Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Izdavanje europskog platnog naloga uređeno je Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Sustav sudskih pristojbi uređen je Hitnom uredbom br. 80/2013, koja je na snazi od 26. lipnja 2013. Taj je zakonodavni akt donesen nakon izmjena pravnog okvira za vođenje građanskih postupaka donošenjem Zakona o parničnom postupku i uvođenjem novih institucija koje su donesene Građanskim zakonikom.

Sudske pristojbe naplaćuju se svim fizičkim i pravnim osobama, a plaćaju se za usluge koje pružaju sudovi te Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției) i Ured javnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Sudske pristojbe u Rumunjskoj se mogu platiti putem interneta, no taj se elektronički sustav naplate još ne upotrebljava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U skladu sa zakonom, sudske pristojbe naplaćuju se na razini prvostupanjskih postupaka i na razini žalbenih postupaka.

Fizičke osobe na zahtjev mogu ostvariti pravo na smanjenje sudskih pristojbi, izuzeće od obveze plaćanja pristojbi i plaćanje u obrocima na temelju Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim postupcima, kako je odobrena i izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 193/2008, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen. Pravnim osobama mogu se odobriti olakšice za plaćanje sudskih pristojbi na temelju članka 42. stavka 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013.

Koliko trebam platiti?

Sudske pristojbe za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog trenutačno su utvrđene člankom 3. stavkom 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 i iznose kako slijedi:

  1. do vrijednosti od 500 RON – 8 %, no ne manje od 20 RON
  2. od 501 RON do 5000 RON – 40 RON + 7 % za vrijednosti veće od 500 RON
  3. od 5001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrijednosti veće od 5000 RON
  4. od 25 001 RON do 50 000 RON – 1355 RON + 3 % za vrijednosti veće od 25 000 RON
  5. od 50 001 RON do 250 000 RON – 2105 RON + 2 % za vrijednosti veće od 50 000 RON
  6. iznad 250 000 RON – 6105 RON + 1 % za vrijednosti veće od 250 000 RON.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013, sudske pristojbe mogu se platiti unaprijed. Ako tužitelj ne ispuni obvezu plaćanja pristojbe do roka utvrđenog zakonom ili sudskom odlukom, zahtjev će se poništiti kao nepotvrđen biljegom ili će se, gdje je to primjenjivo, riješiti u mjeri u kojoj je sudska pristojba plaćena u skladu sa zakonom. Nadalje, ako se zahtjev za olakšice u plaćanju sudskih pristojbi odbije, a tužitelj nije platio sudsku pristojbu u roku koji je odredio sud i nije dostavio nikakav dokaz plaćanja sa spisom, sud poništava zahtjev kao nepotvrđen biljegom.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaća osoba koja duguje pristojbu u gotovini, bankovnim prijenosom ili putem interneta na poseban lokalni račun za proračunske prihode, tj. „sudske pristojbe i druge pristojbe” teritorijalne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškove koji nastanu prijenosom dugovanih iznosa kao sudskih pristojbi snosi dužnik.

Ako obveznik plaćanja sudske pristojbe nema prebivalište, boravište ni registrirano sjedište, ako je to primjenjivo, u Rumunjskoj, sudska pristojba može se platiti na lokalni račun za proračun teritorijalne upravne jedinice u kojoj se nalazi sjedište suda pred kojim je pokrenut postupak ili kojemu je podnesen zahtjev.

Sudske pristojbe mogu se platiti gotovinom u upravama za poreze i pristojbe teritorijalnih upravnih jedinica u kojima fizička osoba ima prebivalište ili boravište odnosno u kojima pravna osoba ima registrirano sjedište.

Osim toga, sudske pristojbe mogu se platiti bankovnim prijenosom i putem interneta.

Zasad u Rumunjskoj nije uveden nikakav elektronički sustav za plaćanje sudskih pristojbi, iako je ta metoda uređena zakonom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Potvrda o plaćanju sudskih pristojbi, koja se izdaje za plaćanja u gotovini, ili platni nalog podnose se pri pokretanju sudskog postupka.

Potvrde o plaćanju ili, kada je to primjenjivo, platni nalozi za sudske pristojbe nemaju standardni format, nego se izdaju u obliku koji prihvaća jedinica u kojoj je plaćanje izvršeno.

Ako se sudska pristojba plati nakon što je sud dostavio obavijest tužitelju u tom pogledu, on mora priložiti spisu dokaz o plaćanju pristojbe u roku od deset dana od dostave obavijesti.

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe može se dostaviti osobno u sjedištu suda ili poštom, uz naznaku broja spisa (predmeta) za koji je uplata izvršena, s obzirom na to da je isti broj spisa naznačen na obavijesti koju je sud dostavio dotičnoj stranci.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.