Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Johdanto

Siviiliprosessilain 33 §:n 2 momentin (Civilprocesa likums) mukaan oikeudenkäyntikulut (tiesāšanās izdevumi) koostuvat

1) tuomioistuinmaksuista

2) vakuustalletuksista

3) menettelyn käsittelykuluista.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta on maksettava valtion käsittelymaksu.

Menettelyjen aikana osapuoli voi joutua maksamaan valtiolle myös muita asian käsittelyyn liittyviä kuluja (esimerkiksi kantajan pyynnöstä suoritettavasta vastaajan etsimisestä aiheutuneet kulut tai haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta, tiedoksiantamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut).

Paljonko on maksettava?

Siviiliprosessilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisen eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen osalta valtion käsittelymaksu on 2 prosenttia saatavan määrästä, mutta enintään 500 euroa.

Asian käsittelyyn liittyvien kulujen suuruus saattaa vaihdella useiden tekijöiden mukaan (esimerkiksi sen mukaan, toimitetaanko asiakirjat kirjepostilla vai sähköisesti).

Mitä tapahtuu, jos tuomioistuinmaksuja ei makseta ajoissa?

Jos hakemuksen mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää hakemuksen käsittelyn siviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, hakemus katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että hakemusta ei ole toimitettu lainkaan ja se palautetaan kantajalle.

Hakemuksen palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen laissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Jos oikeudenkäyntikuluja peritään asiakirjojen tiedoksi antamisesta, tuomioistuin ei toimita asiakirjoja ennen kuin asiaankuuluva maksu on suoritettu. Jos asian käsittelyyn liittyviä kuluja ei kuitenkaan makseta vapaaehtoisesti valtiolle ennen asian käsittelyä, maksut peritään tuomioiden täytäntöönpanosta annettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Miten tuomioistuinmaksut voi maksaa?

Valtion maksut ja tuomioistuinten tilit (Valsts nodevas un tiesu konti).

Valtion käsittelymaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille. Valtion käsittelymaksu (siviiliprosessilain 34 § 6 kohtaa lukuun ottamatta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valtiokonttori

Rekisterinumero: 90000050138

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): LV55TREL1060190911200

Saajan pankki: Valtiokonttori

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Valtion käsittelymaksu täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta voidaan maksaa Valtiokonttorin tilille. Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion käsittelymaksu (siviiliprosessilain 34 §:n 6 kohta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valtiokonttori

Rekisterinumero: 90000050138

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): LV71TREL1060190911300

Saajan pankki: Valtiokonttori

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut voidaan suorittaa tuomioistuinten hallintoviraston (Tiesu administrācija) tilille. Asian käsittelyyn liittyvät kulut (siviiliprosessilain 39 §) ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut (siviiliprosessilain 4063 §):

Alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tuomioistuinhallinto

Rekisterinumero: 90001672316

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): LV51TREL2190458019000

Saajan pankki: Valtiokonttori

BIC-koodi: TRELLV22

Viesti: merkitään ’21499’ ja ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava kyseisen henkilön tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle osoitettuun hakemukseen on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa. Kaikki asiaankuuluvat maksut on suoritettava ennen kuin asia otetaan käsiteltäväksi.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.