Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske naknade u građanskim postupcima, koji uključuju postupak za europski platni nalog, državni su porez koji se plaća na početku postupka pri podnošenju zahtjeva stranke. Naknade su uređene Zakonom 10/2012 od 20. studenoga 2012. o određenim naknadama u području pravosuđa i naknadama Nacionalnog instituta za toksikologiju i forenziku (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), izmijenjenim Kraljevskim dekretom 3/2013 od 22. veljače 2013. i Uredbom HAP/2662/2012 od 13. prosinca 2012. (izmijenjena Uredbom HAP/490/2013 od 27. ožujka 2013.).

Uređene su i Kraljevskim dekretom 1/2015 od 27. veljače 2015. o mehanizmima za drugu priliku, o smanjenju financijskog opterećenja i o drugim mjerama u području socijalne sigurnosti (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), koji je izmijenjen gore navedenim Zakonom 10/2012.

Naknade se plaćaju preko Porezne uprave (Agencia Tributaria) upotrebom obrasca koji se preuzima i ispunjava na sljedeći način (kliknite ovdje) ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (kliknite ovdje) i koji omogućujeinternetsko plaćanje (ta je mogućnost trenutačno dostupna samo velikim poduzećima).

Plaćanje bi trebalo izvršiti po podnošenju obrasca zahtjeva A. Plaćanje može izvršiti pravni zastupnik ili odvjetnik (abogado) u ime poreznog obveznika, osobito ako nema prebivalište u Španjolskoj. Osoba koja nema prebivalište u Španjolskoj ne mora ishoditi porezni broj prije obrnute porezne obveze. Pravni zastupnik ili odvjetnik nema porezne obveze u pogledu tog plaćanja.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupku za europski platni nalog sudske naknade plaća osoba koja poduzima sudske radnje u svrhu pokretanja postupka, odnosno osoba koja podnosi tužbu ili protutužbu putem obrasca A, ako se temelji na dokumentu koji čini izvansudski izvršni instrument u skladu s člankom 517. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) i ako je vrijednost spora viša od 2 000 EUR. Naknade se ne plaćaju za izvršne postupovne instrumente. Slično tome, sve fizičke i pravne osobe koje imaju pravo na pravnu pomoć izuzete su sve dok mogu dokazati da ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu.

Koliko ću platiti?

U postupku za europski platni nalog plaća se fiksni iznos od 100 EUR uz promjenjivi iznos koji ovisi o potraživanom iznosu i dobiva se primjenom porezne osnovice na primjenjivu stopu iz sljedeće tablice:

Porezna osnovica

Porezni obveznik

Porezna stopa

Maksimalni promjenjivi iznos stope

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,25 %

10 000 EUR

Oporezivi je iznos vrijednost sudskog postupka. U postupku za europski platni nalog vrijednost je sudskog postupka iznos glavne tražbine kojem se pripisuju kamate i ugovorne kazne.

U postupku za europski platni nalog za iznos od 9 000 EUR u koji je uključena pravna osoba, naknada bi iznosila 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako na početku nije dostavljen dokaz o plaćenoj naknadi, pravosudni službenik (Letrado de la Administración de Justicia) od poreznog će obveznika zatražiti da pruži takav dokaz te će početi obrađivati zahtjev za tužbu tek nakon što ga zaprimi. Nedostavljanje dokaza o plaćanju ne sprečava primjenu roka utvrđenog postupovnim pravom, stoga ako se naknade ne plati ni nakon zahtjeva pravosudnog službenika, postupovni akt neće se uzeti u obradu i postupak će se nastaviti ili zaključiti.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Naknade se moraju platiti u postupku obrnute porezne obveze prije no što odgovarajuća stranka podnese postupovni akt. Za plaćanje naknada upotrebljava se službeni obrazac 696 za ispunjavanje obrnute porezne obveze za naknadu za izvršenje pravosudnog postupka, kako slijedi (kliknite ovdje), ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (kliknite ovdje). Plaćanje se može izvršiti osobno u bilo kojoj agenciji za naplatu. Obrazac je dostupan na španjolskom i engleskom.

Internetsko plaćanje trenutačno je moguće samo za velika poduzeća, preko bankovnog transfera, kreditne kartice, povlačenjem s bankovnog računa itd., zbog toga što još nisu uvedena tehnička rješenja za provedbu nedavnih izmjena zakonodavstva o naknadama.

Sudske naknade uključene su u pravnu pomoć, čije je pružanje uređenoZakonom 1/1996 od 10. siječnja 1996. o pravnoj pomoći(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), a osobito njegovim člancima 1. – 8. i 46. – 51.

Relevantne informacije dostupne su na stranici https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, putem koje se može zatražiti pravna pomoć. Odaberite odvjetničku komoru (Colegio de Abogados) u mjestu suda koji će odlučivati o predmetu.

Što činim nakon plaćanja?

Uz obrazac A potrebno je priložiti dokaz o plaćanju naknade po potvrđenom službenom obrascu (papirnatom ili elektroničkom).

U Španjolskoj još uvijek nije moguće slati europski platni nalog elektroničkim putem. Dokaz o plaćanju (primljen na papiru ili elektronički) trebalo bi poslati u papirnatom obliku zajedno s drugom potrebnom dokumentacijom.

Naknada će biti 10 % niža za elektroničko podnošenje nakon što ta mogućnost postane dostupna. Zakonom je predviđen povrat 60 % naknade u slučaju dogovora oko tražbine ili njezina prihvaćanja čime se okončava spor.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.