Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Įvadas

Pagal 2008 m. vasario 26 d. įstatyminiu dekretu Nr. 34/2008 priimto reglamento dėl teismo išlaidų (Regulamento das Custas Processuais) 5 straipsnį teismo mokestis (taxa de justiça) išreiškiamas apskaitos vienetais (unidades de conta, UC) – vienas apskaitos vienetas šiuo metu yra 102 EUR. Teismo mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į bylos vertę ar sudėtingumą.

Reglamente dėl teismo išlaidų nurodytos specialios taisyklės, susijusios su 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006, kuriuo sukuriama Europos mokėjimo įsakymo procedūra.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pagal reglamento dėl teismo išlaidų 7 straipsnio 4 dalį ir II-A lentelę, jeigu prašymo išduoti mokėjimo įsakymą suma yra:

 • iki 5 000 EUR, teismo mokestis yra 102 EUR (1 UC);
 • nuo 5 000 EUR iki 15 000 EUR, teismo mokestis yra 204 EUR (2 UC);
 • daugiau nei 15 000,01 EUR, teismo mokestis yra 306 EUR (3 UC).

Gali būti taikomas didesnis mokestis:

 1. jeigu paaiškėja, kad byla yra itin sudėtinga – tokiu atveju teismas galiausiai gali nustatyti didesnį mokestį, kuris negali viršyti reglamento dėl teismo išlaidų II lentelėje nustatytų ribų (7 straipsnio 7 dalis). Pagal Civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil) 530 straipsnio 7 dalį itin sudėtingomis bylomis (kiek tai susiję su teismo mokesčio mokėjimu) laikomi ieškiniai arba laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūros, kurios:
  1. apima prolix procesinius dokumentus arba pretenzijas;
  2. yra susijusios su labai specializuotais teisiniais klausimais arba labai specifiniais techniniais klausimais, arba kurioms reikia atlikti jungtinę teisinių klausimų analizę labai skirtinguose kontekstuose; arba
  3. apima didelio liudytojų skaičiaus išklausymą, sudėtingų įrodymų analizę ar įvairius ilgus įrodymų pateikimo veiksmus; ir
 2. jeigu asmuo, kuris privalo sumokėti teismo mokestį, yra komercinė įmonė, kuri praėjusiais metais teismui, registrui ar informacijos centrui pateikė 200 ar daugiau prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar kitokių formų ieškinius ar vykdymo užtikrinimo priemones, tokiu atveju taikomi toliau nurodyti teismo mokesčiai pagal atitinkamos įmonės pateiktų prašymų dėl mokėjimo įsakymų sumas:
 • iki 5 000 EUR, teismo mokestis yra 153 EUR (1,5 UC);
 • nuo 5 000 EUR iki 15 000 EUR, teismo mokestis yra 306 EUR (3 UC);
 • daugiau nei 15 000,01 EUR, teismo mokestis yra 459 EUR (4,5 UC).

Jeigu pagal Reglamento (EB) 1896/2006 17 straipsnio 1 dalį atsakovas pateikia prieštaravimo pareiškimą ir procesas tęsiamas, teismo mokesčių už Europos mokėjimo įsakymo procedūrą suma ieškovui bus išskaičiuota iš sumos, kuri turi būti sumokėta pagal besitęsiančią bylą (Reglamento dėl teismo išlaidų 7 straipsnio 6 dalis).

Kiek turėsiu sumokėti?

Žr. pirmesnį atsakymą.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Remiantis Civilinio proceso kodekso 642 straipsniu, jums teismo kanceliarija nurodys per 10 dienų sumokėti trūkstamą sumą ir sumokėti papildomą baudą – tokią pačią sumą, atitinkančią ne mažiau kaip 1 apskaitos vienetą ir ne daugiau kaip 5 apskaitos vienetus. Jeigu per 10 dienų nepateiksite mokėtinų teismo mokesčių ir baudos sumokėjimo įrodymo, teismas nurodys jūsų ieškinį, prašymą ar apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai turi būti sumokėti bankiniu pavedimu.

Kai kreipiatės į teismą dėl mokėjimo įsakymo, patartina palaukti Porto apylinkės teismo centrinės civilinių bylų kolegijos registro nurodymų, kaip atlikti mokėjimą. Šiuo tikslu labai rekomenduojama pateikti ieškovo arba jo atstovo el. pašto adresą. Teismo registras atsiųs nuorodos numerį (kuriame yra 12 skaitmenų ir kuris prasideda skaičiumi 70), kurį reikia įterpti į bankinio pavedimo paskirties lauką, kartu su procedūros bylos numeriu, kad mokėjimą būtų galima susieti su konkrečia byla. Turite teismui pateikti pervedimo įrodymą.

Jei nusprendėte mokėjimą atlikti iki teismo proceso pradžios, t. y. nelaukdami teismo pranešimo apie mokėjimą, mokėjimo rekvizitai yra tokie (turite teismui pateikti pervedimo įrodymą):

Sąskaitos savininkas: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Teisingumo sistemos finansų valdymo ir infrastruktūros institutas)

NIF (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris): 510 361 242

Sąskaitos numeris: 1120014160

NIB (portugališkas BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Banko pavadinimas: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (įmonės identifikacinis kodas): IGCPPTPL

Ką turiu daryti po mokėjimo?

Pagal 2009 m. balandžio 17 d. ministro įgyvendinimo įsakymo (Portaria) Nr. 419-A/2009 22 straipsnio 1 dalį turite pateikti mokėjimo įrodymo dokumentą arba kitaip pateikti mokėjimo įrodymą kartu su atitinkamais procesiniais dokumentais arba prašymu, jeigu 2013 m. rugpjūčio 26 d. ministro įgyvendinimo įsakyme Nr. 280/2013 nėra numatyta kitaip.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.