Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Bevezetés

Alkalmazandó illetékek

Fizetendő összeg

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Fizetési módok

Teendők a fizetést követően

Bevezetés

A polgári peres eljárásokért – amelyek körébe az európai fizetési meghagyásos eljárás is tartozik – fizetendő bírósági illeték állami jellegű, amelynek megfizetése, ha jogszabály erről másként nem rendelkezik, a bírósági eljárás megindításakor válik esedékessé. Ezt az eljárási illetéket a február 22-i 3/2013. sz. királyi törvényerejű rendelettel módosított, az igazságszolgáltatással, valamint a Nemzeti Toxikológiai és Igazságügyi Orvostani Intézet eljárásával kapcsolatos meghatározott díjak szabályozásáról szóló, november 20-i 10/2012. sz. törvény (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses modificada por Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero), valamint a március 27-i HAP/490/2013. sz. rendelettel módosított december 13-i HAP/2662/2012. sz. rendelet ( Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo) szabályozza.

Emellett az illetékszabályozás körébe tartozik még a második esélyt nyújtó mechanizmusokról, a pénzügyi terhek csökkentéséről és egyéb szociális intézkedésekről szóló, február 27-i 1/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet is (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), amely az említett 10/2012. sz. törvény egy további módosítását jelentette.

Az illetékfizetés az adóhatóságon (Agencia Tributaria) keresztül, a kitöltendő letölthető űrlap segítségével (a kitöltésről ide kattintva tájékozódhat), vagy elektronikus fizetés esetében – amely lehetőség egyelőre kizárólag a nagyvállalatok számára elérhető – az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (kattintson ide) teljesíthető.

Az illetéket az „A” keresetlevél benyújtásakor kell megfizetni. Az illetékfizetést az adott személy nevében és érdekében eljáró jogi képviselő (representación procesal) vagy ügyvéd (abogado) is teljesítheti, különösen nem spanyolországi illetőségűek esetében. A nem spanyolországi illetőségű személyeknek az önbevallást megelőzően nem kell adóazonosító számmal rendelkezniük. Sem az ügyésznek (procurador), sem az ügyvédnek nem keletkezik adókötelezettsége az említett fizetés teljesítése után.

Alkalmazandó illetékek

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban az illeték megfizetésére kötelezett személyek azok, akik a bírósági eljárást kezdeményezik és annak illetékköteles tényállását megvalósítják, vagyis akik az „A” formanyomtatvánnyal keresetet vagy viszontkeresetet nyújtanak be, amennyiben ezen eljárásokban a kereseti kérelem a polgári perrendtartásról szóló, január 7-i 1/2000. sz. törvény (artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) 517. cikkének rendelkezése szerint nem bíróság által kibocsátott végrehajtó okiratnak minősülő dokumentumon alapul és meghaladja a 2000 EUR összegű követelést. Mindazonáltal, ha bírósági végrehajtó okiratról van szó, az mentességet élvez a fizetés tekintetében. Ugyancsak mentességet élveznek azon természetes személyek és jogi személyek, akik és amelyek költségmentességi jogosultságát elismerték, feltéve hogy igazolni tudják a költségmentességre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítését.

Fizetendő összeg

Az európai fizetési meghagyásos eljárás során fizetendő összeg egy 100 EUR-s átalánydíjból, valamint egy, a vitatott összeg mértékének függvényében változó – az illetékalapra alkalmazandó, az alábbi táblázat szerinti kulccsal kiszámított – összegből áll.

Illetékalap

Az illetékfizetésre kötelezett

Kulcs

Az illeték változó mértékének felső határa

0 EUR-tól 1 000 000 EUR-ig

Jogi személy

0,50 %


1 000 000 EUR-tól

Jogi személy

0,25 %

10 000 €

Az illeték alapja a pertárgy értéke. Az európai fizetési meghagyásos eljárás esetében a pertárgy értéke megfelel a vitássá tett tőkeösszeg kamatokkal és kötbérrel növelt összegének.

Egy olyan európai fizetési meghagyásos eljárásnál például, ahol az illeték alapja 9 000 EUR, ha jogi személyről van szó, akkor az illeték maga 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 %, vagyis összesen 145 EUR.

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Abban az esetben, ha az illetékfizetés teljesítésének igazolását elmulasztják csatolni, a bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) az adott személyt felhívja hiánypótlásra, és amíg a felhívásnak nem tesznek eleget, leállítja az irat további feldolgozását. Az önbevallási igazolás benyújtásának elmaradása nem érinti az eljárási szabályokban megállapított határidők alkalmazását, így tehát, ha a bírósági végrehajtó előírás szerinti felhívása nyomán nem kerül sor hiánypótlásra, az a kérelem kizárását eredményezi, továbbá az eljárás ebből következő folytatását vagy lezárását vonja maga után adott esetben.

Fizetési módok

Az illetékfizetést önbevallással, még azt megelőzően kell teljesíteni, hogy az érintett fél benyújtja kérelmét. Az illeték a bírósági eljárási illetékek önbevallására szolgáló, 696. sz. hivatalos űrlap (modelo oficial 696) segítségével fizethető meg, amelynek kitöltéséről ide kattintva tájékozódhat. Az illetékfizetés teljesíthető továbbá az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (kattintson ide) is. Az illeték az együttműködő pénzügyi intézményeknél személyesen fizethető meg. Az űrlap spanyol és angol nyelven egyaránt elérhető.

Elektronikus úton – banki átutalással, hitelkártyával, a bankszámla terhelésével stb. – jelenleg kizárólag a nagyvállalatok fizethetnek, aminek hátterében az áll, hogy az illetékek törvényi szabályozása a közelmúltban módosult és új műszaki megoldások meghonosítására még nem volt mód.

A bírósági illetékek a költségmentességről szóló, január 10-i 1/1996. sz. törvény (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) által szabályozott költségmentesség hatálya alá tartoznak (e témakör kapcsán lásd az 1–8. cikket és a 46–51. cikket).

Ennek részleteihez, valamint a költségmentesség kérelmezéséhez keresse fel a http://www.justiciagratuita.es/ honlapot. Válassza ki a bírósági eljárásban eljáró bíróság helye szerinti ügyvédi kamarát (Colegio de Abogados).

Teendők a fizetést követően

A hivatalos űrlapnak megfelelő, érvényesnek nyilvánított illetékfizetési (papír alapú vagy elektronikus) igazolást az „A” formanyomtatványhoz kell csatolni.

Spanyolországban az európai fizetési meghagyásos eljárás kapcsán benyújtandó formanyomtatványok jelenleg nem küldhetők be elektronikus úton, aminek következtében a fizetési igazolást (a papír, illetve az elektronikus formában kapott igazolást egyaránt) a szükséges további dokumentációhoz csatolva papír alapon, illetve kinyomtatva kell benyújtani.

Az iratok elektronikus benyújtási rendjének életbeléptetését követően az elektronikus továbbítás alkalmazása 10 %-os illetékkedvezményt von maga után. A törvény értelmében 60 %-os illeték-visszatérítés jár a jogvita lezárását eredményező egyezség vagy a teljes tartozás elismerése esetében.

Utolsó frissítés: 12/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.