Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Miten oikeuskulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Siviilioikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Puolan säädöskokoelma 2014, 1025 kohta). Periaatteessa maksu peritään jokaisesta hakemuksesta, myös silloin kun hakemus tehdään eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla. Puolan lainsäädännön mukaan tällaisista kustannuksista on mahdollista hakea vapautusta edellä mainitun lain IV osaston säännösten nojalla (IV osasto – Oikeudenkäyntimaksuista vapauttaminen).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä sovelletaan ns. suhteellista maksua.

Mikä on kulujen suuruus?

Suhteellinen maksu peritään varallisuusoikeudellisissa asioissa. Sen suuruus on 5 prosenttia riita-asian kohteen (eli kanteessa esitetyn vaatimuksen) arvosta, mutta kuitenkin vähintään 30 zlotya ja enintään 100 000 zlotya. Eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamista koskevasta hakemuksesta perittävä maksu on puolet tavanomaisesta.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä vaadittua maksua ei ole suoritettu, tuomioistuin ei toteuta kyseisen oikeudenkäyntiasiakirjan johdosta mitään toimenpiteitä siviiliprosessilain nojalla (17.11.1964 annetun lain 1262 1 §, Puolan säädöskokoelma N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna). Maksu on siis suoritettava samalla kun oikeudenkäyntiasiakirja (hakemus) jätetään tuomioistuimeen, paitsi jos samalla tehdään hakemus oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntimaksun suorittamatta jättämisen seurauksista säädetään muun muassa siviiliprosessilain 130 ja 1302 §:ssä.

Siviiliprosessilain 130 §:ssä säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjaa (tässä tapauksessa hakemusta) ei voida ottaa käsiteltäväksi sen vuoksi, että vaadittua oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu, oikeuden puheenjohtaja (tuomari) antaa asianomaiselle osapuolelle kehotuksen suorittaa maksu viikon määräajassa hakemuksen palauttamisen uhalla. Jos hakemuksen jättänyt henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole Puolassa edustajaa, maksamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Jos maksua ei suoriteta asetetussa määräajassa, hakemus palautetaan osapuolelle. Jos maksu on suoritettu määräajassa, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen jättämispäivästä alkaen.

Siviiliprosessilain 1302 §:n nojalla oikeudenkäyntiasiakirja, jonka on toimittanut asianajaja, oikeudellinen edustaja tai patenttiasiamies ja josta ei ole suoritettu vaadittua kiinteää tai osapuolen ilmoittamaan asian arvoon perustuvaa suhteellista oikeudenkäyntimaksua, palautetaan ilman maksukehotusta. Jos maksu kuitenkin suoritetaan viikon kuluessa hakemuksen palauttamista koskevan ilmoituksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen alkuperäisestä jättämispäivästä alkaen.

Miten oikeuskulut maksetaan?

Siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista säädetään oikeusministeriön 31.1.2006 antamassa asetuksessa siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista (Puolan säädöskokoelma N:o 27, 199 kohta), joka on edellä mainitun oikeudenkäyntimaksuista annetun lain täytäntöönpanosäädös.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu ja mahdolliset puutteet korjattu, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.