Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikomi?

Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?

Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?

Kaip galima sumokėti mokestį?

Ką reikia atlikti mokant mokestį?

Įvadas

Žyminis mokestis civilinėse bylose, įskaitant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra valstybinė rinkliava, ir jis turi būti sumokėtas tuo metu, kai šalis pateikia ieškinį dėl bylos iškėlimo. Šį mokestį reglamentuoja 2012 m. lapkričio 20 d. Įstatymas 10/2012, kuriuo reglamentuojami tam tikri mokesčiai, susiję su teisingumo vykdymu ir Nacionaliniu toksikologijos ir teismo medicinos institutu (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, su pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 22 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 3/2013), ir 2012 m. gruodžio 13 d. Nutarimas HAP/2662/2012 su pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 27 d. Nutarimu HAP/490/2013(Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo).

Be to, jis reglamentuojamas 2015 m. vasario 27 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 1/2015 dėl antros galimybės, finansinės naštos mažinimo ir kitų socialinio saugumo priemonių (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kuriuo pirmiau minėtas Įstatymas 10/2012 buvo dar kartą iš dalies pakeistas.

Šį mokestį reikėtų sumokėti Mokesčių tarnybai, naudojantis atsisiunčiama forma, kurią reikėtų užpildyti nustatyta tvarka (žr. čia), arba el. forma, kurią galima sugeneruoti užpildžius duomenis (žr. čia) ir taip mokestį sumokėti el. būdu, tačiau kol kas tai įmanoma tik didelėms įmonėms.

Mokestis turėtų būti sumokėtas pateikiant A formos prašymą. Apmokestinamojo asmens vardu ir interesais jį gali sumokėti teisinis atstovas arba advokatas, visų pirma tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo neturi pastovios gyvenamosios vietos Ispanijoje ir kai jis turi turėti mokesčių mokėtojo kodą, kad galėtų deklaruoti mokesčius. Dėl šio mokesčio mokėjimo teisiniam atstovui arba advokatui netaikomos mokestinės prievolės.

Kokie mokesčiai taikomi?

Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį privalo mokėti apmokestinamieji asmenys, vykdantys teisinę veiklą ir atliekantys šiuo mokesčiu apmokestinamus veiksmus, t. y. asmenys, pateikiantys su A forma ieškinį arba priešieškinį, kai taip pateikiamas reikalavimas yra grindžiamas neteisminiu vykdomuoju dokumentu, atitinkančiu 2000 m. sausio 7 d. Įstatymo 1/2000 dėl civilinio proceso 517 straipsnį, ir ieškinio suma viršija 2 000 EUR, tačiau, jei tai vykdomasis procesinis dokumentas, jam mokestis netaikomas. Mokestis taip pat netaikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei jie atitinka teisinę pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą privaloma sumokėti fiksuotą 100 EUR sumą ir kintamo dydžio sumą, kuri priklauso nuo ieškinyje nurodytos sumos dydžio ir yra nustatoma mokesčio pagrindui taikant mokesčio dydį, kaip nustatyta šioje lentelėje:

Mokesčio pagrindas

Apmokestinamasis asmuo

Mokesčio dydis

Didžiausia kintamoji mokesčio dalis

Nuo 0 iki 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,50 %


Nuo 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,25 %

10 000 €

Apmokestinama suma – tai žyminio mokesčio suma. Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą žyminio mokesčio suma – tai mokesčio už pagrindinę ieškinio dalį suma su palūkanomis ir netesybomis.

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, jei mokesčio pagrindas būtų 9 000 EUR, juridiniam asmeniui taikomo mokesčio suma būtų tokia: 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?

Jeigu įrodymas, kad mokestis yra sumokėtas, nepateikiamas, Teismų administracijos teisininkas (Letrado de la Administración de Justicia) turi paprašyti, kad apmokestinamasis asmuo jį pateiktų, ir negali nagrinėti jo pateiktų dokumentų, kol nebus pateiktas minėtas įrodymas. Jeigu nepavyksta pateikti įrodymo, kad mokestis yra sumokėtas, procesiniai terminai ir toliau bus skaičiuojami, tad šio mokesčio nesumokėjus ir po to, kai gaunamas Teismų administracijos teisininko prašymas, procesiniai veiksmai nebus atliekami ir procesas bus atitinkamai tęsiamas arba baigiamas.

Kaip galima sumokėti mokestį?

Mokestis privalo būti sumokėtas deklaruojant, prieš atitinkamai šaliai pateikiant procesinį dokumentą. Mokestis turėtų būti sumokėtas užpildant oficialią formą 696, skirtą mokesčiams už procesinius teismo veiksmus deklaruoti ir pildomą nustatyta tvarka (žr. čia), arba el. formą, kurią galima sugeneruoti užpildžius duomenis (žr. čia). Mokestis gali būti sumokėtas bet kurioje tokius mokesčius priimančioje finansų įstaigoje, o pati forma yra parengta ispanų ir anglų kalbomis.

Mokestį sumokėti el. būdu (banko pavedimu, kreditine kortele, debeto pervedimu ir pan.) šiuo metu gali tik didelės bendrovės, nes tokius mokesčius reglamentuojantis teisės aktas pakeistas neseniai ir techninės galimybės vis dar yra ribotos.

Žyminiai mokesčiai yra įtraukti į nemokamą teisinę pagalbą, reglamentuojamą 1996 m. sausio 10 d. Įstatymu 1/1996 dėl nemokamos teisinės pagalbos (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), visų pirma jo 1–8 ir 46–51 straipsniais.

Atitinkama informacija apie teisę gauti teisinę pagalbą yra pateikta internete adresu https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita. Šiame puslapyje galima pasirinkti advokatų asociaciją (Colegio de Abogados), kuri yra įsteigta vietovėje, kurioje veikia bylą nagrinėsiantis teismas.

Ką reikia atlikti mokant mokestį?

Prie A formos turi būti pridėtas tinkamai patvirtintas ir oficialios formos reikalavimus atitinkantis įrodymas (popieriuje arba el. formoje), kad mokestis yra sumokėtas.

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokėjimo įsakymo formų Ispanijoje dar neįmanoma persiųsti el. būdu, todėl įrodymas (pateikiamas popieriuje arba el. formoje), kad mokestis yra sumokėtas, turėtų būti išspausdintas popieriuje ir siunčiamas kartu su kitais reikiamais dokumentais.

Kai jį bus įmanoma pateikti el. būdu, ši galimybė ja pasinaudojusiems kainuos 10 proc. mažiau. Įstatymu nustatyta, kad 60 proc. mokesčio turi būti sugrąžinta, jeigu ieškinys visiškai pripažįstamas arba sudaroma taikos sutartis ir taip baigiamas ginčo nagrinėjimas.

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.