Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely (12. joulukuuta 2008 voimaan tullut asetus (EY) N:o 1896/2006) on lomakkeiden käyttöön perustuva yhtenäinen menettely rahamääräisiä vaatimuksia varten valtion rajat ylittävissä riitauttamattomissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Siinä asianosaisten ei tarvitse tulla tuomioistuimeen. Asetusta sovelletaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikissa EU-maissa.

Tuomarineuvosto (Raad voor rechtspraak) on nimennyt Haagin alioikeuden ainoaksi toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi eurooppalaisten maksamismääräysasioiden käsittelyä varten. Jos maksamismääräystä vastustetaan, menettelyä voidaan jatkaa tavanomaisten alueellista toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä hakemus tehdään lomakkeella A, joka on saatavilla Euroopan komission verkkosivuilta kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lomake

Haagin alioikeuteen toimitettava hakemus on laadittava hollannin kielellä.

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevien hakemusten toimitusosoite:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EE Den Haag

Lisätietoja saa soittamalla tuomioistuimen yleisten asioiden kirjaamoon numeroon (+31) (0)70 381 22 64.

Mitä maksuja peritään?

Maksut riippuvat päävaatimuksen suuruudesta. Katso myös vastaus kysymykseen ”Mikä on maksujen suuruus?”.

Mikä on maksujen suuruus?

Oheisesta taulukosta käy ilmi vuonna 2019 perityt maksut.

Vaatimuksen tai hakemuksen tyyppi ja rahamäärä

Tuomioistuinmaksu (oikeushenkilöt)

Tuomioistuimaksu (luonnolliset henkilöt)

Tuomioistuinmaksu (maksukyvyttömät)

Tuomioistuinmaksu (kantoniasiat)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

– rahamäärä on enintään 500 euroa

121 euroa

81 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 500 euroa, mutta enintään 12 500 euroa

486 euroa

231 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 12 500 euroa

972 euroa

486 euroa

81 euroa

Tuomioistuinmaksu (muut kuin kantoniasiat)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

639 euroa

297 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on enintään 100 000 euroa

1 992 euroa

914 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 100 000 euroa

4 030 euroa

1 599 euroa

81 euroa

Lisätietoja tuomioistuinlaitoksen ja oikeusapulautakunnan sivuilla.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa, hakemuksen käsittely saatetaan lopettaa. Siinä tapauksessa asia poistetaan tuomioistuimen rekisteristä.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Hakijalle lähetetään lasku. Laskun voi maksaa pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittamisen jälkeen Haagin alioikeus lähettää hakijalle tarkempia tietoja.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen mukaan tuomioistuimen on annettava eurooppalainen maksamismääräys mahdollisimman pian ja tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Linkkejä

Vuonna 2019 perityt maksut

Tuomioistuinlaitos

Oikeusapulautakunta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.