Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums), sudski troškovi (tiesas izdevumi) obuhvaćaju:

  • državnu pristojbu (valsts nodeva)
  • pristojbu sudske pisarnice (kancelejas nodeva) i
  • troškove koji su nužno nastali za potrebe razmatranja predmeta.

Državna pristojba plaća se za svaki tužbeni zahtjev podnesen sudu – izvornu tužbu, protutužbu, tužbu treće strane s odvojenim zahtjevom u pogledu predmeta spora u već pokrenutom postupku, tužbu u posebnom postupku ili drugu tužbu predviđenu člankom 34. Zakona o parničnom postupku. U članku 43. Zakona o parničnom postupku navedene su osobe oslobođene od plaćanja sudskih troškova (uključujući državne pristojbe).

Sud će stranci koja nije bila uspješna u postupku naložiti da nadoknadi sve sudske troškove uspješne stranke. Ako je tužbeni zahtjev djelomično prihvaćen, sud će naložiti da se tužitelju sudski troškovi nadoknade razmjerno prihvaćenim zahtjevima, a tuženiku razmjerno odbijenim zahtjevima. Državna pristojba ne nadoknađuje se za dodatni prigovor (blakus sudzība) na sudsku odluku ili za zahtjev za ponovno otvaranje sudskog postupka nakon donošenja presude zbog ogluhe.

Ako tužitelj povuče tužbu, mora tuženiku nadoknaditi nastale sudske troškove. U tom slučaju tuženik ne nadoknađuje sudske troškove koje je platio tužitelj. Međutim, ako tužitelj povuče svoju tužbu jer je tuženik dobrovoljno namirio te zahtjeve nakon podnošenja tužbenog zahtjeva, sud može, na zahtjev tužitelja, naložiti tuženiku da nadoknadi sudske troškove koje je platio tužitelj.

Ako sud odluči ne pokrenuti postupak, sud će, na zahtjev tuženika, naložiti tužitelju da nadoknadi sudske troškove koje je platio tuženik.

Ako je tužitelj oslobođen plaćanja sudskih troškova, tuženiku će se naložiti da u državni proračun uplati sudske troškove tužitelja razmjerno prihvaćenom dijelu tužbenog zahtjeva.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Potrebno je platiti državnu pristojbu za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Tijekom postupka stranka će možda morati platiti i druge sudske troškove, kao što su pristojba sudske pisarnice (npr. izdavanje zapisnika ili preslika pismena u vezi s postupkom) i troškovi povezani s razmatranjem predmeta (npr. troškovi traženja tuženika na zahtjev tužitelja ili troškovi dostave, izdavanja i prijevoda sudskih poziva i drugih sudskih dokumenata).

Koliko ću platiti?

Pri podnošenju zahtjeva za europski platni nalog dužni ste platiti državnu pristojbu u iznosu od 2% iznosa duga; pristojba ne smije biti viša od 498,01 EUR. Iznos bilo koje pristojbe sudske pisarnice određuje se u skladu s člankom 38. Zakona o parničnom postupku. Iznos troškova povezanih s razmatranjem predmeta može se razlikovati ovisno o nizu čimbenika (npr. načinu dostave pismena, tj. je li pismeno dostavljeno poštom ili e-poštom).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužbenom zahtjevu nisu priloženi dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom, sud će, u skladu s člankom 133. Zakona o parničnom postupku, obustaviti daljnje postupanje u vezi s tužbenim zahtjevom te odrediti rok u kojem tužitelj treba ispraviti nedostatke.

Ako tužitelj ispravi nedostatke u određenom roku, smatra se da je tužbeni zahtjev podnesen na datum na koji je izvorno podnesen sudu.

Ako tužitelj ne ispravi nedostatke u određenom roku, smatra se da tužbeni zahtjev nije podnesen te ga se vraća tužitelju.

Vraćanje tužbenog zahtjeva tužitelju ne sprječava tužitelja da ga ponovno podnese sudu u skladu s redovnim postupkom utvrđenim zakonom.

Ako se plaćaju sudski troškovi za dostavu pismena, sud neće dostaviti pismena dok relevantna pristojba nije plaćena. Međutim, ako troškovi za razmatranje predmeta nisu dobrovoljno uplaćeni u državni proračun prije razmatranja predmeta, bit će naplaćeni u skladu s općim pravilima o izvršenju presuda.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državna pristojba uplaćuje se na račun Državne riznice (Valsts kase). Državna pristojba (članak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Državna pristojba za podnošenje zahtjeva za provedbu naloga za izvršenje ili druge izvršne isprave uplaćuje se na račun Državne riznice. Državna pristojba za podnošenje zahtjeva za provedbu naloga za izvršenje ili druge izvršne isprave (članak 34. Zakona o parničnom postupku, stavak 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Pristojba sudske pisarnice uplaćuje se na račun Državne riznice. Pristojba sudske pisarnice (članak 38. Zakona o parničnom postupku) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje pristojbe sudske pisarnice izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta i troškovi povezani s izvršenjem obveza nakon obavijesti uplaćuju se na račun Sudske uprave (Tiesu administrācija). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (članak 39. Zakona o parničnom postupku) i troškovi povezani s izvršenjem obveza nakon obavijesti (članak 406.3Zakona o parničnom postupku):

Okružni (gradski) sudovi i regionalni sudovi:

Primatelj: Tiesu administrācija

Broj upisa u registar: 90001672316

Broj računa: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499”, te navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje troškova povezanih s razmatranjem predmeta izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kada sudu podnosite tužbeni zahtjev, morate priložiti dokumente kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom. Isto tako morate platiti pristojbu sudske pisarnice prije pružanja zatražene usluge. Morate platiti i sve troškove povezane s razmatranjem predmeta prije samog razmatranja predmeta.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.