Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Europos mokėjimo įsakymas reglamentuojamas 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

Kalbant apie teismo žyminių mokesčių sistemą, atkreipkite dėmesį, kad ji reglamentuojama nuo 2013 m. birželio 26 d. galiojančiu Nepaprastuoju potvarkiu Nr. 80/2013. Šis teisės aktas buvo priimtas pakeitus civilinio proceso vykdymo teisinę sistemą – priėmus Civilinio proceso kodeksą ir įtvirtinus Civiliniu kodeksu sukurtus naujus institutus.

Teismo žyminius mokesčius privalo mokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, jie mokami už paslaugas, kurias teikia teismai, Teisingumo ministerija (rum. Ministerul Justiției) ir prokuratūra prie Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumunijoje teismo žyminius mokesčius galima sumokėti internetu, tačiau ši elektroninio mokėjimo sistema iki šiol neveikia.

Kokie mokesčiai taikytini?

Teismo žyminius mokesčius pagal teisės aktus reikia mokėti už bylos nagrinėjimą pirmąja instancija ir už apeliacinius skundus.

Pateikę prašymą, fiziniai asmenys gali turėti teisę būti visiškai arba iš dalies atleisti nuo teismo žyminių mokesčių mokėjimo arba jiems gali būti leista šiuos mokesčius mokėti dalimis pagal Nepaprastąjį vyriausybės potvarkį Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos civilinėse bylose su pakeitimais ir papildymais, padarytais Įstatymu Nr. 193/2008 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Juridiniams asmenims gali būti suteiktos teismo žyminių mokesčių mokėjimo lengvatos pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 42 straipsnio 2 dalį.

Kiek turiu mokėti?

Pagal dabartinius teisės aktus teismo žyminis mokestis prašymui dėl Europos mokėjimo įsakymo pateikti nustatytas Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 3 straipsnio 1 dalyje:

  1. iki 500 RON vertės – 8 %, bet ne mažiau kaip 20 RON;
  2. nuo 501 RON iki 5 000 RON vertės – 40 RON + 7 % vertės, viršijančios 500 RON;
  3. nuo 5 001 RON iki 25 000 RON vertės – 355 RON + 5 % vertės, viršijančios 5 000 RON;
  4. nuo 25 001 RON iki 50 000 RON vertės – 1 355 RON + 3 % vertės, viršijančios 25 000 RON;
  5. nuo 50 001 RON iki 250 000 RON vertės – 2 105 RON + 2 % vertės, viršijančios 50 000 RON;
  6. nuo 250 000 RON vertės – 6 105 RON + 1 % vertės, viršijančios 250 000 RON.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Pagal Nepaprastąjį vyriausybės potvarkį Nr. 80/2013 teismo žyminis mokestis yra mokėtinas iš anksto. Jeigu ieškovas neįvykdo savo prievolės sumokėti mokestį iki įstatyme arba teismo nustatyto termino, prašymas pripažįstamas negaliojančiu kaip nepažymėtas arba, kai taikytina, dėl jo nusprendžiama atsižvelgiant į teisėtai sumokėto teismo žyminio mokesčio sumą . Be to, jeigu prašymas suteikti teismo žyminio mokesčio lengvatą buvo atmestas ir ieškovas teismo žyminio mokesčio per teismo nurodytą terminą nesumokėjo ir prie bylos dokumentacijos nepridėjo mokėjimo įrodymo, teismas prašymą pripažįsta negaliojančiu kaip nepažymėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Prievolę sumokėti teismo žyminius mokesčius turintis asmuo juos moka grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba internetu į atskirą vietos biudžeto pajamų sąskaitą, t. y. „Teismo žyminiai mokesčiai ir kiti žyminiai mokesčiai“, priklausančią teritoriniam administraciniam vienetui, kurio teritorijoje yra fizinio asmens nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, kai taikytina, juridinio asmens registruota buveinė. Teismo žyminių mokesčių pervedimo išlaidas padengia skolininkas.

Jeigu asmuo, privalantis sumokėti teismo žyminį mokestį, neturi Rumunijoje nei nuolatinės, nei kitos gyvenamosios vietos, nei, kai taikytina, registruotos buveinės, teismo žyminis mokestis mokamas į vietos biudžeto sąskaitą, priklausančią teritoriniam administraciniam vienetui, kurio teritorijoje yra teismo, kuriame teikiamas ieškinys arba pareiškimas, registruota buveinė.

Teismo žyminiai mokesčiai grynaisiais pinigais mokami teritorinių administracinių vienetų, kuriuose yra fizinio asmens nuolatinė arba kita gyvenamoji vieta arba juridinio asmens registruota buveinė, mokesčių direkcijose.

Be to, teismo žyminiai mokesčiai mokami banko pavedimu ir internetu.

Kol kas Rumunijoje neįdiegta jokia teismo žyminių mokesčių elektroninio mokėjimo sistema, nors šis metodas reglamentuojamas teisės aktais.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Teismo žyminių mokesčių sumokėjimo kvitas, išduodamas sumokėjus mokestį grynaisiais pinigais, arba mokėjimo pavedimo išrašas pateikiamas kartu su ieškiniu.

Teismo žyminių mokesčių kvitai ar, kai taikytina, mokėjimo pavedimo išrašai standartinės formos neturi, jie išduodami tokia forma, kokia yra priimtina skyriui, kuriame atliekamas mokėjimas.

Kai teismo žyminis mokestis sumokamas po to, kai teismas įteikė ieškovui atitinkamą pranešimą, ieškovas turi per dešimt dienų nuo pranešimo įteikimo prie bylos pridėti mokesčio sumokėjimo įrodymą.

Žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymas gali būti pateikiamas asmeniškai teismo registruotoje buveinėje arba paštu, nurodant bylos, dėl kurios buvo atliktas mokėjimas, numerį, nes tas pats bylos numeris yra nurodytas pranešime, kurį teismas įteikė atitinkamai šaliai.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.