Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Uvod

Koje se pristojbe moraju platiti?

Koliki je iznos pristojbi?

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe uređene su Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama. Tarifa pristojbi priložena je Zakonu. Pristojbe se prosljeđuju u državni proračun.

Pristojbe se uplaćuju na račun predmetnog suda u Češkoj narodnoj banci. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i biljezima.

Koje se pristojbe moraju platiti?

Sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog moraju se platiti u skladu s općim propisom. Primjenjuju se jednaka pravila kao i za druge parnične postupke.

Koliki je iznos pristojbi?

Stope pristojbi za sudske postupke izražene su u obliku fiksnog iznosa ili postotka u slučaju da je osnovica pristojbe izražena u obliku novčanog iznosa. Postotak pristojbe umnožak je pristojbene osnovice i stope pristojbe. Pojedinačne stope utvrđene su u tarifi priloženoj Zakonu br. 549/1991 o sudskim pristojbama.

Kad je riječ o postupku za izdavanje europskog platnog naloga, primjenjuje se osnovno pravilo koje se temelji na kriteriju plaćanja. Pristojba za podnošenje zahtjeva za pokretanje sudskog postupka određuje se kako slijedi:

  • za iznose do 20 000 CZK fiksni je iznos pristojbe 1000 CZK
  • za iznose veće od 20 000 CZK i manje od 40 000 000 CZK pristojba iznosi 5%
  • za iznose veće od 40 000 000 CZK pristojba iznosi 2 000 000 CZK uvećano za 1% iznosa koji premašuje 40 000 000 CZK; iznosi veći od 250 000 000 CZK ne obračunavaju se.

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Obveza plaćanja pristojbe nastaje podnošenjem tužbe ili, u slučaju žalbe, podnošenjem žalbe, odnosno tako što sud ili druga institucija odredi obvezu plaćanja. Pristojbe je potrebno platiti nakon nastanka obveze plaćanja.

Ako se pristojba ne plati odmah pri podnošenju tužbe ili žalbe, sud određuje rok u kojem je podnositelj zahtjeva mora platiti; ako po isteku roka pristojba nije plaćena, sud obustavlja postupak (osim u određenim slučajevima koji su navedeni u Zakonu). Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Ako odluka o obustavi postupka zbog neplaćene pristojbe postane pravomoćna, obveza plaćanja prestaje.

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Bankovne podatke možete naći na internetskim stranicama pojedinih sudova dostupnima na internetskom portalu https://www.justice.cz/. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i biljezima.

O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak odlučuje sud koji je stvarno i mjesno nadležan za razmatranje predmeta i donošenje presude u prvom stupnju. O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak pred žalbenim ili najvišim žalbenim sudom odlučuje sud koji je donio presudu u prvom stupnju, osim ako je drukčije navedeno u nastavku.

Ako je osoba dužna platiti pristojbu povezanu s odlukom žalbenog ili najvišeg žalbenog suda o osnovanosti predmeta ili s odlukom žalbenog ili najvišeg žalbenog suda kojom će se okončati postupak, o pitanjima povezanima s pristojbama odlučuje sud koji je donio prvostupanjsku presudu, osim ako o njima odluče žalbeni ili najviši žalbeni sud.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Obveze osobe koja je dužna platiti pristojbu prestaju uplatom novca na bankovni račun nadležnog suda ili predajom biljega nadležnom sudu. Osoba ne treba predati nikakve druge dokumente.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.