Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Uvod

U skladu s člankom 33. Zakona o parničnom postupku, (Civilprocesa likums) pravni troškovi (tiesāšanās izdevumi) obuhvaćaju:

1. sudske pristojbe

2. depozite

3. troškove vođenja postupaka.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Potrebno je platiti državnu pristojbu za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Tijekom postupka stranka će u državni proračun možda morati uplatiti troškove povezane s razmatranjem predmeta (npr. troškove povezane s pronalaženjem tuženika na zahtjev tužitelja ili troškove dostave, izdavanja i prijevoda sudskih poziva i ostalih sudskih dokumenata).

Koliko trebam platiti?

U skladu s člankom 34. stavcima 1. i 9. Zakona o parničnom postupku za zahtjeve za izdavanje europskog platnog naloga na temelju Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog državna pristojba iznosi 2 % iznosa duga, ali ne smije biti viša od 500 EUR.

Iznos troškova povezanih s razmatranjem predmeta može ovisiti o nizu čimbenika (npr. načinu dostave pismena, tj. je li pismeno dostavljeno poštom ili e-poštom).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se zahtjevu ne prilože dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom, sud će u skladu s člankom 133. Zakona o parničnom postupku, obustaviti daljnje postupanje povezano sa zahtjevom te odrediti rok u kojem tužitelj treba otkloniti nedostatke.

Ako tužitelj otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da je zahtjev podnesen na dan kad je prvi put podnesen sudu.

Ako tužitelj ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev nije podnesen i bit će vraćen tužitelju.

Vraćanje zahtjeva ne sprječava tužitelja da ga ponovno podnese sudu u skladu s redovnim postupcima utvrđenima Zakonom.

Ako se plaćaju sudski troškovi za dostavu pismena, sud neće dostaviti pismena dok relevantna pristojba nije plaćena. Međutim, ako se troškovi za razmatranje predmeta ne uplate u državni proračun dobrovoljno prije razmatranja predmeta, naplatit će se u skladu s općim pravilima o izvršenju presuda.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državne pristojbe i sudski računi (Valsts nodevas un tiesu konti).

Državnu pristojbu moguće je uplatiti na račun Državne riznice (Valsts kase). Državna pristojba (članak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Državna riznica

Broj upisa u registar: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu, broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Državna pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta uplaćuje se na račun Državne riznice. Državna pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta (članak 34. Zakona o parničnom postupku, stavak 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Državna riznica

Broj upisa u registar: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu, broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta i troškovi povezani s izvršenjem obaveza nakon objave obavijesti uplaćuju se na račun Sudske uprave (Tiesu administrācija). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (članak 39. Zakona o parničnom postupku) i troškovi povezani s izvršenjem obaveza nakon objave obavijesti (članak 406.3 Zakona o parničnom postupku):

Okružni (gradski) i regionalni sudovi:

Primatelj: Sudska uprava

Broj upisa u registar: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499”, te navesti pojedinosti o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje troškova povezanih s razmatranjem predmeta izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri podnošenju zahtjeva sudu morate priložiti dokaze o plaćanju državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u zakonom propisanom iznosu. Prije razmatranja predmeta morate platiti sve troškove povezane s time.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.