Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įvadas

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Kiek reikės mokėti?

Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Įvadas

Teismo mokesčiai Kroatijos Respublikoje reglamentuojami Teismo mokesčių įstatyme (kroat. Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 118/18)) ir Kroatijos Respublikos vyriausybės dekrete dėl teismo mokesčių tarifų.

Remiantis Teismo mokesčių įstatymo 5 straipsniu, pagal teismo mokesčių tarifą nustatyti mokesčiai turi būti sumokami negrynaisiais pinigais, grynaisiais pinigais, Kroatijos Respublikos išleistais mokestiniais ženklais arba elektroniniu būdu.
Už elektroniniu būdu per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą pagal specialias nuostatas teikiamus prašymus mokestis turi būti sumokamas šių prašymų pateikimo momentu. Mokėtina suma yra lygi pusei nurodytos pagal tarifą nustatyto mokesčio sumos.
Kalbant apie sprendimus, kuriuos teismas pagal specialias nuostatas per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą įteikia elektroniniu būdu, turi būti sumokama pusė nurodytos pagal tarifą nustatyto mokesčio sumos, jeigu ji sumokama per tris dienas nuo elektroninio įteikimo dienos.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Teismo mokesčiai mokami visuose civiliniuose ir komerciniuose teismo procesuose. Pagal Teismo mokesčių įstatymo 11 straipsnį nuo teismo mokesčių yra atleisti šie subjektai:

 1. Kroatijos Respublika ir vyriausybės įstaigos;
 2. viešosios valdžios įgaliojimus vykdantys asmenys ir įstaigos, kai jos įgyvendina šiuos įgaliojimus;
 3. darbuotojai, kai sprendžiami ginčai ir vykdomos kitos procedūros, susijusios su jų teisėmis, kylančiomis iš darbo santykių;
 4. valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kai sprendžiami administraciniai ginčai, susiję su jų teisėmis, kylančiomis iš darbo santykių;
 5. neįgalūs Kroatijos nepriklausomybės karo veteranai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais ir neįgalieji remiantis atitinkamais Ekspertizių, profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų įdarbinimo departamento dokumentais;
 6. per Kroatijos nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų karių sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 7. per Kroatijos nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų asmenų sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 8. pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir grįžtantieji asmenys remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 9. socialinės paramos gavėjai, kurie gauna dienpinigius;
 10. humanitarinės organizacijos ir vykdant humanitarinę veiklą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų asmenų šeimų apsaugos klausimus sprendžiančios organizacijos, taip pat neįgaliųjų organizacijos;
 11. vaikai, kurie yra išlaikymo bylos arba bylos, susijusios su pagal šią teisę pareikštais reikalavimais, šalys;
 12. šalys, pradedančios procesą vaiko kilmei iš motinos ar tėvo nustatyti ir procesą dėl išlaidų, patirtų dėl nėštumo ir vaiko gimimo nesusituokusiems tėvams;
 13. veiksnumą atkurti siekiančios šalys;
 14. nepilnamečiai, siekiantys leidimo sudaryti santuoką;
 15. bylos, kurioje siekiama perduoti vaiką ir palaikyti asmeninį ryšį su vaiku, šalys;
 16. šalys, pradedančios procesus dėl teisių, kylančių iš privalomojo pensijos ir bendrojo sveikatos draudimo, dėl bedarbio teisių pagal darbo teisės aktus ir dėl teisių į socialinę paramą;
 17. šalys, pradedančios procesus dėl Konstitucijoje garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, kai šiuose procesuose skundžiami individualūs aktai;
 18. šalys ginčuose dėl kompensacijos už aplinkos taršą;
 19. profesinės sąjungos ir aukštesnio lygmens profesinių sąjungų asociacijos civilinėse bylose dėl teisminio perkėlimo patvirtinimo ir kolektyviniuose darbo ginčuose, taip pat profesinių sąjungų atstovai civilinėse bylose dėl darbuotojų tarybos įgaliojimų įgyvendinimo;
 20. vartotojai kaip bankrutuojantys skolininkai;
 21. specialiame įstatyme nurodyti kiti asmenys ir įstaigos.

Užsienio valstybė atleidžiama nuo mokesčių mokėjimo, jeigu taip nustatyta tarptautinėje sutartyje arba galioja abipusiškumo principas.

Kilus abejonėms dėl abipusiškumo sąlygų, teismas kreipiasi į Teisingumo ministeriją prašydamas pateikti išaiškinimą.

10 punkte nurodyta išimtis taikoma toms humanitarinėms organizacijoms, kurių atžvilgiu už socialinę paramą atsakingas ministras priima atitinkamą sprendimą.

Teismo mokesčių mokėjimo išimtis netaikoma savivaldybių ir miestų įstaigoms, išskyrus atvejus, kai pagal specialų įstatymą joms buvo perduoti viešieji valdžios įgaliojimai.

