Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä säännellään eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1896/2006.

Tuomioistuimen leimaverojärjestelmää säännellään erityisasetuksella nro 80/2013, joka on ollut voimassa 26. kesäkuuta 2013 alkaen. Säädös hyväksyttiin siviilioikeudellisia menettelyjä koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen jälkeen hyväksymällä siviiliprosessilaki ja panemalla täytäntöön siviililailla käyttöön otetut uudet instituutiot.

Tuomioistuimen leimaveroa peritään kaikilta luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä, ja ne maksetaan korvaukseksi tuomioistuinten sekä oikeusministeriön (Ministerul Justiției) ja korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) tarjoamista palveluista.

Romaniassa tuomioistuimen leimausverot voidaan maksaa verkossa, tosin sähköinen maksujärjestelmä ei ole tähän mennessä ollut toiminnassa.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuimen leimaveroja peritään sekä ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneistä että muutoksenhauista laissa säädetyin edellytyksin.

Luonnolliset henkilöt voivat pyynnöstä olla oikeutettuja tuomioistuimen leimaveroihin liittyviin alennuksiin, vapautuksiin ja maksusuunnitelmiin julkisesta oikeusavusta siviiliasioissa annetulla hallituksen erityisasetuksella nro 51/2008, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 193/2008. Oikeushenkilöille voidaan myöntää tuomioistuimen leimaverojen maksamiseen liittyviä helpotuksia hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 42 §:n 2 momentin mukaisesti.

Minkä suuruisia maksut ovat?

Nykyisessä lainsäädännössä tuomioistuimen leimavero eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta varten on hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 3 §:n 1 momentin mukaisesti seuraava:

  1. arvo enintään 500 Romanian leuta: 8 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 leuta
  2. 501–5 000 Romanian leuta: 40 leuta + 7 prosenttia arvosta, joka ylittää 500 leuta
  3. 5 001–25 000 Romanian leuta: 355 leuta + 5 prosenttia arvosta, joka ylittää 5 000 leuta
  4. 25 001–50 000 Romanian leuta: 1 355 leuta + 3 prosenttia arvosta, joka ylittää 25 000 leuta
  5. 50 001–250 000 Romanian leuta: 2 105 leuta + 2 prosenttia arvosta, joka ylittää 50 000 leuta
  6. yli 250 000 Romanian leuta: 6 105 leuta + 1 prosenttia arvosta, joka ylittää 250 000 leuta.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 mukaisesti tuomioistuimen leimavero on maksettava ennakolta. Jos kantaja ei täytä velvoitettaan maksaa maksua laissa määrättyyn tai tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä, kanne mitätöidään leimaamattomana tai asia ratkaistaan lain mukaisesti maksetun tuomioistuimen leimaveron rajoissa. Lisäksi jos tuomioistuimen leimaverojen maksuhelpotuksia koskeva hakemus on hylätty eikä kantaja ole maksanut tuomioistuimen leimaveroja tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä eikä sisällyttänyt kanteeseen todisteita suoritetusta maksusta, tuomioistuin mitätöi kanteen leimaamattomana.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksuvelvollinen suorittaa leimaveron käteisenä, tilisiirtona tai verkkomaksuna pankkitilille, joka on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru) ja joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella. Tuomioistuimen leimaveroina perittävien summien siirrosta aiheutuvat kulut kuuluvat velallisen vastuulle.

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot suoritetaan käteisenä sen aluehallintoyksikön maksu- ja vero-osastolle, jossa sijaitsee luonnollisen henkilön koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot voidaan suorittaa myös pankkisiirtona ja verkossa.

Romaniassa ei ole vielä ole käytössä sähköistä järjestelmää tuomioistuimen leimaverojen suorittamiseen, vaikka tästä on säädetty laissa.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimen leimaverokuitti, jonka saa käteisenä tehdyistä maksusuorituksista, tai maksumääräys toimitetaan, kun oikeusasia on pantu vireille.

Tuomioistuimen leimaveroista saatavilla kuiteilla tai maksumääräyksillä ei ole vakiomuotoa, vaan ne annetaan maksusuorituksen vastaanottavan yksikön hyväksymässä muodossa.

Mikäli tuomioistuimen leimavero maksetaan vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin on huomauttanut asiasta kantajalle, kantajan on liitettävä asian asiakirja-aineistoon mukaan todiste suoritetusta maksusta kymmenen päivän kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta.

Todisteen leimaveron suorittamisesta voi toimittaa henkilökohtaisesti tuomioistuimen kirjaamoon tai postitse ilmoittamalla kyseisen asian numeron. Asian numero on ilmoitettu tuomioistuimen asianosaiselle tekemässä tiedoksiannossa.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.