Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Įvadas

Pagal Civilinio proceso įstatymo 33 straipsnį (Civilprocesa likums) teisines išlaidas (tiesāšanās izdevumi) sudaro

1) teismo mokesčiai;

2) užstatas;

3) su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos.

Kokie mokesčiai taikomi?

Už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, reikia sumokėti valstybės rinkliavą.

Proceso metu šaliai taip pat gali tekti padengti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas (pvz., išlaidas, patirtas ieškant atsakovo ieškovo prašymu, arba išlaidas, susijusias su šaukimų ir kitų teismo dokumentų įteikimu, išdavimu ir vertimu), sumokant jas į valstybės surenkamąją sąskaitą.

Kiek turiu mokėti?

Pagal Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 9 punktą teikiant prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, valstybės rinkliavą sudaro 2 proc. skolos sumos, bet negali viršyti 500 EUR.

Su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų suma gali kisti priklausomai nuo tam tikrų veiksnių (pvz., dokumentų pristatymo būdo – paštu arba e. paštu).

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prie prašymo nepridedami dokumentai, patvirtinantys teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės rinkliavų ir kitų teismo išlaidų sumokėjimą teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas pagal Civilinio proceso įstatymo 133 straipsnį toliau nebenagrinėja ieškinio ir nustato terminą, per kurį ieškovas turi pašalinti trūkumus.

Jeigu ieškovas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas buvo pateiktas tą dieną, kurią jis buvo pirmą kartą pateiktas teismui.

Jei ieškovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, prašymas laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui.

Tai, kad prašymas grąžinamas ieškovui, netrukdo ieškovui vėl jį pateikti teismui laikantis įstatyme nustatytų įprastų procedūrų.

Jeigu už dokumentų įteikimą mokėtinos teismo išlaidos, teismas neįteikia dokumentų, kol nesumokamas atitinkamas mokestis. Tačiau jeigu bylos nagrinėjimo išlaidos nėra savanoriškai sumokamos į valstybės surenkamąją sąskaitą iki bylos nagrinėjimo, jos bus išieškotos pagal bendrąsias teismo sprendimų vykdymo taisykles.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybės rinkliavos ir teismo sąskaitos (Valsts nodevas un tiesu konti).

Valstybės rinkliavą galima sumokėti į valstybės iždą (Valsts kase). Valstybės rinkliava (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį) turi būti sumokėta šiais rekvizitais:

Gavėjas: State Treasury

Registracijos Nr. 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: State Treasury

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu valstybės rinkliava mokama kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Valstybės rinkliavą už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą galima sumokėti į valstybės iždo sąskaitą. Valstybės rinkliavą už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 6 dalį) reikia sumokėti šiais rekvizitais:

Gavėjas: State Treasury

Registracijos Nr. 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Gavėjo bankas: State Treasury

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu valstybės rinkliava mokama kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir išlaidos, susijusios su prievolių vykdymu po pranešimo, gali būti pervedamos į Teismų administracijos (Tiesu administrācija) sąskaitą. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnis) ir išlaidos, susijusios su prievolių vykdymu po pranešimo (Civilinio proceso įstatymo 406.3 straipsnis):

Apylinkių (miestų) teismai ir apygardų teismai:

Gavėjas: Courts Administration

Registracijos Nr. 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: State Treasury

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21499“ ir pateikite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jei su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos mokamos kito asmens vardu, būtina pateikti to asmens tapatybės nustatymo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai teismui teikiate pareiškimą, turite pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės rinkliavų ir kitų teismo išlaidų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka. Bet kokias su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas turite sumokėti iki bylos nagrinėjimo.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.