Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe su u Republici Hrvatskoj određene Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 118/18) te Uredbom o tarifi sudskih pristojbi koju propisuje Vlada Republike Hrvatske. .

Prema članku 5. Zakona o sudskim pristojbama pristojbe propisane Tarifom plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.
Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.
Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe se plaćaju u svim građanskim i trgovačkim sudskim postupcima, a od plaćanja su temeljem čl. 11. Zakona o sudskim pristojbama oslobođeni:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
 2. osobe i tijela koja obavljaju javne ovlasti u postupcima proizašlim iz obavljanja tih ovlasti
 3. radnici u sporovima i drugim postupcima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa
 4. službenici i namještenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa
 5. invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 8. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 9. korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu
 10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti te organizacije osoba s invaliditetom
 11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju tog prava
 12. stranke koje pokreću postupke radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i postupke radi troškova koji su nastali trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta
 13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti
 14. maloljetnici u postupcima davanja dopuštenja za sklapanje braka
 15. stranke u postupcima radi predaje djeteta i radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom
 16. stranke koje pokreću postupke o pravima iz obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi
 17. stranke koje pokreću postupke za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata
 18. stranke koje pokreću postupke o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša
 19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća
 20. potrošači kao stečajni dužnici
 21. druge osobe i tijela kada je to propisano posebnim zakonom.

Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta uzajamnosti , sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Oslobođenje iz točke 10. odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odlukom odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

U postupku povodom Europskog platnog naloga se plaćaju slijedeće pristojbe:

 • na prijedlog za EPN – plaća tužitelj
 • na rješenje EPN – plaća tužitelj
 • na prigovor protiv EPN – plaća tuženik

ako postupak prijeđe u parnični

 • na presudu – plaća tužitelj
 • na žalbu – plaća žalitelj
 • na odgovor na žalbu – plaća podnositelj odgovora (nije obavezno odgovoriti na žalbu).
 • izvanredni pravni lijek – revizija je dozvoljena je protiv odluke suda drugog stupnja ako vrijednost predmeta spora prelazi 200.000,00 kn
 • sudsku pristojbu plaća podnositelj revizije i osoba koja podnosi odgovor na reviziju (odgovor nije obavezan)

Koliko ću platiti?

I. Za tužbu, protutužbu, presudu i prigovor protiv platnog naloga plaća se sudska pristojba prema vrijednosti predmeta spora (uračunava se samo vrijednost glavnog zahtjeva bez kamata i troškova) i to:

iznad

do kuna

kuna

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

II. Za prijedlog za EPN, Rješenje o EPN, odgovor na žalbu i reviziju se plaća pola sudske pristojbe iz točke I.

III. Za žalbu protiv presude i reviziju se plaća dupli iznos sudske pristojbe iz točke I.

IV. Ako se tijekom sudskog postupka sklopi sudska nagodba ne plaća se sudska pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od 15 dana na rješenje o pristojbi odnosno na rješenje o prigovoru staviti potvrdu o ovršnosti te ga radi prisilne naplate dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema članku 28. Zakona o sudskim pristojbama sud najprije upozorava stranku koja je nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije odmah platila, da u roku od 3 dana plati pristojbu. Ako stranka ne postupi po upozorenju ili nije bila nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije platila, sud donosi rješenje o pristojbi na koje se plaća dodatna pristojba u iznosu od 100 kuna.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.

Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računovodstvu suda, koje je dužno u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi.

U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 100 kuna.

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ističu se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča, mrežnim stranicama sudova i u sudskim pisarnicama.

Sudske pristojbe plaćaju se putem bilo koje banke ili pošte na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi plaćanja sudske pristojbe-uplate sudskih pristojbi iz inozemstva popunjava se:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Žiro-račun (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Poziv na br: 5045-20735-OIB (odnosno drugi identifikacijski broj platitelja)

Korisnik: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

U opis plaćanja se navodi pristojba u predmetu ________ (broj sudskog spisa, odnosno opis plaćanja, npr. sudska pristojba na prijedlog za izdavanje Europskog platnog naloga)

Što činim nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudske pristojbe potrebno je dokaz o izvršenoj uplati dostaviti sudu koji vodi sudski postupak u kojem se plaća sudska pristojba, s pozivom na broj predmeta koji se vodi (ako se već zna broj predmeta) odnosno ako se tek postavlja Zahtjev za izdavanje EPN,uz sam zahtjev potrebno je priložiti potvrdu o izvršenoj uplati.

Stranke pismena sudovima dostavljaju putem pošte (preporučenom ili običnom pošiljkom) ili u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.