Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Vykdant Vengrijoje pradėtas Europos mokėjimo įsakymo procedūras, turi būti sumokėtas notarinės procedūros mokestis, kad būtų galima užtikrinti neginčytino finansinio reikalavimo vykdymą pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, o šio mokesčio suma nustatyta 2009 m. Įstatymu L dėl mokėjimo įsakymo procedūrų ir 1991 m. lapkričio 26 d. Teisingumo ministro dekretu Nr. 14/1991 dėl notarinių mokesčių. Pagal šias taisykles pradedant procedūrą turi būti sumokėtas 3 % ieškinio vertės notarinis mokestis. Ieškovas gali pasirinkti atlikti mokėjimą grynaisiais pinigais arba kreditine ar debetine kortele notaro biure, arba pavedimu į notaro banko sąskaitą, arba pašto perlaida.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pradedant procedūrą turi būti sumokamas notarinis mokestis.

Kiek turiu mokėti?

Notarinio mokesčio suma yra 3 % finansinio reikalavimo vertės, neįskaitant mokesčių (palūkanų, išlaidų); jei ieškinių keli, notarinis mokestis yra 3 % jų bendros sumos, tačiau ne mažiau kaip 5 000 HUF ir ne daugiau kaip 300 000 HUF. Jeigu procedūroje dalyvauja daugiau kaip penki asmenys, minimalus mokestis yra 1 000 HUF, padaugintas iš šalių skaičiaus. Jeigu finansinis reikalavimas yra išreikštas kita valiuta negu HUF, mokestis turi būti sumokėtas už reikalavimo ekvivalentą HUF, apskaičiuotą remiantis oficialiu centrinio banko valiutos keitimo kursu prašymo pateikimo dieną.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu pradedant procedūrą ieškovas nesumoka notarinio mokesčio, procedūrą atliekantis notaras paprašo ieškovo sumokėti notarinį mokestį. Jeigu iki nurodyto termino ieškovas neįvykdo notaro prašymo, notaras ieškovo prašymą atmeta.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ieškovas gali pasirinkti bet kurį iš toliau nurodytų būdų sumokėti notarinį mokestį:

  1. Jis gali atlikti mokėjimą grynaisiais pinigais procedūrą vykdančiam notarui.
  2. Jis gali bet kuriame pašto skyriuje atlikti mokėjimą notaro nurodyta pašto perlaida į procedūrą vykdančio notaro sąskaitą.
  3. Jis gali sumokėti pavedimu į notaro banko sąskaitą.
  4. Jeigu procedūrą vykdančio notaro biure yra tinkamos priemonės, jis gali atlikti mokėjimą kreditine ar debetine kortele.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu notarinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais arba kreditine ar debetine kortele notaro biure, ieškovas neprivalo pateikti mokėjimo įrodymo.

Jeigu ieškovas notarinį mokestį sumoka pašto perlaida, prie prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pridedamas mokėjimą įrodantis kvitas.

Jeigu ieškovas notarinį mokestį sumoka pavedimu į notaro banko sąskaitą, jis prie prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą privalo pridėti banko dienos pavedimų išrašą arba jo kopiją, kuriais įrodoma, kad iš sąskaitos buvo sumokėta.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.