Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Johdanto

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevissa asioissa leimaveron laskemiseen ja maksamiseen sovelletaan Liettuan siviiliprosessilain ... §:n 1–3 momentissa vahvistettuja sääntöjä.

Leimaveron laskemista, maksamista, hyvittämistä ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27.10.2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman N:o 1240 nojalla leimavero voidaan maksaa myös sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Leimavero, jonka suuruus määräytyy seuraavan kohdan mukaisesti.

Mikä on kulujen suuruus?

Tuomioistuimen päätöstä koskevissa hakemuksissa leimaveron suuruus on neljäsosa tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksusta, mutta vähintään kymmenen euroa, paitsi jos hakija on vapautettu kokonaan tai osittain leimaverosta lain tai tuomioistuimen päätöksen perusteella, tai jos leimaveron maksua on lykätty.

Jos velallinen esittää vastalauseita tuomioistuimen tehtyä päätöksensä ja velkoja nostaa kanteen yleisen menettelyn mukaisesti, maksettavasta leimaverosta hyvitetään edellä mainitun leimaveron määrä.

Jos velkojan hakemusta ei katsota jätetyksi siviiliprosessilain 439 §:n 6 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, maksettua leimaveroa ei palauteta hakijalle.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä hakijan vaatimusten pohjana olevat asiakirjat ja muut todisteet sekä tositteet leimaveron maksamisesta.

Jos leimaveroa ei ole maksettu, tuomioistuin määrää maksun suorittamiselle kohtuullisen määräajan, joka on vähintään seitsemän päivää. Määräys lähetetään viimeistään sen antamista seuraavana arkipäivänä.

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättävä osapuoli noudattaa tuomioistuimen ohjeita asetetussa määräajassa, oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se alun perin jätettiin tuomioistuimelle. Muussa tapauksessa katsotaan, että oikeudenkäyntiasiakirjaa ei ole lainkaan toimitettu, ja tuomari antaa viimeistään viiden päivän päästä määräajan päättymisestä määräyksen oikeudenkäyntiasiakirjan palauttamisesta liitteineen sen jättäneelle henkilölle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Leimavero suoritetaan valtiovarainministeriön alaisen valtion verotarkastusviraston tilille asianomaisen henkilön valitsemalla tavalla (esim. verkkopankissa, käteismaksulla tai pankkisiirrolla).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Leimaveron maksaminen todistetaan maksumääräyksellä tai muulla maksun vahvistavalla asiakirjalla, jossa on oltava seuraavat tiedot:

  1. maksajan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
  2. toisen osapuolen (esim. vastaaja tai velallinen) etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
  3. maksupäivä;
  4. maksukoodi;
  5. maksettu määrä;
  6. maksun tarkoitus (”leimavero” ja sen tuomioistuimen nimi, jossa oikeuskäsittely käynnistetään).

Jos leimaveron maksaja on osapuolen edustaja (asianajaja, oikeusavustaja tai muu osapuolen edunvalvoja), maksumääräyksessä tai muussa maksun vahvistavassa asiakirjassa on oltava edellä mainittujen tietojen lisäksi edustetun osapuolen etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöltä nimi ja yritystunnus).

Jos leimavero maksetaan sähköisesti, sitä ei tarvitse todistaa asiakirjoilla.

Päivitetty viimeksi: 23/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.