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje galioja šie mokesčiai:

 • ieškovas sumoka prašymo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
 • ieškovas sumoka sprendimo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
 • atsakovas sumoka skundo dėl Europos mokėjimo įsakymo mokestį,

jeigu procedūra perduodama nagrinėti teisme;

 • ieškovas sumoka teismo sprendimo mokestį;
 • apeliantas sumoka apeliacinio skundo mokestį;
 • atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikiantis asmuo sumoka atsiliepimo į apeliacinį skundą mokestį (atsiliepimas nėra privalomas);
 • išimtinės teisių gynimo priemonės – antrosios instancijos teismo sprendimą galima peržiūrėti kasacine tvarka, jeigu ginčo suma viršija 200 000,00 HRK;
 • žyminius mokesčius sumoka peržiūros prašantis pareiškėjas ir atsiliepimą į kasacinį skundą pateikiantis asmuo (atsiliepimas nėra privalomas).

Kiek reikės mokėti?

I. Už ieškinį, priešieškinį, teismo sprendimą ir prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo reikia sumokėti ginčo vertei proporcingą žyminį mokestį (kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į pagrindiniame prašyme nurodytą sumą, neįskaičiuojant palūkanų ir išlaidų), kaip nurodyta toliau:

daugiau kaip

iki HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

500,00 HRK mokestis mokamas dėl sumų, kurios viršija 15 000,00 HRK ir 1 proc. skirtumo, susidarančio atėmus 15 000,00 HRK, bet ne daugiau kaip 5 000,00 HRK.

II. Pusė I dalyje nurodyto mokesčio sumokama už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, priimti sprendimą dėl Europos mokėjimo įsakymo, atsiliepimą į apeliacinį skundą arba kasacinį skundą.

III. Dvigubą I dalyje nurodyto mokesčio sumą reikia mokėti už teismo sprendimo peržiūrą apeliacine ar kasacine tvarka.

IV. Žyminis mokestis nemokamas, kai teismo byloje pasiekiamas taikus susitarimas.

Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?

Jeigu šalis per nurodytą terminą nesumoka mokesčio arba apie tai nedelsdama neinformuoja teismo, teismas per papildomą 15 dienų terminą prie sprendimo dėl mokesčio arba prie sprendimo dėl skundo prideda vykdymo pažymėjimą ir jį pateikia Finansų agentūrai, kad pastaroji šį mokestį išieškotų iš šalies lėšų, kaip numatyta įstatymo, kuriuo reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas išieškant iš piniginio turto, nuostatose.

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 28 straipsnį teismas pirmiausia turi įspėti teismo bylos šalį apie prievolę sumokėti mokestį, ir jeigu šalis įspėjimo nedelsdama neįvykdo, teismas turi įspėti šalį, kad ji sumokėtų mokestį per tris dienas. Jeigu įspėjimą gavusi šalis nereaguoja į įspėjimą arba nedalyvavo teismui nagrinėjant bylą, dėl kurios turi būti sumokėtas mokestis, ir nesumokėjo mokesčio, teismas priima nutartį dėl mokesčio, prie jo pridėdamas papildomą 100 HRK sumą.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Teismo mokesčiai turi būti sumokami negrynaisiais pinigais, grynaisiais pinigais, Kroatijos Respublikos išleistais mokestiniais ženklais arba elektroniniu būdu.

Mokestį grynaisiais pinigais taip pat galima sumokėti teismo apskaitos skyriuje – tuo atveju teismas tas lėšas per penkias dienas nuo mokesčio sumokėjimo dienos privalo įmokėti į biudžetą kaip pajamas iš teismo mokesčių.

Jeigu mokestis yra mažesnis negu 100 HRK, mokestį galima sumokėti mokestiniais ženklais.

Informacija apie mokesčio sumokėjimo būdą turi būti pateikta e. skelbimų lentos interneto svetainėje, teismų interneto svetainėse ir teismų patalpose.

Teismo mokesčius į Kroatijos Respublikos valstybės biudžetą galima sumokėti bet kuriame banke arba pašto skyriuje.

Norint žyminius mokesčius sumokėti iš užsienio, reikia nurodyti šią informaciją:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žiro sąskaita: (CC):1001005-1863000160

Šablonas:HR64

Referencinis Nr. 5045-20735-asmens kodas (arba kitas mokėtojo identifikacinis numeris).

Gavėjas: Kroatijos Respublikos finansų ministerija Zagrebo komercinio teismo vardu.

Mokėjimo aprašyme reikėtų nurodyti mokestį už bylą ________ (bylos numeris ir mokėjimo paskirties nurodymas, pvz., žyminis mokestis už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą).

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Sumokėjus mokestį, bylą, už kurią buvo sumokėtas mokestis, nagrinėjančiam teismui reikia nusiųsti mokėjimo įrodymą, įskaitant nagrinėjamos bylos registracijos numerį (jeigu jis žinomas), arba, jeigu ką tik buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, prie prašymo reikia pridėti bankinio mokėjimo įrodymą.

Šalys dokumentus teismui privalo įprastai siųsti paštu (registruota arba paprasta siunta) arba elektroniniu būdu tam tikra forma per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą pagal specialias nuostatas.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.