Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

To je područje uređeno člancima od 1017. do 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika (Code judiciaire) i člankom 953. tog zakonika koji se odnosi na isplatu naknada svjedocima. Uređeno je i belgijskim Zakonikom o naknadama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), a posebno člancima 142. i dalje i 268. i dalje, koji se odnose na naknade za registraciju.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U članku 1018. belgijskog Pravosudnog zakonika navodi se priroda tih pristojbi:

1. Naknade za usluge sudskog registra i registraciju te ostale pristojbe. U naknade za usluge sudskog registra ubrajaju se pristojbe za uvrštenje u registar, za sastavljanje i za izdavanje ovjerenih primjeraka dokumenata (vidjeti članke 268. i dalje belgijskog Zakonika o pristojbama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra). Naknada za uvrštenje u sudski registar iznosi od 30 EUR do 100 EUR, ovisno o sudu. Naknada za sastavljanje dokumenata iznosi 35 EUR.

Naknade za registraciju plaćaju se za odluke u predmetima u kojima iznos glavnice premašuje 12 500 EUR (ne uključujući sudske pristojbe), a iznose 3 % tog iznosa.

2. Troškovi sudskih postupaka te povezanih plaća i prihoda.

3. Trošak izdavanja ovjerenog primjerka presude: od 0,85 EUR do 5,75 EUR po stranici.

4. Troškovi svih sredstava iznošenja ili pribavljanja dokaza, uključujući naknade za vještake i ostale naknade za svjedoke. Kraljevskim dekretom od 27. srpnja 1972. utvrđen je iznos od 200 BEF po svjedoku, što danas odgovara iznosu od oko 5 EUR.  Tom se iznosu pridodaju putni troškovi (0,0868 EUR po kilometru).

Ako je sudski vještak pozvan da svjedoči, ima pravo odrediti iznos svojih troškova i naknade za rad. Međutim, metoda izračuna mora biti jasno naznačena, a sud može smanjiti iznos ako to bude potrebno (na primjer ako su troškovi nastali bez potrebe) u detaljnoj procjeni sudskih troškova.

5. Putni troškovi i dnevnice sudaca, službenika i stranaka u predmetu u slučaju da im je putovanje naložio sud te troškovi za isprave ako su sastavljene isključivo za potrebe suđenja.

6. Troškovi pripremanja predmeta (članak 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika). Te troškove plaća stranka koja izgubi spor, a odnose se na fiksni doprinos za pravne troškove i naknade stranke koja je dobila spor. Iznosi su izračunani na temelju indeksa potrošačkih cijena te će se uvećati ili umanjiti za 10 % ako se indeks poveća ili smanji za 10 postotnih bodova.

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

od 750,01 EUR do 5000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1800,00 EUR

od 5000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1080,00 EUR

600,00 EUR

2400,00 EUR

od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1320,00 EUR

750,00 EUR

3000,00 EUR

od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2400,00 EUR

1200,00 EUR

4800,00 EUR

od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3000,00 EUR

1200,00 EUR

6000,00 EUR

od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3600,00 EUR

1200,00 EUR

7200,00 EUR

od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1200,00 EUR

12 000,00 EUR

od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8400,00 EUR

1200,00 EUR

16 800,00 EUR

od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR ili više

18 000,00 EUR

1200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nenovčane tražbine

1440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Sud za radne sporove (posebna pravila)

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ili manje

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR ili manje

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2500,01 ili više

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nenovčane tražbine

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Naknade, prihodi i troškovi rada pučkog pravobranitelja imenovanog u skladu s člankom 1734. belgijskog Pravosudnog zakonika.

Koliko trebam platiti?

S obzirom na prethodno navedeno, iznos koji ćete morati platiti u potpunosti ovisi o predmetu, o tome jeste li dobili spor ili ne, jesu li pozvani sudski vještaci, jesu li pozvani drugi svjedoci, jesu li suci morali putovati u inozemstvo, je li pučki branitelj bio uključen u predmet itd.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Naknade za usluge sudskog registra moraju se platiti unaprijed, u protivnom slučaj neće biti uvršten u registar.

Sudski vještaci uvijek traže isplatu predujma prije početka rada.

Ako zatražite saslušanje svjedoka, najprije ćete morati platiti potreban iznos službeniku. Ako ne platite taj iznos, pretpostavlja se da vam saslušanje svjedoka više nije potrebno.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti kreditnim transferom ili platnim nalogom, prijenosom sredstava elektroničkim putem, gotovinom ili čekom naslovljenim na sudski registar (zadnja se mogućnost odnosi na pravosudne djelatnike i sudske izvršitelje).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sve dokaze o plaćanju potrebno je čuvati na sigurnom tako da se odmah na zahtjev mogu predočiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.