Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Uvod

U predmetima koji se odnose na europski platni nalog primjenjuju se pravila o izračunu i plaćanju sudske pristojbe utvrđena u stavcima od 1. do 3. članka ... Zakona o parničnom postupku Republike Litve.

U skladu s Rezolucijom br. 1240 Vlade Republike Litve od 27. listopada 2011. o odobravanju pravila za izračun, plaćanje, prijeboj i povrat sudske pristojbe, ta se pristojba može platiti i elektroničkim putem.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudska pristojba plaća se u iznosu navedenom u sljedećoj točki.

Koliko ću platiti?

U slučaju zahtjeva za izdavanje sudskog naloga, sudska pristojba jednaka je jednoj četvrtini iznosa koji treba platiti za parnični postupak pred sudom, ali ne može biti manja od 10 EUR, osim ako je osoba u potpunosti ili djelomično oslobođena plaćanja sudske pristojbe u skladu sa zakonom ili sudskom odlukom ili ako je plaćanje sudske pristojbe odgođeno.

Ako, nakon što je sud izdao nalog, dužnik podnese prigovore, a vjerovnik podnese tužbu u okviru općeg postupka, vrši se prijeboj prethodno navedene sudske pristojbe s iznosom sudske pristojbe koju treba platiti za podnošenje zahtjeva.

Ako se smatra da zahtjev vjerovnika nije podnesen u slučaju iz članka 439. stavka 6. Zakona o parničnom postupku, plaćena sudska pristojba ne vraća se podnositelju zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Zahtjevu se moraju priložiti dokumenti i drugi dokazi koji služe kao osnova za zahtjeve podnositelja te dokazi da je sudska pristojba plaćena.

Ako sudska pristojba nije plaćena, sud izdaje nalog u kojem određuje odgovarajući rok za plaćanje koji ne može biti kraći od sedam dana. Nalog se dostavlja najkasnije sljedeći radni dan nakon njegova izdavanja.

Ako je stranka u postupku koja podnosi postupovni dokument postupila u skladu s uputama suda u utvrđenom roku, smatra se da je postupovni dokument podnesen na datum kad je izvorno podnesen sudu. U suprotnom se smatra da postupovni dokument nije podnesen te, najkasnije u roku od pet radnih dana od isteka roka za plaćanje, sudac izdaje nalog o vraćanju postupovnog dokumenta, zajedno sa svim popratnim dokumentima, osobi koja ga je podnijela.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudska pristojba uplaćuje se na račun Državnog poreznog inspektorata pri Ministarstvu financija na način koji odabere dotična osoba (e-bankarstvo, gotovinsko plaćanje, bankovna doznaka itd.).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe dostavlja se u obliku platnog naloga ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje plaćanje, a mora sadržavati sljedeće podatke:

  1. ime i prezime te osobni identifikacijski broj platitelja (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj pravne osobe)
  2. ime i prezime te osobni identifikacijski broj druge stranke (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj pravne osobe)
  3. datum plaćanja
  4. oznaku plaćanja
  5. uplaćeni iznos
  6. svrhu plaćanja (navesti „sudska pristojba” i naziv suda pred kojim se pokreće postupak).

Ako sudsku pristojbu plaća zastupnik stranke u postupku (odvjetnik, pravni pomoćnik ili druga osoba koja zastupa interese stranke), u platnom nalogu ili drugom dokumentu kojim se potvrđuje plaćanje trebalo bi, uz prethodno navedene podatke, navesti ime i prezime te osobni identifikacijski broj (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj) stranke koju zastupa.

Ako se sudska pristojba plaća elektroničkim putem, za potvrdu plaćanja sudske pristojbe nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 23/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.