G. Oikeudenkäyntimaksujen maksaminen sähköisesti ei ole mahdollista.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kantajan on toimitettava hakemus toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.