Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais), joka hyväksyttiin 26. helmikuuta 2008 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, 5 §:ssä säädetään, että oikeudenkäyntimaksu on ilmaistava laskentayksikköinä (CU). Tällä hetkellä yksi CU on 102 euroa. Oikeudenkäyntimaksun suuruus määräytyy asian arvon tai monimutkaisuuden mukaan.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevaan asetukseen on sisällytetty maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 erityiset säännökset.

Mikä on oikeudenkäyntimaksujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen 7 §:n 4 momentin ja taulukon II-A mukaan maksamismääräyshakemuksissa, joiden arvo on

 • enintään 5 000 euroa, oikeudenkäyntimaksu on 102 euroa (1 CU);
 • 5 000 eurosta 15 000 euroon, oikeudenkäyntimaksu on 204 euroa (2 CU);
 • 15 000,01 euroa tai enemmän, oikeudenkäyntimaksu on 306 euroa (3 CU).

Nämä maksut voivat olla suurempia,

 1. jos menettely on erityisen monimutkainen, jolloin tuomari voi viime kädessä määrätä suuremman maksun oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen taulukossa II vahvistetuissa rajoissa (asetuksen 7 §:n 7 momentti). Siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 530 §:n 7 momentin mukaan oikeudenkäyntimaksua määrättäessä asioita ja turvaamistoimimenettelyjä pidetään erityisen monimutkaisina, jos ne
  1. sisältävät liiallisen monisanaisia perusteluja tai vaatimuksia;
  2. liittyvät pitkälle erikoistuneisiin oikeudellisiin kysymyksiin tai erityisen teknisiin aiheisiin taikka edellyttävät monia eri oikeudenaloja koskevien oikeudellisten kysymysten tarkastelua; tai
  3. edellyttävät suuren todistajajoukon kuulemista, monimutkaisten todisteiden tutkimista tai lukuisia pitkällisiä toimintavaiheita todisteiden esittämiseksi; ja
 2. jos oikeudenkäyntimaksuvelvollinen on kaupallinen yritys, joka on edeltävänä vuonna esittänyt tuomioistuimelle, kirjaamolle tai asiointipisteelle vähintään 200 hakemusta, jotka koskevat turvaamistoimea, kannetta, menettelyä tai täytäntöönpanoa, kyseisen yrityksen esittämistä maksamismääräyshakemuksista veloitetaan niiden arvon perusteella oikeudenkäyntimaksu seuraavasti (oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen 13 §:n 3 momentti ja taulukko II-B):
 • arvo on enintään 5 000 euroa: oikeudenkäyntimaksu on 153 euroa (1,5 CU);
 • arvo on 5 000 eurosta 15 000 euroon: oikeudenkäyntimaksu on 306 euroa (3 CU);
 • arvo on 15 000,01 euroa tai enemmän: oikeudenkäyntimaksu on 459 euroa (4,5 CU).

Jos vastaaja antaa asetuksen (EY) N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastineen ja menettely jatkuu, tästä jatketusta menettelystä kantajalta veloitettavan maksun määrästä vähennetään eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä veloitettu oikeudenkäyntimaksu (oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen 7 artiklan 6 momentti).

Paljonko on maksettava?

Ks. edellinen vastaus.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei makseta ajoissa?

Siviiliprosessilain 642 §:n mukaan tuomioistuimen kirjaamo määrää asianomaisen suorittamaan laiminlyödyn maksun 10 päivän kuluessa. Maksuun lisätään samansuuruinen sakko (vähintään yksi ja korkeintaan viisi CU:ta). Jos oikeudenkäyntimaksun ja sakon maksamisesta ei ole esitetty todistusta 10 päivän määräajan kuluessa, tuomioistuin määrää laiminlyönnistä vastuussa olevan osapuolen vaatimuksen, hakemuksen tai vastauksen peruutettavaksi.

Miten oikeudenkäyntimaksut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut on maksettava tilisiirtona.

Kun maksamismääräystä koskeva hakemus esitetään tuomioistuimelle, hakijan on odotettava ohjeita Porton alueen siviilituomioistuimen kirjaamolta siitä, kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan. Tämän vuoksi on erittäin suositeltavaa ilmoittaa asiassa kantajana olevan henkilön tai hänen edustajansa sähköpostiosoite.  Tuomioistuimen kirjaamo lähettää viitenumeron (joka koostuu 12 numerosta ja alkaa 70:llä). Viitenumero on merkittävä tilisiirron viestikenttään yhdessä tuomioistuimen asianumeron kanssa, jotta maksu voidaan yhdistää asiaan. Tuomioistuimelle on toimitettava todiste maksun suorittamisesta.

Jos kantaja päättää suorittaa maksun ennen asian vireillepanoa tuomioistuimessa eli odottamatta tuomioistuimen vireillepanoilmoitusta, maksutiedot ovat seuraavat (tuomioistuimelle on toimitettava todiste maksun suorittamisesta):

Maksun saaja: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto)

NIF (verotunniste): 510 361 242

Tilinumero: 1120014160

NIB (Portugalin kansallinen tilinumero): 078101120112001416052

IBAN-tilinumero: PT50078101120112001416052

Pankin nimi: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (Business Identifier Code – pankin yksilöivä tunniste): IGCPPTPL

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Huhtikuun 17. päivänä 2009 annetun ministeriön päätöksen (Portaria) nro 419-A/2009 22 §:n 1 momentin mukaan maksun suorittamisesta on esitettävä tosite tai muu todiste, joka on toimitettava yhdessä asianomaisen kanteen tai hakemuksen kanssa, jollei 26. elokuuta 2009 annetussa ministeriön päätöksessä (Portaria) nro 280/2013 toisin määrätä.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.