Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Odredbe o plaćanju sudskih pristojbi i troškova u sudskim postupcima, uključujući i postupak za europski platni nalog, utvrđene su u Zakonu o parničnom postupku i Tarifom državnih pristojbi koje sudovi naplaćuju na temelju Zakona o parničnom postupku.

Zakon o parničnom postupku:

„Osmo poglavlje – Pristojbe i troškovi, odjeljak I. – Vrijednost postupka

Vrijednost postupka
Članak 68. Novčana vrijednost predmeta spora jest vrijednost postupka.

Vrijednost postupka
Članak 69. 1. Iznos vrijednosti postupka odgovara sljedećem:
(1) u postupcima povezanima s novčanim tražbinama: iznos čije se plaćanje zahtijeva.

Određivanje vrijednosti postupka
Članak 70. 1. Vrijednost postupka utvrđuje tužitelj. Tuženik ili sud na vlastitu inicijativu mogu osporiti vrijednost postupka najkasnije tijekom prve rasprave na kojoj se predmet razmatra. U slučaju razlike između navedene i stvarne vrijednosti, sud određuje vrijednost postupka.
2. Na odluku suda o povećanju vrijednosti postupka moguće je uložiti privremenu žalbu.
3. U slučaju da je vrijednost postupka teško procijeniti u trenutku podnošenja tužbe, sud određuje približnu vrijednost postupka, a dodatna se pristojba naplaćuje naknadno odnosno preplaćeni se iznos vraća ovisno o trošku koji sud odredi pri donošenju odluke u predmetu.

Odjeljak II. Državne pristojbe i troškovi

Odgovornost za pristojbe i troškove
Članak 71. 1. Za obradu predmeta naplaćuju se državne pristojbe na vrijednost postupka i sudske troškove. U slučaju da trošak postupka nije moguće procijeniti, sud određuje iznos državnih pristojbi.
Državne pristojbe
Članak 73. 3. Državne se pristojbe naplaćuju nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu ili pomoć i izdavanja dokumenta za koji se pristojba plaća, u skladu s tarifom koju je donijelo Vijeće ministara.

Prilozi zahtjevu
Članak 128. Uz zahtjev se podnosi sljedeće:
1. punomoć, u slučajevima u kojima izjavu podnosi opunomoćenik
2. pisani dokaz o plaćanju državnih pristojbi i troškova ako ih je trebalo platiti
3. preslike zahtjeva i njegovih priloga u skladu s brojem tuženika.

Provjera zahtjeva
Članak 129. 1. Sud provjerava usklađenost zahtjeva.
2. U slučajevima u kojima zahtjev nije u skladu sa zahtjevima iznesenima u članku 127. stavku 1. i članku 128., tužitelju se nalaže da otkloni neusklađenosti u roku od jednog tjedna te ga se obavještava o tome da može iskoristiti pravnu pomoć ako mu je ona potrebna i ima pravo na nju. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavještava ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
3. U slučaju da tužitelj ne otkloni neusklađenosti, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u uredu suda i stoji na raspolaganju tužitelju. Moguće je uložiti privremenu žalbu na odluku o vraćanju zahtjeva bez potrebe za predočenjem preslike.”

Tarifa državnih pristojbi koje sud naplaćuje na temelju Zakona o parničnom postupku
„Odjeljak I.
Pristojbe koje se naplaćuju u sudskim postupcima
Članak 1. Pristojba koja iznosi 4% vrijednosti postupka, a najmanje 50 BGN, naplaćuje se za podnošenje zahtjeva, protuzahtjeva ili zahtjeva treće strane sa zasebnim pravima.

13. Pristojbe za izdavanje potvrde naplaćuju se u sljedećim iznosima:
2. potvrda o izdavanju europskog platnog naloga i potvrda o proglašenju izvršivosti: 40 BGN;”

Sudske pristojbe moguće je platiti bankovnom doznakom na račun suda.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri podnošenju tužbe naplaćuju se državne pristojbe. Tužitelj zahtjevu mora priložiti pisani dokaz o plaćanju svih primjenjivih državnih pristojbi i troškova.

Koliko trebam platiti?

Za zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga i potvrde o proglašenju izvršivosti: 40 BGN.
Sudska pristojba za podnošenje zahtjeva, protuzahtjeva ili zahtjeva treće strane sa zasebnim pravima u uobičajenim parničnim postupcima iznosi 4% ukupne vrijednosti postupka, a najmanje 50 BGN. Iznos vrijednosti postupka u postupcima za naplatu novčanih tražbina jednak je potraživanom iznosu. U slučaju prigovora na zahtjev za izdavanje platnog naloga i izričite suglasnosti za prelazak na uobičajeni postupak tužitelj mora doznačiti sredstva u visini pristojbe za uobičajene postupke na račun suda.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne priloži pisani dokaz o plaćanju državnih pristojbi zahtjevu za pokretanje postupka, zahtjev se smatra neispravnim. U takvim slučajevima sud će tužitelju poslati obavijest s uputom o plaćanju državnih pristojbi u roku od jednog tjedna. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavještava ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
U slučaju da tužitelj ne plati primjenjive sudske pristojbe u roku od jednog tjedna, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u sudskom registru i stoji na raspolaganju tužitelju. U takvim se slučajevima predmet odbacuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra. Sudsku pristojbu nije moguće gotovinom platiti sudskom blagajniku. Svaki sud ima ugovor s bankom koja pruža usluge sudu. Bankovne račune možete naći na službenim internetskim stranicama suda.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.