Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Italija

Turinį pateikė
Italija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Proceso išlaidų reglamentavimo normos įtvirtintos Suvestiniame įstatyme dėl teisinių išlaidų (it. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), išdėstytame 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekretu Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kokie mokesčiai taikytini?

Civilinėse bylose kiekviena šalis padengia išlaidas, susijusias su savo pačios dokumentais ir ieškiniui reikalingais dokumentais, jeigu pagal įstatymą arba teismo nurodymu ta šalis privalo šias išlaidas sumokėti (Suvestinio įstatymo dėl teisinių išlaidų, Prezidento dekretas Nr. 115/2002, 8 straipsnis).

Mokesčiai civilinėse bylose yra šie:

  • standartinis mokestis ieškiniui pareikšti;
  • paslaugų mokesčiai;
  • mokesčiai už kopijas.

Kiek turiu mokėti?

Mokėtinos sumos yra nustatytos Prezidento dekreto Nr. 115/2002 13 ir 30 straipsniuose dėl, atitinkamai, standartinio mokesčio ir avansinio mokėjimo, teismo prašymu skirto paslaugos išlaidoms padengti.

Mokesčiai už kopijas reglamentuojami Prezidento dekreto Nr. 115/2002 267 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose ir yra išvardyti to dekreto priede pateiktose 6, 7 ir 8 lentelėse.

Pagal Įstatymo Nr. 374/1991, kuriuo sukuriama Taikos teisėjo tarnyba (it. Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Italijoje taikos teisėjai turi teisinę kvalifikaciją], 46 straipsnį už dokumentus ir teismų sprendimus dėl sumų, neviršijančių 1 033 EUR, mokamas tik standartinis mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu mokestis nesumokamas, teismas arba skolų išieškojimo įmonė (galioja susitarimas su įmone Equitalia Giustizia SpA) įteikia pranešimą apie mokėjimą su nurodymais, kaip sumokėti standartinį mokestį (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 248 straipsnis).

Jeigu nesumokami mokesčiai už kopijas ir Prezidento dekreto Nr. 115/2002 30 straipsnyje nurodyta suma, teismas gali nepriimti dokumento (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 285 straipsnis).

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Jeigu mokėjimas atliekamas Italijoje per pašto sąskaitą, reikėtų naudoti F23 formą arba iš įgaliotų tabako gaminių pardavėjų ir mažmenininkų įsigytus ženklus.

Mokėjimai banko pavedimu iš užsienio turėtų būti atliekami į šią sąskaitą:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikus mokėjimą, teismui kaip mokėjimo įrodymas turi būti pateiktas atitinkamas kvitas.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.