Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Siviiliprosessilain 33 §:n 2 momentin (Civilprocesa likums) mukaan oikeudenkäyntikulut (tiesas izdevumi) koostuvat

  • valtion palvelumaksusta (valsts nodeva)
  • toimistomaksusta (kancelejas nodeva) ja
  • asian käsittelystä aiheutuvista välttämättömistä kuluista.

Valtion palvelumaksu on suoritettava kaikista tuomioistuimelle osoitetuista kannekirjelmistä – alkuperäisestä kanteesta, vastakanteesta, kolmannen osapuolen tekemästä erillisestä kanteesta, joka koskee jo käsittelyssä olevaa riita-asiaa, erityiseen menettelyyn liittyvästä hakemuksesta tai muusta siviiliprosessilain 34 §:ssä säädetyn mukaisesti tehtävästä hakemuksesta. Siviiliprosessilain 43 §:ssä luetellaan oikeudenkäyntikuluista (myös valtion palvelumaksuista) vapautetut henkilöt.

Tuomioistuin määrää hävinneen osapuolen korvaamaan kaikki voittaneen osapuolen maksamat oikeudenkäyntikulut. Jos kannekirjelmä on hyväksytty osittain, oikeudenkäyntikulut korvataan kantajalle niiltä osin kuin tuomioistuin on hyväksynyt kannevaatimukset. Vastaajalle hyvitetään kulut niiltä osin kuin kannevaatimukset on hylätty. Valtion palvelumaksua ei peritä valituksesta, joka koskee oikeuden päätöstä liitännäisasiassa (blakus sudzība), tai siitä, jos asiaa pyydetään uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiassa on annettu yksipuolinen tuomio.

Jos kantaja peruuttaa kanteen, hänen on korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut. Tällöin vastaaja ei korvaa kantajan maksamia oikeudenkäyntikuluja. Jos kuitenkin kantaja peruuttaa kanteen siitä syystä, että vastaaja on täyttänyt kantajan vaatimukset vapaaehtoisesti kanteen nostamisen jälkeen, tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kantajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Vastaavasti jos kanteen käsittely jätetään silleen, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta määrätä kantajan korvaamaan vastaajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Jos kantaja on vapautettu oikeudenkäyntikuluista, vastaaja määrätään maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut valtiolle suhteessa hyväksyttyihin vaatimuksiin.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta on maksettava valtion palvelumaksu.

Menettelyjen aikana osapuoli voi joutua maksamaan myös muita oikeudenkäyntikuluja, kuten toimistomaksuja (esimerkiksi menettelyihin liittyvistä asiakirjajäljennöksistä ja kaksoiskappaleista) ja asian käsittelyyn liittyviä kuluja (esimerkiksi kantajan pyynnöstä suoritettavasta vastaajan etsimisestä aiheutuneet kulut tai haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta, tiedoksiantamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut).

Minkä suuruisia maksut ovat?

Kun eurooppalainen maksamismääräys toimitetaan, on maksettava valtion palvelumaksu, joka on 2 prosenttia velan määrästä. Maksu ei kuitenkaan voi olla yli 498,01 euroa. Toimistomaksun suuruus määräytyy siviiliprosessilain 38 §:n mukaan. Asian käsittelyyn liittyvien kulujen suuruus saattaa vaihdella useiden tekijöiden mukaan (esimerkiksi sen mukaan, toimitetaanko asiakirjat perinteisellä postilla vai sähköisesti).

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos kannekirjelmän mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää kanteen käsittelyn siviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, kannekirjelmä katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että kannekirjelmää ei ole toimitettu lainkaan ja se palautetaan kantajalle.

Kannekirjelmän palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen laissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Jos oikeudenkäyntikuluja peritään asiakirjojen tiedoksi antamisesta, tuomioistuin ei toimita asiakirjoja ennen kuin asiaankuuluva maksu on suoritettu. Jos asian käsittelyyn liittyviä kuluja ei kuitenkaan makseta vapaaehtoisesti valtiolle ennen asian käsittelyä, maksut peritään tuomioiden täytäntöönpanosta annettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Valtion palvelumaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille. Valtion palvelumaksu (siviiliprosessilain 34 §, 6 kohtaa lukuun ottamatta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli valtion palvelumaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion palvelumaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin tilille. Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion palvelumaksu (siviiliprosessilain 34 § 6 kohta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV71TREL1060190911300

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli valtion palvelumaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Toimistomaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin tilille. Toimistomaksu (siviiliprosessilain 38 §) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV39TREL1060190911100

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli toimistomaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut voidaan suorittaa tuomioistuinten hallintoviraston (Tiesu administrācija) tilille. Asian käsittelyyn liittyvät kulut (siviiliprosessilain 39 §) ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut (siviiliprosessilain 4063 §):

Alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tiesu administrācija

Rekisteröintinumero: 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: merkitään ’21499’. Ilmoita lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimelle toimitettavaan kannekirjelmään on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa. Lisäksi toimistomaksu on oltava maksettuna ennen haetun palvelun suorittamista. Kaikki asiaankuuluvat maksut on suoritettava ennen kuin asia otetaan käsiteltäväksi.

Päivitetty viimeksi: 04/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.