Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Įvadas

Kokie mokesčiai turi būti sumokami?

Kokia yra suma?

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Kaip ir kur mokami teismo mokesčiai?

Ką reikia daryti sumokėjus mokesčius?

Įvadas

Teismo mokesčiai reglamentuojami Įstatyme Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių. Mokesčių mokėjimo tvarka pateikta Įstatymo priede. Mokesčiai patenka į valstybės biudžetą.

Mokesčiai sumokami į atitinkamam teismui atidarytą sąskaitą Čekijos nacionaliniame banke. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Kokie mokesčiai turi būti sumokami?

Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, teismo mokesčiai turi būti sumokami pagal bendrąsias reglamentavimo normas. Šiuo atveju taikomos tos pačios normos kaip ir kitiems civiliniams teismo procesams.

Kokia yra suma?

Už procedūras taikomų mokesčių tarifai nustatyti kaip konkreti suma arba kaip procentinis dydis, kai mokesčio bazė išreiškiama finansine suma. Procentinis mokesčio dydis apskaičiuojamas mokesčio bazę padauginus iš mokesčio tarifo. Konkretūs tarifai nustatyti mokesčių mokėjimo tvarkoje, kuri pateikta Įstatymo Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių priede.

Kai vykdoma Europos mokėjimo įsakymo procedūra, aktuali mokėjimo kriterijumi grindžiama pagrindinė taisyklė. Už prašymą pradėti civilinį teismo procesą dėl mokėjimo taikomas mokestis apskaičiuojamas taip:

  • Už sumas iki 20 000 CZK taikomas konkretus 1 000 CZK mokestis.
  • Už sumas, didesnes negu 20 000 CZK, tačiau neviršijančias 40 000 000 CZK, taikomas mokestis yra 5% sumos.
  • Už sumas, didesnes negu 40 000 000 CZK, taikomas mokestis yra 2 000 000 CZK ir 1% sumos, viršijančios 40 000 000 CZK; 250 000 000 CZK viršijančios sumos neskaičiuojamos.

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Prievolė sumokėti mokestį atsiranda pareiškus ieškinį arba, apeliacinio skundo atveju, pateikus apeliacinį skundą, taip pat tais atvejais, kai mokėjimo prievolę nustato teismas ar kita institucija. Mokesčiai tampa mokėtini, kai atsiranda mokėjimo prievolė.

Jeigu mokestis nesumokamas iš karto pareiškus ieškinį arba pateikus apeliacinį skundą, teismas pareikalauja, kad pareiškėjas jį sumokėtų per teismo nustatytą terminą; jeigu terminui pasibaigus mokestis tebėra nesumokėtas, teismas procedūrą sustabdo (išskyrus tam tikrus Įstatyme nurodytus atvejus). Į mokesčio sumokėjimą pasibaigus terminui neatsižvelgiama.

Jeigu nutartis sustabdyti procedūrą dėl nesumokėjimo tampa galutinė, mokėjimo prievolė išnyksta.

Kaip ir kur mokami teismo mokesčiai?

Teismo mokesčiai mokami banko pavedimu į atitinkamo teismo sąskaitą. Banko duomenis galima rasti konkrečių teismų interneto svetainėse, o pastarosios pateikiamos interneto portale https://www.justice.cz/. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Klausimus, susijusius su už procedūrą taikytinais mokesčiais, išsprendžia teismas, turintis materialinę ir teritorinę jurisdikciją nagrinėti bylą pirmąja instancija ir priimti joje sprendimą. Klausimus, susijusius su mokesčiais, taikytinais už apeliaciniame teisme arba paskutinės instancijos teisme vykdomą procedūrą, išsprendžia teismas, priėmęs sprendimą byloje pirmąja instancija, nebent toliau nurodyta kitaip.

Jeigu asmuo privalo sumokėti mokestį, kai pateikus apeliacinį skundą arba kasacinį skundą turi būti priimama nutartis, kuria byla išsprendžiama iš esmės arba procedūra nutraukiama, teismo mokesčių klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas, nebent šį klausimą sprendžia apeliacinis arba kasacinis teismas.

Ką reikia daryti sumokėjus mokesčius?

Asmens, privalančio sumokėti mokestį, prievolė atliekama, kai lėšos pervedamos į kompetentingo teismo banko sąskaitą arba mokestiniai ženklai perduodami kompetentingam teismui. Jis neprivalo perduoti jokių kitų dokumentų.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.