Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeuskuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Laki 71/1992 oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotemaksuista sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa myös maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotemaksuista annetun lain 71/1992 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksuja peritään tuomioistuimen yksittäisistä toimista ja menettelyistä, jos ne tehdään tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaisten aloitteesta ja näiden viranomaisten toimenpiteinä, jotka mainitaan oikeudenkäyntimaksujen ja rikosrekisteriotemaksujen hinnastossa (joka on kyseisen lain liitteenä).

Maksuja peritään myös sellaisista menettelyistä ja toimenpiteistä, jotka tehdään ilman tällaista aloitetta maksajan hyväksi, jos menettely tai toimenpide mainitaan nimenomaisesti kyseisessä hinnastossa.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksut mainitaan maksuhinnastossa prosenttiosuuksina perusmaksusta tai kiinteänä summana. Jos menettelyä varten on vahvistettu maksu, se peritään yksittäisessä oikeusasteessa. Vastaavasti määräytyvä maksu peritään myös muutoksenhausta samassa asiassa.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käynnistämistä koskevasta hakemuksesta peritään (jos maksusta ei ole määrätty erikseen) 6% menettelyn kohteen (saatavan) suuruudesta tai oikeudenkäynnin kohteen arvosta, vähintään kuitenkin 16,50 euroa. Vastaava maksu peritään maksamismääräyksen riitauttamisesta.

Mitä tapahtuu, jos oikeuskuluja ei makseta ajoissa?

Jos kanteen nostamisesta, menettelyn käynnistämistä koskevasta hakemuksesta, jatkovalituksesta (dovolanie) tai kassaatiovalituksesta perittävää maksua ei suoriteta, tuomioistuin kehottaa kyseistä henkilöä maksamaan maksun asettamassaan määräajassa, pääsääntöisesti kymmenen päivän kuluessa kehotuksen vastaanottamisesta. Jos maksua ei kehotuksesta huolimatta ole suoritettu määräajassa, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun laiminlyönnin seuraukset on ilmoitettava maksuvelvolliselle annettavassa kehotuksessa.

Tuomioistuin ei keskeytä menettelyä maksun laiminlyönnin vuoksi, jos

  1. tuomioistuin on jo aloittanut pääasian käsittelyn
  2. kannetta tai hakemusta laajennetaan tai samassa asiassa esitetään vastakanne tai -vaatimus sen jälkeen, kun tuomioistuin on aloittanut pääasian käsittelyn
  3. tuomioistuimen pyytämä maksu ei määrältään ole kyseisessä laissa säädetyn mukainen
  4. maksuvelvollisuus on syntynyt kiireellistä toimenpidettä koskevan hakemuksen yhteydessä
  5. oikeudenkäyntimaksun maksamisen määräajan kuluessa on tehty oikeudenkäyntimaksuista vapauttamista koskeva hakemus, jonka tuomioistuin on hyväksynyt; jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen vain osittain, se pyytää maksuvelvollista maksamaan oikeudenkäyntimaksun siltä osin kuin vapautusta ei sovelleta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinten ja tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaisten veloittamat maksut voidaan maksaa käteisellä, maksukortilla, postiosoituksena, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä. Maksut voidaan maksaa käteisellä, maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä käyttämällä 100-prosenttisesti valtion omistuksessa olevan oikeushenkilön ylläpitämää teknistä järjestelmää, jos asianomainen viranomainen tarjoaa tähän edellytykset. Maksut voidaan maksaa käteisenä, jos tuomioistuimet ja tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaiset tarjoavat edellytykset tällaiselle maksutavalle ja jos yksittäisen maksun määrä on enintään 300 euroa, lukuun ottamatta kohdassa 17 tarkoitettua maksua, joka (kaupparekisterin asioissa) voidaan maksaa käteisenä, vaikka se ylittäisi 300 euroa. Jos tuomioistuin ja tuomioistuin- ja syyttäjäviranomainen osallistuvat maksujen keskusrekisterijärjestelmään, postiosoituksena, maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä suoritettavat maksut maksetaan järjestelmän ylläpitäjän tilille.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittaminen voidaan osoittaa tavanomaisella maksutodistuksella, jota käytetään tavanomaisessa maksumenettelyssä riippuen käytetyn maksun muodosta. Kyseessä voi olla käteismaksutosite, tosite postiosoituksesta, tiliote tai vastaava.

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.