Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Latvija

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pagal Civilinio proceso kodekso (lat. Civilprocesa likums) 33 straipsnio 2 dalį teismo išlaidos (tiesas izdevumi) – tai:

  • valstybės mokestis (lat. valsts nodeva);
  • kanceliarijos mokestis (lat. kancelejas nodeva) ir
  • nagrinėjant bylą patirtos būtinosios išlaidos.

Valstybės mokestis turi būti mokamas už kiekvieną teismui pateiktą ieškinio pareiškimą – pradinį ieškinį, priešieškinį, trečiojo asmens pateiktą pareiškimą su atskiru reikalavimu, susijusiu su jau pradėto proceso ginčo dalyku, pagal specialios formos procedūrą pateiktą pareiškimą arba kitą pareiškimą, numatytą Civilinio proceso kodekso 34 straipsnyjeCivilinio proceso kodekso 43 straipsnyje išvardyti asmenys, atleisti nuo teismo išlaidų (įskaitant valstybės mokesčius) mokėjimo.

Teismas nurodo bylą pralaimėjusiai šaliai atlyginti visas bylą laimėjusios šalies sumokėtas teismo išlaidas. Jeigu ieškinio pareiškimas buvo patenkintas iš dalies, teismas nurodo atlyginti ieškovui teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai, o atsakovui – teismo išlaidų dalį, proporcingą atmestų reikalavimų daliai. Už atskirąjį skundą (lat. blakus sudzība), susijusį su teismo sprendimu arba teikiamą dėl teismo proceso atnaujinimo po to, kai buvo priimtas sprendimas už akių, sumokėtas valstybės mokestis neatlyginamas.

Jeigu ieškovas atsiima ieškinį, jis turi atlyginti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tuo atveju atsakovas neprivalo atlyginti ieškovo sumokėtų teismo išlaidų. Tačiau jeigu ieškovas atsiima reikalavimus, nes atsakovas tuos reikalavimus savanoriškai patenkino po to, kai jie buvo pateikti, teismas ieškovo prašymu nurodo atsakovui atlyginti ieškovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu teismas nusprendžia ieškinio nenagrinėti, teismas atsakovo prašymu nurodo ieškovui atlyginti atsakovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu ieškovas yra atleistas nuo teismo išlaidų mokėjimo, atsakovui nurodoma į valstybės biudžetą sumokėti ieškovo teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai.

Kokie mokesčiai taikytini?

Už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, turi būti sumokėtas valstybės mokestis.

Proceso metu šaliai taip pat gali tekti sumokėti kitas teismo išlaidas, pvz., kanceliarijos mokestį (pvz., už su procesu susijusių dokumentų išrašų ir dublikatų išdavimą ir kt.) ir su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas (pvz., išlaidas, patirtas ieškovo prašymu ieškant atsakovo, arba išlaidas už teismo šaukimų ir kitų teismo dokumentų pristatymą, išdavimą ir vertimą).

Kiek turiu mokėti?

Kai teikiate prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, turite sumokėti valstybės mokestį, atitinkantį 2% skolos sumos; mokestis negali viršyti 498,01 EUR. Bet kurio kanceliarijos mokesčio suma nustatoma pagal Civilinio proceso kodekso 38 straipsnį. Su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų suma gali kisti priklausomai nuo tam tikrų veiksnių (pvz., dokumentų pristatymo būdo – paštu arba e. paštu).

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prie ieškinio pareiškimo nepridedami dokumentai, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nurodytų valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas pagal Civilinio proceso kodekso 133 straipsnį dėl ieškinio pareiškimo nesiima jokių tolesnių veiksmų ir nustato ieškovui terminą trūkumams pašalinti.

Jeigu ieškovas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, ieškinio pareiškimas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis buvo pirmą kartą pateiktas teismui.

Jeigu per nustatytą terminą ieškovas trūkumų nepašalina, ieškinio pareiškimas laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui.

Ieškinio pareiškimo grąžinimas ieškovui neužkerta kelio ieškovui jį vėl pateikti teismui įstatyme nustatyta įprasta tvarka.

Jeigu už dokumentų įteikimą mokėtinos teismo išlaidos, teismas neįteikia dokumentų, kol nesumokamas atitinkamas mokestis. Tačiau jeigu bylos nagrinėjimo išlaidos į valstybės biudžetą savanoriškai nesumokamos iki bylos nagrinėjimo, jos išieškomos pagal bendrąsias teismo sprendimų vykdymo taisykles.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybės mokestis gali būti sumokamas į valstybės iždo sąskaitą (lat. Valsts kase). Valstybės mokestis (Civilinio proceso kodekso 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį) sumokamas taip:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Valstybės mokestį už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti galima sumokėti į valstybės iždo sąskaitą. Valstybės mokestis už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti (Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 6 dalis) sumokamas taip:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV71TREL1060190911300

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Kanceliarijos mokestis gali būti sumokamas į valstybės iždo sąskaitą. Kanceliarijos mokestis (Civilinio proceso kodekso 38 straipsnis) sumokamas taip:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV39TREL1060190911100

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu kanceliarijos mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir su prievolių vykdymu po pranešimo susijusias išlaidas galima sumokėti į Teismų administracijos (lat. Tiesu administrācija) sąskaitą. Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos (Civilinio proceso kodekso 39 straipsnis) ir su prievolių vykdymu po pranešimo susijusios išlaidos (Civilinio proceso kodekso 4063 straipsnis):

Apylinkių (miestų) teismai ir apygardų teismai:

Gavėjas: Tiesu administrācija

Registracijos Nr.: 90001672316

Sąskaitos Nr.: LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21499“, nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos mokamos už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai teismui teikiate ieškinio pareiškimą, turite pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka. Be to, iki konkrečios paslaugos suteikimo turite sumokėti kanceliarijos mokestį. Bet kokias su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas turite sumokėti iki bylos nagrinėjimo.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.