Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Austrija

Šajā lapā sniegta informācija par Austrijas tiesas nodevām

Saturu nodrošina
Austrija

Ievads

Regulas (EK) 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, 25. pantā ir noteikts, ka tiesas nodevas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru un parasto civilprocesu, kas kādā dalībvalstī seko paziņojumam par iebildumu Eiropas maksājuma rīkojumam, nepārsniedz tiesas nodevas par parasto civilprocesu, pirms kura minētajā dalībvalstī nav notikusi Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra. Tādēļ tiesvedībās par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai piemēro fiksētu nodevu saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām (Gerichtsgebührengesetz – GGG) 1. tarifa pozīciju, ko piemēro visās valsts maksājuma rīkojuma procedūrās un civilprocesos.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Pirmās instances tiesvedībā saistībā ar pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojumam piemēro Likuma par tiesas nodevām >1. tarifa pozīciju atbilstoši 1. piezīmei pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas. Šī fiksētā nodeva ir maksājama neatkarīgi no tā, vai tiesvedība ir pabeigta. Samazināta nodeva tiek piemērota tikai

  • gadījumos, ja pieteikums tiek nekavējoties atsaukts vai noraidīts, pirms tas ir izsniegts otrai pusei (par ceturtdaļu samazināta nodeva – 3. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas), vai
  • ja pieteikums tiek atsaukts pēc tam, kad tas ir izsniegts otrai pusei, bet pirms pirmās tiesas sēdes vai tās laikā (uz pusi samazināta nodeva – 4. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas), vai
  • ja pirmajā tiesas sēdē vai mediācijas rezultātā, kas uzsākta vēlākais šajā tiesas sēdē, lietā tiek panākts izlīgums un šis izlīgums juridiski stājas spēkā (uz pusi samazināta nodeva – 4. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas).

Saskaņā ar Austrijas tiesas nodevu sistēmu civilprocesā pirmās instances tiesā ir jāmaksā tikai nodeva par pieteikumu lietas ierosināšanai (šajā gadījumā – pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam). Par turpmāko tiesvedību pirmajā instancē nav noteiktas papildu nodevas.

Saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu pienākums maksāt nodevas rodas brīdī, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam. Nodeva ir jāmaksā minētajā brīdī. Vēlākais līdz minētajam datumam ir jāiesniedz arī pieteikums par atbrīvojumu no tiesas nodevas juridiskās palīdzības ietvaros (Austrijā: Verfahrenshilfe), ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi.

Pieteikums par pārskatīšanu saskaņā ar regulas 20. pantu ir bez maksas (neatkarīgi no tā, vai mērķis ir panākt tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas ir līdzīgs restitutio in integrum (1. punkts) vai lietas izskatīšanu pēc būtības (2. punkts).

Cik man būs jāmaksā?

Pirmās instances tiesvedībā tiesas nodevas aprēķina pamatā ir strīda priekšmeta vērtība (strīda summa = celtās prasības vērtība) un iesaistīto pušu skaits. Tarifi atbilstoši Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijai atrodami (uz 2021. gada 1. maiju) šeit: Likuma par tiesas nodevām spēkā esošajā redakcijā:

1. tarifa pozīcija

Prasības priekšmeta vērtība

Nodevas apmērs

līdz

150 euro

25 euro

vairāk kā

150 euro līdz

300 euro

48 euro

vairāk kā

300 euro līdz

700 euro

68 euro

vairāk kā

700 euro līdz

2000 euro

114 euro

vairāk kā

2000 euro līdz

3500 euro

182 euro

vairāk kā

3500 euro līdz

7000 euro

335 euro

vairāk kā

7000 euro līdz

35 000 euro

792 euro

vairāk kā

35 000 euro līdz

70 000 euro

1556 euro

vairāk kā

70 000 euro līdz

140 000 euro

3112 euro

vairāk kā

140 000 euro līdz

210 000 euro

4670 euro

vairāk kā

210 000 euro līdz

280 000 euro

6227 euro

vairāk kā

280 000 euro līdz

350 000 euro

7783 euro

vairāk kā

350 000 euro

1,2 % no attiecīgā strīda summas plus 4203 euro.

