Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Riitauttamattoman rahamääräisen vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi Unkarissa eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisesti käynnistetystä eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä peritään notaarin palkkio, jonka määrä vahvistetaan maksamismääräysmenettelystä vuonna 2009 annetussa laissa L ja notaarin palkkioista 26. marraskuuta 1991 annetussa oikeusministeriön asetuksessa N:o 14/1991. Näiden säännösten mukaan menettelyn aluksi maksettavan notaarin palkkion suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Kantaja voi suorittaa maksun valintansa mukaan joko käteisellä tai pankkikortilla suoraan notaarille, tekemällä tilisiirron notaarin tilille tai käyttämällä postisiirtoa.

Mitä kuluja peritään?

Menettelyn aluksi on maksettava notaarin palkkio.

Mikä on kulujen suuruus?

Notaarin palkkio on suuruudeltaan 3 prosenttia rahasaatavan arvosta (ilman korkoja ja kuluja). Jos on kyse useammasta rahasaatavasta, notaarin palkkio on 3 prosenttia yhteenlaskettujen rahamääräisten vaatimusten arvosta, kuitenkin vähintään 5 000 ja enintään 300 000 Unkarin forinttia. Jos menettelyssä on enemmän kuin viisi asianosaista, palkkion vähimmäismäärä on 1 000 forinttia kerrottuna asianosaisten määrällä. Jos rahasaatava on muussa valuutassa kuin Unkarin forinteissa, palkkio lasketaan hakemuksen esittämispäivänä voimassa olevan keskuspankin keskikurssin mukaisesti lasketun saatavan forinttimääräisen arvon perusteella.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei maksa notaarin palkkiota menettelyn aluksi, menettelystä vastaava notaari esittää maksukehotuksen. Jos kantaja ei noudata annettua määräaikaa, notaari hylkää hakemuksen.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Kantaja voi maksaa notaarin palkkion jollakin seuraavista tavoista:

  1. käteisellä menettelystä vastaavan notaarin luona
  2. postissa postisiirtona menettelystä vastaavan notaarin maksutilille
  3. tilisiirrolla notaarin tilille
  4. pankkikortilla, jos menettelystä vastaava notaari tarjoaa tätä mahdollisuutta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos notaarin palkkio on maksettu suoraan notaarin luona käteisellä tai pankkikortilla, kantajan ei tarvitse esittää maksusta tositetta.

Jos kantaja on maksanut notaarin palkkion postisiirrolla, maksutosite on liitettävä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaan hakemukseen.

Jos kantaja on maksanut notaarin palkkion tilisiirrolla notaarin tilille, eurooppalaista maksamismääräystä koskevaan hakemukseen on liitettävä tiliote, jossa näkyy kyseinen tilisiirto, tai tiliotteen jäljennös.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.