Ja ir iesaistītas vairāk nekā divas puses, saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 19.a pantu par to var noteikt attiecīgu piemaksu (10 – 50 % apmērā).

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kavēta maksājuma gadījumā saskaņā ar likuma 31. pantu ir jāmaksā fiksēta kavējuma nauda 23 euro apmērā (uz 2021. gada 1. maiju). Taču tiesas nodevas nomaksa ar kavēšanos neietekmē pašu civilprocesa īstenošanu. Tiesas darbība nav atkarīga no tiesas nodevu samaksas – to veic pilnīgi neatkarīgi.

Kārtība, kādā tiesu iestādes iekasē tiesas nodevas, ir reglamentēta Likumā par tiesas nodevu iekasēšanu (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ja tādēļ, ka nav veikta apmaksa, tiesu iestādei ir jāizdod maksājuma rīkojums (izpildes rīkojums par tiesas nodevu iekasēšanu) atbilstoši Likuma par tiesas nodevu iekasēšanu 6.a pantu, piemēro papildu iekasēšanas nodevu 8 euro apmērā (uz 2014. gada 1. janvāri).

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Likuma par tiesu nodevu iekasēšanu 4. pantā ir noteikti nodevu apmaksas veidi. Saskaņā ar to tiesas nodevas var apmaksāt ar norēķinu karti ar ATM funkciju vai kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai ar skaidras naudas iemaksu attiecīgajā tiesā. Attiecīgās tiesas bankas rekvizīti ir pieejami Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) tīmekļa vietnē (http://www.justiz.gv.at/ sadaļā “Tiesas”.

Turklāt visas nodevas var samaksāt, tiesai nodevas tieši ieturot no konta, ko norādījusi puse, kurai nodevas jāmaksā, un deponējot attiecīgo summu tiesas kontā – ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota to darīt. Šādā gadījumā pieteikumā (pieteikumā Eiropas maksājuma rīkojumam) ir jānorāda konts, no kura nodevas var ieturēt, un atļauja to darīt, piemēram, ar norādi “Gebühreneinzug!” (“Nodevas ieturēšana!”) vai “AEV!” (“Tiešā debeta rīkojums!”). Ierobežotam pilnvarojumam pieteikumā var arī norādīt maksimālo ieturamo summu (Tiešā debeta rīkojuma (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5. un 6. pants).

Ja pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam ir iesniegts, izmantojot e-tiesu sistēmu (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), tiesas nodeva ir jāmaksā, to tieši ieturot. Tādā gadījumā maksimālo ieturamo summu nevar norādīt.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ja federālās iestādes ir tiesīgas prasīt tiesas nodevu apmaksu pieteikuma (pieteikuma Eiropas maksājuma rīkojumam) iesniegšanas brīdī, un nav dots tieša ieturējuma pilnvarojums, tad pieteikumam jāpievieno apliecinājums par nodevas apmaksu (pārskaitījumu) (Likuma par tiesas nodevām 4. pants). Ja samaksa ir veikta ar norēķinu karti, kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai tiešu ieturējumu no puses konta, Austrijas Federālā finanšu aģentūra (Buchhaltungsagentur des Bundes) vēlāk tikai informē tiesu iestādi par maksājumu saņemšanu tiesas kontā. Procedūra saistībā ar paziņojumu par tiesas nodevām ir pabeigta, kad ir sniegts pierādījums par (pilnīgu) apmaksu.

Pārmaksas gadījumā saskaņā ar Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.c panta pirmās daļas 1. punktu prasība par pārmaksātās summas atmaksu ir iesniedzama piecu gadu laikā.

Saites

Likums par tiesas nodevām

Lapa atjaunināta: 18/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.